74/2014

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2014

Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 3 ja 5 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 § laeissa 1434/2001 ja 905/2013 sekä 5 § laissa 905/2013, seuraavasti:

3 §

Kiinteistötoimitusmaksun suuruuden tulee vastata kiinteistötoimituksesta valtiolle tai kunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Samanlaatuisista toimituksista voidaan määrätä samansuuruinen maksu silloinkin, kun yksittäisten toimitusten suorittamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset poikkeavat toisistaan.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena tai toimituskorvauksena. Kiinteistötoimitusmaksuun kuuluvat lisäksi toimituksesta aiheutuvat 5 momentissa tarkoitetut kustannukset ja korvaukset. Toimituksesta perittävä kiinteistötoimitusmaksu voidaan määrätä myös osin työkorvauksena ja osin toimituskorvauksena. Jäljempänä 5 momentissa tarkoitetut kustannukset ja korvaukset voidaan periä kiinteistötoimitusmaksuna joko sellaisenaan tai ne voidaan sisällyttää työkorvaukseen tai toimituskorvaukseen.

Työkorvaus määrätään toimituksen suorittamiseen käytetyn työajan, keskimääräisten palkkauskustannusten sekä toimituksen suorittamisesta Maanmittauslaitokselle tai kunnalle aiheutuneiden muiden kustannusten perusteella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin työkorvausta määrättäessä huomioon otettavista muista kustannuksista.

Toimituskorvaus määrätään toimituslajeittain samansuuruisena toimituksista aiheutuvien keskimääräisten kokonaiskustannusten perusteella.

Toimituksen suorittamisesta aiheutuvia kustannuksia ja korvauksia ovat:

1) kiinteistönmuodostamislain 180 §:ssä tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta aiheutuneet menot ja korvaukset;

2) kiinteistönmuodostamislain 182 §:n 2 momentissa tarkoitetut korvaukset;

3) toimitsijoille ja asiantuntijoille suoritetut palkkiot ja korvaukset; ja

4) muut sellaiset toimituksen suorittamisesta aiheutuvat kustannukset ja korvaukset, jotka eivät ole edunvalvontakustannuksia.

Erityisestä syystä kiinteistötoimitusmaksu saadaan jättää määräämättä tai määrätä edellä tässä pykälässä säädettyjä maksuja alemmaksi sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.

5 §

Jos lohkomis- tai tilusvaihtotoimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella asemakaava-alueella ja kunta on tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejä käyttäen, alennetaan toimituskorvausta maksuvelvollisena olevan kunnan osalta vastaavalla osuudella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014.

Jos toimitus tai toimenpide on lopetettu ennen tämän lain voimaantuloa ja siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, toimituskorvaus määrätään soveltaen lopettamisen ajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

HE 144/2013
MmVM 16/2013
EV 179/2013

  Helsingissä 31päivänä tammikuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Alexander Stubb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.