214/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Varsinais-Suomen maakunnan luonnonsuojelualueista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 ja 17 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Varsinais-Suomen maakunnan edustavien lehtojen ja jalopuumetsien, vanhojen metsien, soiden, lintuvesien, sekä saaristo- ja kallioluonnon eliöstön säilyttämiseksi luonnontilaisina ja niiden ekosysteemien häiriöttömän kehityksen turvaamiseksi tai ennalleen saattamiseksi, perinnemaisemien ylläpitämiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi jäljempänä 2 §:ssä luetellut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueiksi perustetaan seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla tämän asetuksen liitteinä oleviin karttoihin:             

1) Dragsfjärdin Stormossenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 123,8 hehtaaria (liite 1), Kemiönsaaren kunnassa,

2) Kemiön Stormossenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 105,7 hehtaaria (liite 2), Kemiönsaaren kunnassa,

3) Iso-Rahin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 118,6 hehtaaria (liite 3), Kustavin kunnassa,

4) Malijärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 103,4 hehtaaria (liite 4), Laitilan kaupungissa,

5) Iso-Hölön luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 859,4 hehtaaria (liite 5), Laitilan kaupungissa ja Euran kunnassa,

6) Nukinrahkan ja Hirvilammensuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 887,7 hehtaaria (liite 6), Laitilan kaupungissa ja Mynämäen kunnassa,

7) Laitilan metsien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 169,6 hehtaaria (liite 7), Laitilan kaupungissa ja Mynämäen kunnassa,

8) Kivijärven metsien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 111,1 hehtaaria (liite 8), Laitilan kaupungissa ja Mynämäen sekä Vehmaan kunnissa,

9) Otajärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 112,1 hehtaaria (liite 9), Laitilan ja Rauman kaupungeissa sekä Pyhärannan kunnassa,

10) Maisaarensuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 206,0 hehtaaria (liite 10), Loimaan kaupungissa,

11) Himmaistenrahkan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 377,8 hehtaaria (liite 11), Loimaan kaupungissa ja Oripään kunnassa,

12) Telkunsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 849,1 hehtaaria (liite 12), Loimaan kaupungissa ja Punkalaitumen kunnassa,

13) Öksyssuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 446,0 hehtaaria (liite 13), Loimaan ja Someron kaupungeissa ja Ypäjän sekä Kosken kunnissa,

14) Karhunperänrahkan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 799,3 hehtaaria (liite 14), Marttilan kunnassa ja Salon kaupungissa,

15) Oukkulanlahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 132,5 hehtaaria (liite 15), Maskun kunnassa,

16) Kolkansuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1048,4 hehtaaria (liite 16), Mynämäen kunnassa,

17) Mietoistenlahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 285,8 hehtaaria (liite 17), Mynämäen kunnassa,

18) Krampin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 233,7 hehtaaria (liite 18), Naantalin kaupungissa,

19) Pakinaisten saariston luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 267,0 hehtaaria (liite 19), Naantalin kaupungissa,

20) Houtskarin lehtojen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 150,2 hehtaaria (liite 20), Paraisten kaupungissa,

21) Högön luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 287,7 hehtaaria (liite 21), Paraisten kaupungissa,

22) Nauvon järvien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 202,7 hehtaaria (liite 22), Paraisten kaupungissa,

23) Seilin saariston luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1305,0 hehtaaria (liite 23), Paraisten kaupungissa,

24) Kontolanrahkan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 845,6 hehtaaria (liite 24), Pöytyän kunnassa ja Loimaan kaupungissa,

25) Rehtsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 122,3 hehtaaria (liite 25), Ruskon kunnassa,

26) Kakossuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 222,0 hehtaaria (liite 26), Salon kaupungissa,

27) Pyysuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 165,5 hehtaaria (liite 27), Salon kaupungissa,

28) Raadesuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 124,1 hehtaaria (liite 28), Salon kaupungissa,

29) Hyyppärän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 449,3 hehtaaria (liite 29), Salon ja Someron kaupungeissa,

30) Rekijokilaakson luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 103,4 hehtaaria (liite 30), Someron kaupungissa ja

31) Reksuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 411,2 hehtaaria (liite 31), Someron kaupungissa.

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Seuraavat toimet ovat sallittuja:

1) hirvenmetsästys 15.10. - 31.12 välisenä aikana Dragsfjärdin Stormossenin, Kemiön Stormossenin, Iso-Hölön, Nukinrahkan ja Hirvilamminsuon, Otajärven, Maisaarensuon, Himmaistenrahkan, Telkunsuon, Öksyssuon, Karhunperänrahkan, Kolkansuon, Krampin, Houtskarin lehtojen, Nauvon järvien, Seilin saariston, Kontolanrahkan, Rehtsuon, Kakossuon, Pyysuon ja Reksuon luonnonsuojelualueilla;

2) metsäkauriin metsästys 15.10. – 31.12 välisenä aikana Dragsfjärdin Stormossenin, Kemiön Stormossenin, Krampin, Pakinaisten saariston, Houtskärin lehtojen, Nauvon järvien ja Seilin saariston luonnonsuojelualueilla;

3) ketun metsästys Otajärven Oukkulanlahden ja Mietoistenlahden luonnonsuojelualueilla;

4) sinisorsan, haapanan, tavin ja telkän metsästys Otajärven luonnonsuojelualueen liitekarttaan 9 merkityillä osilla ja Oukkulanlahden luonnonsuojelualueen liitekarttaan 15 merkityillä osilla;

5) ojien ylläpito ja kunnostus luonnonsuojelualueen ulkopuolisten alueiden kuivatustarpeita varten;

6) kevyen liikenteen väylän rakentaminen saaristotien yhteyteen Seilin saariston luonnonsuojelualueella; väylän rakentamisessa ja sijoittamisessa tulee välttää luonnonarvoja ja maisemaa muuttavia toimenpiteitä;

7) sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien tai tienpidon edellyttämien vähäisten rakenteiden sijoittaminen Telkunsuon ja Seilin saariston luonnonsuojelualueisiin rajoittuvien maanteiden välittömään läheisyyteen;

8) puolustusvoimien harjoitus- ja koulutustoiminta niillä alueilla, joihin puolustusvoimilla on käyttöoikeus;

9) kiinteiden muinaisjäännösten muinaismuistolain (295/1963) mukaiset tutkimukset.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) Karpanmäen luonnonsuojelualueesta annettu asetus (809/1985);

2) erityisen luonnonsuojelualueen muodostamisesta Laajoen suistoon annettu asetus (822/1971);

3) vanhojen metsien suojelusta annetun asetuksen (1115/1993) 2 §:n 1 momentin 4 kohta.

Asetuksen voimaantullessa voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys voi jatkua 3 §:n estämättä tammikuun 31 päivään 2015.

  Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2014

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Lainsäädäntöneuvos
Heikki Korpelainen

Liitteet 1-31: VNa Varsinais-Suomen maakunnan luonnonsuojelualueista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.