231/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sijoitusrahastolain (48/1999) 39 §:n 3 momentin, 94 §:n 2 momentin ja 96 §:n 3 momentin sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 11 luvun 3 §:n nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta sekä niiden liitetiedoista, rahastoyhtiön tilinpäätökseen sekä sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen liitettävässä toimintakertomuksessa ilmoitettavista tiedoista sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksen sisällöstä ja siitä, miten puolivuotiskatsauksessa ja toimintakertomuksessa olevat tiedot esitetään.

Tässä asetuksessa säädetään vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 11 luvun 3 §:ssä tarkoitetuista tilinpäätöstiedoista.

Sijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, laatiiko sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö tilinpäätöksensä kirjanpitolain (1336/1997) 7 a luvussa tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

Mitä tässä asetuksessa säädetään tilinpäätöksestä, sovelletaan vastaavasti rahastoyhtiön konsernitilinpäätökseen, jollei toisin erikseen säädetä.

Rahastoyhtiön tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sovelletaan lisäksi, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 146 ja 148—155 §:ssä säädetään, jollei tästä asetuksesta muuta johdu.

2 luku

Rahastoyhtiö

2 §
Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase

Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase laaditaan liitteen I mukaisesti. Rahastoyhtiön tilinpäätöksen liitetietoina on esitettävä ainakin luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (150/2007) 19 §:n mukaiset liitetiedot.

Palkkioihin merkityistä hallinnointipalkkioista esitetään tuloslaskelmassa erikseen niiden bruttomäärä ja sijoittajille palautettu määrä. Palkkioista eritellään sijoitusrahastolain (48/1999) 5 §:n 2 momentin mukaisesta toiminnasta saadut palkkiot. Palkkioiden erittely voidaan tehdä joko tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa.

3 §
Rahastoyhtiön toimintakertomuksen sisältö

Toimintakertomuksessa on esitettävä rahastoyhtiön toiminnan kehittymistä koskevina tärkeinä seikkoina ainakin:

1) selostus, joka antaa oikean ja riittävän kuvan rahastoyhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä rahastoyhtiön tilasta, mukaan luettuna kuvaus sen merkittävimmistä tulevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä;

2) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen;

3) arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä;

4) tiedot rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä ja selostus niiden hallinnan tavoitteista ja periaatteista erikseen luotto-, markkina-, likviditeetti- ja kassavirtariskien osalta, mukaan lukien periaatteet, joiden mukaisesti suojataan kutakin sellaista ennakoitujen liiketoimien päätyyppiä, johon sovelletaan suojauslaskentaa.

Toimintakertomuksessa on annettava selostus, jos rahastoyhtiöstä on tullut emoyritys, jos se on ollut vastaanottavana yrityksenä sulautumisessa tai jakautumisessa taikka jos se on jakautunut. Toimintakertomuksessa on ilmoitettava ulkomaiset sivuliikkeet ja edustustot.

Toimintakertomuksessa on oltava hallituksen esitys rahastoyhtiön tilikauden voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muusta vapaan oman pääoman jakamisesta.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava analyysi rahastoyhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä rahastoyhtiön tilasta ja sen on vastattava rahastoyhtiön toiminnan laajuutta ja monimuotoisuutta.

Sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun rahastoyhtiön toimintakertomuksessa on esitettävä vakavaraisuuslaskelma, jossa annetaan tiedot rahastoyhtiön omien varojen määrästä ja omien varojen vähimmäismäärästä.

Tunnusluvuista ja keskeisistä tuloslaskelma- ja tase-eristä on toimintakertomukseen sisällytettävä vähintään kolme viimeistä tilikautta käsittävä taulukko. Myös muista mahdollisista rahastoyhtiön liiketoiminnassa merkityksellisistä seikoista, kuten henkilöstöstä, on esitettävä niitä kuvaavia tunnuslukuja ja muita tietoja.

3 luku

Sijoitusrahasto ja vaihtoehtorahasto

4 §
Sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätöksen laatimiseen sovellettavat yleiset periaatteet

Sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätös laaditaan noudattaen sen sääntöjen arvon laskemista koskevia määräyksiä. Vaihtoehtorahaston tilinpäätös laaditaan noudattaen lisäksi, mitä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 9 luvussa on säädetty.

Siltä osin kuin vaihtoehtorahaston tilinpäätös laaditaan sen oikeudellista muotoa koskevan kansallisen kirjanpito- ja tilinpäätössääntelyn mukaan hankintamenoperiaatteen mukaisesti, ei tilinpäätöstä laadittaessa tai esitettäessä käytetä tämän asetuksen mukaista käyvän arvon periaatetta. Kommandiittiyhtiömuotoisissa vaihtoehtorahastoissa omistuksen arvo ilmoitetaan hankintamenon tai sitä alemman arvon mukaan noudattaen, mitä kirjanpitolaissa on säädetty.

Mitä tässä asetuksessa säädetään arvopaperista, sovelletaan myös sijoitusrahastolain 2 §:n 13 kohdassa tarkoitettuun rahamarkkinavälineeseen.

5 §
Sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tuloslaskelma ja tase

Sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tuloslaskelma ja tase laaditaan liitteen II mukaisesti.

Mikäli vaihtoehtorahasto on sijoittanut varojaan kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin, jotka on arvostettu 4 §:n 1 momentin mukaisesti käypään arvoon, niistä aiheutuvat arvonmuutokset, tuotot ja kulut esitetään tuloslaskelmassa kummankin osalta erikseen omalla rivillään nettomääräisinä ennen korkotuottoja.

Mikäli pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahasto on ottanut pitkäaikaista velkaa, tulee se esittää taseen vieraan pääoman ryhmässä ensimmäisenä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut kiinteistöt ja kiinteistöarvopaperit esitetään kummankin erän osalta erikseen markkina-arvoon arvostettuina taseen vastaavissa ensimmäisenä eränä ennen arvopapereita.

6 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätöksen liitetietoina on esitettävä ainakin kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaiset liitetiedot.

Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavan vaihtoehtorahaston on lisäksi esitettävä liitetietoina tiedot kiinteistöjen arviointimenetelmistä ja niiden mahdollisista muutoksista.

7 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tuloslaskelman liitetietoina on esitettävä tuloslaskelman erät "Arvopaperien nettotuotot" ja "Johdannaissopimusten nettotuotot" eriteltyinä seuraavasti:

Arvopaperien nettotuotot:

Osakesidonnaiset erät

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Korkosidonnaiset erät

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Yhteensä

Johdannaissopimusten nettotuotot:

Osakesidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Korkosidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Yhteensä

Kiinteistöjen ja kiinteistöarvopapereiden nettotuotoista tulee eritellä vuokratulot, vastikkeet, realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä muut tuotot ja kulut asianmukaisesti eriteltyinä.

Tuloslaskelman liitetietoina on esitettävä seuraavat tiedot:

Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot

Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut, brutto

Muut sijoitusrahaston varoihin ja vastuisiin vaikuttavat muutokset

Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut.

Mikäli vaihtoehtorahaston varat arvostetaan hankintamenoon, tuloslaskelman liitetietoina ei esitetä realisoitumattomia arvonmuutoksia.

Mikäli sijoitusrahasto tai vaihtoehtorahasto harjoittaa arvopaperilainausta, siitä syntyvät nettotuotot tulee esittää erikseen tuloslaskelmassa. Liitetiedoissa on eriteltävä erikseen arvopaperilainauksen tuotot ja kulut.

8 §
Tasetta koskevat liitetiedot

Sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston taseen liitetietoina on esitettävä:

1) rahaston arvonmuutos tilikauden aikana eriteltynä rahaston arvoon tilikauden alkaessa, rahasto-osuuksien merkintöihin, rahasto-osuuksien lunastuksiin, tuotonjakoon, tilikauden voittoon tai tappioon sekä rahaston arvoon tilikauden päättyessä;

2) laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista tilikauden päättyessä;

3) arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä liitteen III mukaisesti ja täsmäytettyinä rahaston arvoon tilikauden päättyessä; vaihtoehtorahaston on lisäksi esitettävä kiinteistöarvopaperisijoitukset ja kiinteistösijoitukset ryhmiteltyinä mainitun liitteen mukaisesti ja täsmäytettyinä rahaston arvoon tilikauden päättyessä;

4) velat ja muut vastuut, joista sijoitusrahasto on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan, vakuuslajeittain eriteltyinä.

Mikäli vaihtoehtorahaston varat arvostetaan hankintamenoon, taseen liitetietoina on esitettävä varojen käyvät arvot.

9 §
Sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston toimintakertomuksen sisältö

Sen lisäksi, mitä sijoitusrahastolain 96 §:ssä säädetään, sijoitusrahaston toimintakertomuksessa on edellisen tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen ohella esitettävä ainakin:

1) selvitys sijoitusten jakautumisesta rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen toimialoittain, maantieteellisten markkina-alueiden mukaisesti tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja sijoitusten koostumusta havainnollistavilla perusteilla prosenttiosuutena rahaston arvosta;

2) selvitys sijoitusten jakautumisesta eri osuussarjojen perusteella prosenttiosuutena rahaston arvosta;

3) selvitys sijoitusten koostumuksessa katsauskauden aikana tapahtuneista muutoksista;

4) selvitys siitä, missä laajuudessa rahasto on käyttänyt toiminnassaan erilaisia johdannais-, lainaus- ja takaisinostosopimuksia sekä näiden sopimusten lukumääristä vuoden lopussa jaoteltuna erikseen sijoitustoimintaan liittyvien riskien torjumiseksi ja muutoin osana sen tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa tehtyihin sopimuksiin;

5) rahaston arvo ja rahasto-osuuden arvo viimeiseltä tilikaudelta ja kahdelta sitä edeltäneeltä tilikaudelta;

6) selvitys rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle maksettujen palkkioiden jakautumisesta rahaston varojen hoidosta ja säilytyksestä aiheutuneisiin palkkioihin sekä rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten vastaaviin kuluihin, mikäli rahasto voi sääntöjensä mukaan sijoittaa varojaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin;

7) selvitys juoksevista kuluista ja mahdollisista tuottosidonnaisista palkkioista.

Syöttörahaston toimintakertomuksessa on ilmoitettava, mistä sen kohderahaston toimintakertomuksen tai kohderahastona olevan yhteissijoitusyrityksen toimintakertomuksen voi saada.

Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin sijoittavan vaihtoehtorahaston toimintakertomuksessa on edellisen tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen ohella esitettävä ainakin selvitys 1 momentin 5 ja 6 kohdista ja vaihtoehtorahaston lukuun tehdyistä kiinteistöjen hankinnoista ja luovutuksista. Tällaisen vaihtoehtorahaston on annettava toimintakertomuksessaan kiinteistöistään kiinteistörahastolain (1173/1997) nojalla annettavien tietojen vähimmäisvaatimuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen (233/2014) 3 §:n vähimmäisvaatimusten mukaiset tiedot.

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitetut selvitykset voidaan esittää joko toimintakertomukseen sisältyvinä erillisinä selvityksinä tai tilinpäätöstietojen yhteydessä.

10 §
Puolivuotiskatsauksen sisältö

Sen lisäksi, mitä sijoitusrahastolain 94 §:ssä säädetään, sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksessa on esitettävä ainakin katsauskautta koskeva 8 §:n 3 kohdassa tarkoitettu selvitys arvopaperisijoituksista ryhmiteltynä liitteen III mukaisesti sekä 9 §:n 1 momentin 1, 3 ja 6 kohdassa tarkoitetut selvitykset. Syöttörahaston puolivuotiskatsauksessa on ilmoitettava lisäksi, mistä sen kohderahaston puolivuotiskatsauksen voi saada.

4 luku

Seuraamukset ja voimaantulo

11 §
Seuraamukset

Tämän asetuksen rikkomisesta on säädetty rangaistus sijoitusrahastolain 146 §:ssä.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2014.

13 §
Siirtymäsäännökset

Tällä asetuksella kumotaan rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta annettu valtiovarainministeriön asetus (329/2012).

Tämän asetuksen vaihtoehtorahaston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisestä alkavasta tilikaudesta sen jälkeen, kun vaihtoehtorahastojen hoitajalle on myönnetty toimilupa.

Tämän asetuksen sijoitusrahaston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2014 laadittavassa tilinpäätöksessä.

Tämän asetuksen sijoitusrahaston puolivuotiskatsausta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2015 laadittavassa puolivuotiskatsauksessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU; (32011L0061); EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Lainsäädäntöneuvos
Ilkka Harju

Liite 1

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

TULOSLASKELMA

Palkkiotuotot
Hallinnointipalkkiot
- Hallinnointipalkkioiden palautukset
Merkintäpalkkiot
Lunastuspalkkiot
Muut palkkiot
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä
Omistusyhteysyrityksistä
Muista yrityksistä
Korkotuotot
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot
Suojauslaskennan nettotulos
Liiketoiminnan muut tuotot
RAHASTOYHTIÖTOIMINNAN TUOTOT
Palkkiokulut
Korkokulut
Hallintokulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Muut hallintokulut
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
Liiketoiminnan muut kulut
Arvoalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

TASE

VASTAAVAA
Käteiset varat
Saamiset luottolaitoksilta
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamistodistukset
Julkisyhteisöltä
Muilta
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä
Johdannaissopimukset
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet
Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakeantisaamiset
Muut varat
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
Laskennalliset verosaamiset
VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA
Velat luottolaitoksille
Takaisinmaksettavat varat
Muut
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
Takaisinmaksettavat varat Muut
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Joukkovelkakirjalainat
Muut
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat
Muut velat
Muut velat
Pakolliset varaukset
Siirtovelat ja saadut ennakot
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla
Pääomalainat
Muut
Laskennalliset verovelat
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Arvonkorotusrahasto
Muut sidotut rahastot
Vararahasto
Käyvän arvon rahasto
Rahavirran suojauksesta
Muuntoeroista
Käypään arvoon arvostamisesta
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot
Muut rahastot
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
Takaukset ja pantit
Muut
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
Arvopaperin takaisinostositoumukset
Muut

Liite II

SIJOITUSRAHASTON TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

 TULOSLASKELMA

1. TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET

a) Arvopapereiden nettotuotot

b) Johdannaissopimusten nettotuotot

c) Osinkotuotot ja voitto-osuudet

d) Korkotuotot

e) Muut tuotot

2. KULUT

a) Palkkiokulut

aa) Rahastoyhtiöille

ab) Säilytysyhtiöille

b) Korkokulut

c) Muut kulut

3. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

TASE

V a s t a a v a a

1. Arvopaperit markkina-arvoon

2. Myyntisaamiset

3. Muut saamiset

a) Johdannaissopimusten arvonnousut

b) Muut

4. Siirtosaamiset

5. Rahat ja pankkisaamiset

Vastaavaa yhteensä

V a s t a t t a v a a

A RAHASTON ARVO

1. Rahaston arvo

B VIERAS PÄÄOMA

1. Pitkäaikaiset velat

2. Ostovelat

3. Muut velat

a) Johdannaissopimusten arvonalennukset

b) Muut

4. Siirtovelat

Vastattavaa yhteensä

Liite III

SIJOITUSRAHASTON JA ERIKOISSIJOITUSRAHASTON ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY

Arvopaperi     Määrä Kpl/nimellisarvo, EUR Kurssi EUR/%   Markkina-arvo/arvonmuutos EUR Prosenttia rahaston arvosta
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla
Yhteensä
Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla
Yhteensä
Arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta jommassa kummassa yllä mainitussa vaihdantajärjestelmässä
Yhteensä
Muut arvopaperit
Yhteensä
Arvopaperit
yhteensä
Vakioidut johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut Asetetut
Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut Asetetut
Osakejohdannaiset Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut Asetetut
Muut johdannaiset Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut Asetetut
Vakioimattomat johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut Asetetut
Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut Asetetut
Osakejohdannaiset Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut Asetetut
Muut johdannaiset Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut Asetetut
Kassa ja muut varat, netto
Rahaston arvo
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä
Tuotto-osuuksien lukumäärä
Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo Tuotto-osuuden arvo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.