123/2014

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (118/2010) 20—22 § seuraavasti:

20 §
Siipikarjatilojen salmonellavalvonta

Siipikarjatilojen salmonellavalvontaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on noudatettu eläintautilain (441/2013) 8 §:n 1 momentin säännöksiä ja 3 momentin nojalla annettuja säännöksiä kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvontaan sisältyvien näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä tutkittaviksi sekä näytteenottoa koskevasta kirjanpidosta.

21 §
Eläintaudeista ilmoittaminen

Eläintaudeista ilmoittamista koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on tilatukiasetuksen liitteessä II tarkoitettujen eläintautien osalta noudatettu eläintautilain 14 §:n säännöksiä eläintautiepäilyn ilmoittamisesta, 19 §:n säännöksiä sairastuneeksi epäillyn eläimen erillään pitämisestä sekä tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden, jäljempänä TSE-tauti, osalta 4 luvun säännösten nojalla annettuja päätöksiä taudin vastustamiseksi.

22 §
Sisämarkkinakauppa ja tuonti

TSE-tautien leviämisen estämiseksi täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että nautoja, lampaita ja vuohia pitävillä tiloilla on noudatettu tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 15 artiklan säännöksiä eläinten, alkioiden ja sukusolujen markkinoille saattamisesta ja tuonnista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014.

  Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Johanna Wallius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.