Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

61/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus talouspolitiikan arviointineuvostosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Talouspolitiikan arviointineuvosto

Talouden tilan ja talouspolitiikan tieteellistä arviointia varten Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen yhteydessä on riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto.

2 §
Neuvoston tehtävät

Neuvoston tehtävänä on arvioida talouspolitiikkaa ja erityisesti:

1) talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta;

2) talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja valittujen keinojen tarkoituksenmukaisuutta;

3) talouspolitiikan valmistelussa käytettyjen ennuste- ja arviointimenetelmien laatua;

4) talouspolitiikan eri osa-alueiden yhteensovittamista ja kytkentöjä yhteiskuntapolitiikan muihin osa-alueisiin;

5) talouspolitiikan onnistumista erityisesti taloudellisen kasvun ja vakauden, työllisyyden ja julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden kannalta;

6) talouspolitiikan instituutioiden ja julkisen talouden rakenteiden tarkoituksenmukaisuutta.

Neuvosto voi hankkia tutkimuksia sen käytettävissä olevilla määrärahoilla.

Neuvosto julkistaa vuosittain arvion harjoitetusta talouspolitiikasta.

3 §
Kokoonpano

Neuvostoon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja kolmen jäsenen tulee edustaa taloustieteen eri alojen ja yhden jäsenen muiden yhteiskuntatieteiden korkeatasoista tieteellistä asiantuntemusta. Jäsenistä vähintään yhden tulee toimia kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

4 §
Asettaminen ja toimikausi

Valtioneuvosto määrää neuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valtiovarainministeriön esityksestä viiden vuoden toimikaudeksi. Valtiovarainministeriö pyytää korkeakoulujen taloustieteellisiltä yksiköiltä yhteisen ehdotuksen arviointineuvoston puheenjohtajaksi ja kolmeksi jäseneksi sekä Suomen Akatemialta ehdotuksen muita yhteiskuntatieteitä edustavaksi jäseneksi. Neuvosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Jos neuvoston puheenjohtaja tai jäsen eroaa kesken toimikauden tai on pysyvästi estynyt osallistumasta neuvoston toimintaan, valtiovarainministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen neuvoston ehdotuksesta.

5 §
Neuvoston toiminta

Neuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Neuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6 §
Pääsihteeri

Neuvostolla on asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten pääsihteeri, joka on palvelussuhteessa Valtion taloudellisen tutkimuskeskukseen. Valtiovarainministeriö nimittää pääsihteerin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen esityksestä neuvostoa kuultuaan.

Pääsihteerin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys.

7 §
Työjärjestys

Neuvoston tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelystä määrätään tarkemmin neuvoston työjärjestyksessä.

8 §
Palkkiot ja korvaukset

Neuvoston puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä neuvoston kuulemalle asiantuntijalle voidaan maksaa kokouspalkkio tai muu palkkio. Valtiovarainministeriö vahvistaa palkkioiden suuruuden.

Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan matkakustannusten korvaamisesta tehdyn virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2014.

  Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Neuvotteleva virkamies
Hannele Kerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.