125/2014

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 17 §:n 2 momentin ja 18 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) mukaisen tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käyttöä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tukikelpoisella maatalousmaalla Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 1 §:n 1 momentissa mainitun neuvoston asetuksen, jäljempänä tilatukiasetus, 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua alaa;

2) varantohakemuksella hakemusta, jolla haetaan kansallisesta varannosta tukioikeuksia, tukioikeuksien arvon korotusta tai tilatukioikeuksien arvon uudelleen laskentaa;

3) tukivuodella sitä kalenterivuotta, jolloin tilatukijärjestelmän mukaista tukea haetaan;

4) tukihakemuksella kyseisen tukivuoden tilatukijärjestelmään ja muihin pinta-alatukijärjestelmiin liittyvää hakemusta.

3 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta maataloustoimintaansa aloittaville viljelijöille

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tukioikeuksia Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 2 §:n 8 kohdassa mainitun komission asetuksen, jäljempänä täytäntöönpanoasetus, 2 artiklan l alakohdassa tarkoitetuille maataloustoimintansa aloittaville viljelijöille. Varantohakemus on jätettävä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 8 §:ssä tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan hallintaan saantia seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

Tukikelpoisen maatalousmaan, jolle tukioikeuksia haetaan, on tullut olla tukikelpoista 28 päivänä huhtikuuta 2006, ja se on tullut ilmoittaa vuoden 2006 tukihakemuksella lukuun ottamatta maatalousmaata, joka on ollut luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen alaisena.

Tätä pykälää ei sovelleta, jos sille, joka on myynyt tai vuokrannut tässä pykälässä tarkoitetulle aloittavalle viljelijälle tukikelpoista maatalousmaata, on aiemmin vahvistettu tukioikeuksia myydyn tai vuokratun maatalousmaan perusteella.

4 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta tilusjärjestelyiden perusteella

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tukioikeuksia viljelijälle, joka on saanut hallintaansa vähintään viisi aaria lisää tukikelpoista maatalousmaata vuoden 2006 tukihaun jälkeen valmistuneiden tilusjärjestelyjen perusteella, jos pinta-alan kasvua ei ole aiemmin otettu huomioon tukioikeuksien lukumäärässä. Tukioikeudet voidaan myöntää tilusjärjestelyjen perusteella kasvaneelle tukikelpoiselle pinta-alalle riippumatta siitä, onko alalle aikaisemmin vahvistettu alkuperäisiä tukioikeuksia.

Edellä 1 momentissa tilusjärjestelyillä tarkoitetaan:

1) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 8 luvun mukaista tilusvaihtoa ja 9 luvun mukaista uusjakoa;

2) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 23 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

3) maantielain (503/2005) 63 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

4) yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 38 a §:n mukaista tilusjärjestelyä;

5) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 2 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

6) ratalain (110/2007) 53 §:n mukaista tilusjärjestelyä.

Jos on kyse kiinteistönmuodostamislain 9 luvussa tarkoitetusta uusjaosta, tukioikeudet voidaan myöntää 1 momentin mukaisesti mainitun lain 88 §:ssä tarkoitetussa uusjakosuunnitelmassa päätettyjen tilusjärjestelyiden perusteella. Mitä edellä on säädetty omistajasta, sovelletaan myös vuokramieheen, jos vuokra-alue on kiinteistönmuodostamislain 86 §:n nojalla uusjakosuunnitelman mukaisesti siirretty toiseen paikkaan.

5 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jonka perusteella ei ole myönnetty tukioikeuksia ja jota koskeva luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus on päättynyt 30 päivän huhtikuuta 2011 jälkeen tai päättyy viimeistään vuoden 2014 varantohaun viimeisenä hakupäivänä. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, jos viljelemättömyyssitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan, jota sitoumus koskee, vähintään viideksi vuodeksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 9 §:ssä tai 10 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi myös, jos sitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan luopumiseläkelain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi kansallisesta varannosta voidaan tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti myöntää hakemuksesta tukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan 1 momentissa tarkoitettua tukikelpoista maatalousmaata riippumatta siitä, onko alan perusteella aikaisemmin myönnetty tukioikeuksia. Edellä mainittua tukikelpoista maatalousmaata koskeva viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen tekijä täyttää 65 vuotta tai kuolee. Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun sitoumuksen tekijä kuolee.

Tukioikeuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella samasta tukikelpoisesta maatalousmaasta samalle viljelijälle vain kerran. Viljelijä voi hakea tukioikeuksia ainoastaan 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päättyneen viljelemättömyyssitoumuksen mukaista hallintaansa tullutta tukikelpoista maatalousmaata vastaavalle alalle.

6 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksen päättymisen perusteella

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jota koskeva maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) 10 §:ssä tarkoitettu 20-vuotinen maatalouden ympäristötuen erityistukisopimus on päättynyt ja jolle ei vuonna 2006 voitu kyseisen sopimuksen voimassaolon vuoksi muodostaa tukioikeuksia. Viljelijän on haettava tukioikeuksien vahvistamista viimeistään kyseisen sopimuksen päättymistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

7 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta ylivoimaisen esteen perusteella

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tukioikeuksia ja niiden arvonkorotuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jolle ei ole aikaisemmin haettu tukioikeuksia, ja hakematta jättämisen syynä on ollut tilatukiasetuksen 31 artiklassa tarkoitettu ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet. Varantohakemus on jätettävä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään ylivoimaisen esteen päättymistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

8 §
Tukioikeuksien vahvistaminen täytäntöönpanoasetuksen 19 artiklassa tarkoitetuissa erityistilanteissa

Täytäntöönpanoasetuksen 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika on vuokrasopimuksen päättymistä seuraava varantohakemuksen viimeinen jättöpäivä.

Täytäntöönpanoasetuksen 23 artiklan mukaiset tukioikeudet ja niiden arvonkorotukset vahvistetaan viimeistään tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen lainvoimaista hallinnollista määräystä seuraavan tukihakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

9 §
Tukioikeuksien myöntöperusteiden etusijajärjestys

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää tukioikeuksia enintään kansallista varantoa vastaava määrä. Jos kansallisesta varannosta tukivuonna haettujen tukioikeuksien määrä ylittää kansallisen varannon määrän, tukioikeuksia myönnettäessä hakijat asetetaan seuraavaan etusijajärjestykseen:

1) täytäntöönpanoasetuksen 23 artiklassa tarkoitetut viljelijät;

2) 3 §:ssä tarkoitetut aloittavat viljelijät;

3) täytäntöönpanoasetuksen 22 artiklassa tarkoitetut viljelijät;

4) täytäntöönpanoasetuksen 20 artiklassa tarkoitetut viljelijät;

5) 7 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

6) 6 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

7) 4 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

8) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut viljelijät;

9) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut viljelijät.

10 §
Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien määrä

Viljelijälle kansallisesta varannosta tilatukiasetuksen 41 artiklan nojalla myönnettävien tukioikeuksien lukumäärä määräytyy täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 2 ja 3 kohta huomioon ottaen viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittaman, hänen hallinnassaan kyseisenä vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta olevan tukikelpoisen maatalousmaan pinta-alan mukaisesti. Tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta on esitettävä luotettava kirjallinen selvitys.

11 §
Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien arvo

Kansallisesta varannosta 3—8 §:n nojalla myönnettävien tukioikeuksien arvo on kyseisen tukikelpoisen maatalousmaan sijainnin mukaisen tukialueen alueellisen tasatuen suuruinen, sellaisena kuin se on varannosta myönnettäessä.

12 §
Tukioikeuksien arvon laskeminen uudelleen täytäntöönpanoasetuksen 7 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

Jos viljelijälle on vahvistettu tilakohtaisia lisäosia ja jos viljelijän hallinnassa viimeistään 30 päivänä huhtikuuta kyseisenä vuonna olevan tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala on vähentynyt 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tilusjärjestelyjen seurauksena vähintään 50 prosenttia vuonna 2006 ilmoitetusta tukikelpoisen maatalousmaan pinta-alasta, viljelijä voi hakea lisäosallisten tukioikeuksien arvon uudelleen laskentaa siten kuin siitä säädetään täytäntöönpanoasetuksen 18 artiklassa.

Hakemus on jätettävä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan vähenemistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

13 §
Tilatukioikeuksien siirtäminen kansalliseen varantoon

Jos perusteettomasti myönnettyjä tilatukioikeuksia siirretään valvonnan seurauksena kansalliseen varantoon Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 2 §:n 9 kohdassa mainitun komission asetuksen 81 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on verrattava kyseisenä tukivuonna valvonnassa mitattua pinta-alaa ja tilatukioikeuksien vahvistamisen perusteena olevan vuoden pinta-alaa tai sen jälkeen valvonnassa korjattua pinta-alaa keskenään virheellisesti vahvistetun pinta-alan selvittämiseksi.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annettu valtioneuvoston asetus (187/2009).

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL N:o L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL N:o L 316, 2.12.2009, s. 1

  Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.