63/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 78 a §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1202/2013:

1 §
Neuvoston tehtävät

Sen lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 78 a §:ssä säädetään, terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston tehtävänä on:

1) antaa Kansaneläkelaitoksen ja muiden viranomaisten pyynnöstä lausuntoja palveluvalikoiman soveltamisesta ja sen määrittelyssä käytettävistä periaatteista;

2) osallistua palveluvalikoimaa koskevaan julkiseen keskusteluun ja yhteistyöhön;

3) seurata kansainvälistä kehitystä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön;

4) käsitellä muut sosiaali- ja terveysministeriön sille osoittamat asiat.

2 §
Neuvoston toiminta

Asiat ratkaistaan neuvostossa esittelystä.

Neuvoston on kuultava asiantuntijoita sekä hankittava lausuntoja ja selvityksiä. Neuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joiden jäseninä voi olla myös neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita. Jaoston puheenjohtajan on oltava neuvoston jäsen.

Neuvosto vahvistaa itselleen vuosittaisen työsuunnitelman sekä luettelon terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelytyöhön osallistuvista pysyvistä ja määräaikaisista asiantuntijoista. Työsuunnitelma ja asiantuntijaluettelo ovat julkisia.

3 §
Toiminnan järjestäminen

Neuvoston puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää neuvostolle varapuheenjohtajan.

Neuvostolla on päätoiminen pääsihteeri, joka toimii neuvoston pysyvän sihteeristön päällikkönä. Lisäksi neuvostolla voi olla sivutoimisia sihteereitä, jotka sosiaali- ja terveysministeriö määrää.

Neuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai silloin, kun vähintään kaksi jäsentä on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytänyt. Neuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai puheenjohtajana toimivan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kymmenen muuta jäsentä.

Jos neuvoston jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen.

Työskentelyn järjestämisestä neuvostossa määrätään tarkemmin neuvoston työjärjestyksessä, jonka sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa.

4 §
Palkkiot ja korvaukset

Neuvoston jäsenille ja varajäsenille sekä asiantuntijoille maksettavien palkkioiden ja korvausten perusteista päättää sosiaali- ja terveysministeriö.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2014.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Pasi Mustonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.