225/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan aerosoliasetuksen (1433/1993) 6 §:n 1 momentin 6 kohta, 9 ja 10 § ja liitteen 2.4 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentin 6 kohta ja liitteen 2.4 kohta asetuksessa 1150/2009 sekä 9 § asetuksessa 1168/1995,

muutetaan 4 §, 6 §:n 1 momentin 5 kohta ja liitteen 2.2 ja 2.3 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1150/2009, sekä

lisätään liitteeseen uusi 1.4 a ja 1.4 b kohta seuraavasti:

4 §
Rakenne- ja testausvaatimukset

Suomessa valmistettavien ja Suomeen maahantuotavien aerosolien tulee täyttää liitteessä esitetyt rakenne- ja testausvaatimukset.

6 §
Merkintöjen sisältö

Aerosolipäällykseen tulee merkitä selvästi, helposti luettavasti ja pysyvin kirjaimin seuraavat tiedot:


5) liitteen kohdan 2.2 mukaiset tiedot.Tämä asetus tulee voimaan yhtä ainetta sisältävien aerosolien osalta 19 päivänä kesäkuuta 2014 ja seoksia sisältävien aerosolien osalta 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Seoksia sisältävät aerosolit saa merkitä tämän asetuksen mukaisesti ennen 1 päivää kesäkuuta 2015.

Seoksia sisältäviä aerosoleja, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää kesäkuuta 2015, ei tarvitse merkitä uudelleen tämän asetuksen mukaisesti ennen 1 päivää kesäkuuta 2017.

Komission direktiivi 2013/10/EU (32013L0010); EUVL L 77, 20.3.2013, s.20

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Liite

AEROSOLIEN RAKENNE- JA TESTAUSVAATIMUKSET

1 MÄÄRITELMÄT

Tässä liitteessä tarkoittaa:


1.4 a aine asetuksen (EY) N:o 1272/2008 2 artiklan 7 kohdassa määriteltyä ainetta;

1.4 b seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyä seosta;


2.2 Merkinnät

Aerosolipäällyksissä tulee olla seuraavat merkinnät näkyvin, helposti luettavin ja pysyvin kirjaimin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 soveltamista:

a) sisällöstä riippumatta:

i)  vaaralauseke H229: ”Painepakkaus. Voi revetä kuumennettaessa”;

ii) turvalausekkeet P210 ja P251, siten kuin ne on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevan 1 osan taulukossa 6.2;

iii) turvalausekkeet P410 ja P412, siten kuin ne on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevan 1 osan taulukossa 6.4;

iv) turvalauseke P102, siten kuin se on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevan 1 osan taulukossa 6.1, kun aerosoli on kuluttajatuote;

v)  sellaiset käyttöä koskevat varoitukset, jotka kertovat kuluttajalle tuotteen erityisistä vaaroista; jos aerosoliin liittyy erillinen käyttöohje, myös siinä on esitettävä käyttöä koskevat varoitukset.

b) jos aerosoli luokitellaan syttymättömäksi 1.6 kohdan kriteerien mukaisesti, merkinnöissä on esitettävä huomiosana ’Varoitus’.

c) jos aerosoli luokitellaan syttyväksi 1.6 kohdan kriteerien mukaisesti, merkintöihin on kuuluttava huomiosana ’Varoitus’ ja muut asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa taulukossa 2.3.2 esitetyt syttyvien aerosolien kategorian 2 merkinnät.

d) jos aerosoli luokitellaan erittäin helposti syttyväksi 1.6 kohdan kriteerien mukaisesti, merkintöihin on kuuluttava huomiosana ’Vaara’ ja muut asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa taulukossa 2.3.2 esitetyt syttyvien aerosolien kategorian 1 merkinnät.

2.3 Sisällön määrä

Sisällön määrä 50 °C lämpötilassa saa olla enintään 90 % aerosolin nettotilavuudesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.