132/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) 2 §:n 4 momentin, 3 §:n 4 momentin, 5 §:n 3 momentin, 11 §:n 2 momentin ja 13 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Yhteiset perustietotekniikkapalvelut

Valtion yhteisiä perustietotekniikkapalveluja ovat:

1) päätelaite- ja käyttäjätukipalvelut;

2) viestintätekniset palvelut;

3) tietoliikennepalvelut;

4) käyttöpalvelut;

5) toimistosovellukset.

2 §
Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut

Valtion yhteisiä tietojärjestelmäpalveluja ovat:

1) henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäpalvelut;

2) taloushallinnon tietojärjestelmäpalvelut;

3) asianhallintajärjestelmäpalvelut,

4) viestinnän järjestelmäpalvelut;

5) toimitila- ja materiaalinhallinnan tietojärjestelmäpalvelut;

6) asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmäpalvelut;

7) hankintojen hallinnan tietojärjestelmäpalvelut;

8) raportointipalvelut;

9) tiedon säilytyspalvelut.

3 §
Yhteiset sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelut

Valtion yhteisiä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja ovat:

1) viranomaisten ja kansalaisten tai yhteisöjen välinen viestintäkanava ja hallinnollisten päätösten keskitetty sähköinen toimittamispaikka;

2) palvelu, jonka avulla viranomaiset tuottavat vuorovaikutteisia sähköisiä asiointipalveluja;

3) tunnistamisen, allekirjoittamisen ja maksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelut;

4) virkamiehen ja muun julkista valtaa käyttävän henkilön tunnistamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelu;

5) henkilöiden toimivaltuuksien ja valtuutusten hallinnointipalvelu;

6) verkkopalvelut, jotka kokoavat julkisen hallinnon palveluja ja niiden vakioituja tietoja ja tarjoavat ne keskitetysti saataville;

7) palvelu, joka kokoaa yhteentoimivuuden ohjausta ja kehittämistä koskevia tietoja ja palveluja sekä tarjoaa ne keskitetysti saataville;

8) tiedonvälityskanava, jolla viranomaiset ja yhteisöt voivat siirtää tietovarantoihin sisältyviä tietoja ja tarjota sähköisiä palveluja;

9) julkisen hallinnon tietovarantoihin sisältyvien tietojen tarkastuspalvelu.

4 §
Valtion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja tuottava palvelukeskus

Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) 5 §:ssä tarkoitettu palvelukeskus on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

5 §
Palvelukeskuksen tehtävät

Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa ja kehittää seuraavia yhteisiä perustietotekniikkapalveluja:

1) päätelaite- ja käyttäjätukipalveluihin kuuluvia käyttäjien tukipalveluja, käyttövaltuuspalveluja, päätelaitepalveluja, työasemaverkon palveluja ja tulostuksen hallintapalveluja;

2) viestintäteknisiin palveluihin kuuluvia sähköpostipalveluja, verkkokokous- ja videoneuvottelupalveluja, työtilapalveluja, ääni- ja videopalveluja sekä puhepalveluja;

3) tietoliikennepalveluihin kuuluvia runkoverkkopalveluja, lähiverkkopalveluja ja etäyhteyspalveluja sekä näihin liittyviä tietoturvapalveluja;

4) käyttöpalveluihin kuuluvia konesali- ja kapasiteettipalveluja sekä perustietotekniikan ja sovellusten integraatio- ja sanomanvälityspalveluja;

5) toimistosovelluksiin kuuluvia vakiintuneita ja laajalti käytettyjä toimisto-ohjelmistoja, internet- ja intranetohjelmistoja ja sosiaalisen median sovelluksia ja ohjelmistoja.

Palvelukeskus tuottaa ja kehittää perustietotekniikkapalveluihin liittyviä omaisuudenhallintapalveluja.

Palvelukeskus voi tuottaa ja kehittää yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyviä perustietotekniikkapalveluja.

Palvelukeskus tuottaa ja kehittää seuraavia valtion yhteisiä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja:

1) viranomaisten ja kansalaisten tai yhteisöjen välistä viestintäkanavaa ja hallinnollisten päätösten keskitettyä sähköistä toimittamispaikkaa;

2) tunnistamisen, allekirjoittamisen ja maksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelua;

3) virkamiehen ja muun julkista valtaa käyttävän henkilön tunnistamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelua;

4) palvelua, joka kokoaa yhteentoimivuuden ohjausta ja kehittämistä koskevia tietoja ja palveluja sekä tarjoaa ne keskitetysti saataville;

5) palvelua, jonka avulla viranomaiset tuottavat vuorovaikutteisia sähköisiä asiointipalveluja.

Palvelukeskus voi tuottaa ja kehittää myös palveluihinsa liittyviä projekti- ja asiantuntijapalveluja.

6 §
Asiakasneuvottelukunta

Valtiovarainministeriö asettaa palvelukeskuksen asiakasohjausta ja toiminnan kehittämistä tukevan asiakasneuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Asiakasneuvottelukuntaan kuuluvat ainakin edustaja kultakin hallinnonalalta ja palvelukeskuksen edustaja.

7 §
Asiakasneuvottelukunnan tehtävät

Asiakasneuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä ja seurata ainakin:

1) palvelukeskuksen toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja;

2) palvelujen kehittämissuunnitelmia ja muita palvelujen kehittämiseen liittyviä asioita;

3) palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita;

4) palveluista perittäviä hintoja ja hinnoittelumalleja koskevia asioita;

5) hintojen muodostumisen perusteena olevaa kustannusrakennetta ja kustannusten kehittymistä;

6) palveluiden käyttöön liittyviä asioita;

7) muita vastaavia palvelukeskuksen toimintaan liittyviä asioita, joilla on yksittäistä asiakasta laajempaa merkitystä palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen tai käyttöön.

Asiakasneuvottelukunta laatii toimintaansa varten tavoitteet ja suunnitelman.

Asiakasneuvottelukunta tekee tehtäviinsä liittyviä aloitteita valtiovarainministeriölle ja palvelukeskukselle.

8 §
Valtiokonttorin tuottamat palvelut

Valtiokonttori tuottaa ja kehittää 3 §:n 6 kohdassa tarkoitettuihin palveluihin kuuluvaa Suomi.fi -palvelua.

9 §
Verohallinnon tuottamat palvelut

Verohallinto tuottaa ja kehittää 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettuihin palveluihin kuuluvaa sähköistä tunnistuspalvelua, jonka avulla viranomainen tai muu julkista tehtävää hoitava voi julkista tehtävää hoitaessaan tunnistaa organisaation ja sitä edustavan henkilön.

10 §
Väestörekisterikeskuksen tuottamat palvelut

Väestörekisterikeskus tuottaa ja kehittää 3 §:n 6 kohdassa tarkoitettuihin palveluihin kuuluvia palvelunäkymiä sekä 3 §:n 5, 8 ja 9 kohdassa tarkoitettuja palveluja.

11 §
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tuottamat palvelut

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tuottaa ja kehittää 3 §:n 6 kohdassa tarkoitettuihin palveluihin kuuluvaa Yritys-Suomi.fi -palvelua.

12 §
Suomen Erillisverkot osakeyhtiön tuottamat palvelut

Suomen Erillisverkot osakeyhtiö saa tuottaa ja kehittää yhteisiin perustietotekniikkapalveluihin kuuluvia viranomaisradioverkkopalveluita.

13 §
Yhteisten palvelujen käyttö

Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu käyttövelvoite koskee 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja palveluja. Käyttövelvoite ei kuitenkaan koske sellaista viestintäverkkoa ja siihen liittyviä palveluja, jotka täyttävät korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset ja joita käytetään sellaisessa valtion johtamiseen ja turvallisuuteen, maanpuolustukseen, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen, pelastustoimintaan, meripelastustoimintaan, hätäkeskustoimintaan, maahanmuuttoon sekä ensihoitopalveluun liittyvässä viranomaisten sisäisessä, välisessä ja ulkoisessa yhteistoiminnassa ja viestinnässä, joissa noudatetaan korkean varautumisen tai turvallisuuden vaatimuksia.

Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu käyttövelvoite koskee 5 §:n 4 momentin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja palveluja.

14 §
Yhteisten palvelujen laatu ja kustannustehokkuus

Palvelutuottajien on käytettävä palvelutuotannossaan laadunhallintajärjestelmää palvelun laadun, palvelutasojen ja kustannustehokkuuden jatkuvaan kehittämiseen sekä asiakaskohtaiseen ja muuhun seurantaan ja raportointiin.

15 §
Tiedonsaantioikeudet ja tiedonantovelvollisuudet

Palvelutuotannon ja palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi valtiovarainministeriöllä ja yhteisten palvelujen asiakkailla on oikeus saada riittävät ja tarvittavat tiedot palvelutuottajilta. Palvelutuottajan ja asiakkaiden välisistä palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistavista menettelyistä sovitaan palvelusopimuksissa.

Palvelukeskuksen on annettava asiakasneuvottelukunnalle riittävät ja tarvittavat tiedot neuvottelukunnan tehtävien hoitamiseksi. Palvelukeskuksen on raportoitava toimintansa turvallisuudesta ja tietoturvallisuudesta sekä ilmoitettava niihin liittyvistä poikkeamista viipymättä valtiovarainministeriölle tai sen osoittamalle viranomaiselle.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2014

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Hannele Kerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.