59/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

kumotaan poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 9, 27 a ja 29 §, sellaisina kuin niistä ovat 9 § asetuksissa 183/1998 ja 516/2009 sekä 27 a § asetuksessa 516/2009, ja

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 16, 17 ja 19 §, 28 §:n 1 ja 2 momentti sekä 30 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti, 17 ja 19 § sekä 28 §:n 1 ja 2 momentti asetuksessa 516/2009, 16 § asetuksissa 282/2005, 74/2008, 1010/2009 ja 1029/2011 sekä 30 §:n 1 momentti asetuksessa 706/2002 ja 2 momentti asetuksessa 183/1998, seuraavasti:

1 §

Poliisin ylijohtona toimivan Poliisihallituksen tehtävistä säädetään poliisin hallinnosta annetussa laissa (110/1992), Poliisiammattikorkeakoulusta annetussa laissa (1164/2013) sekä poliisista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1080/2013).


16 §

Kelpoisuusvaatimuksena poliisin virkoihin on:

1) Poliisihallituksen poliisiylijohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi 3 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) Poliisihallituksen poliisijohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi 3 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) Poliisihallituksen resurssijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys tehtäväalueeseen sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

4) Poliisihallituksen lupahallintopäälliköllä, asehallintopäälliköllä ja arpajaishallintopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys tehtäväalueeseen sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

5) Poliisihallituksen poliisiylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi 3 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

6) keskusrikospoliisin päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettu 3 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja tehtäväalueeseen sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

7) suojelupoliisin päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettu 3 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

8) suojelupoliisin apulaispäälliköllä tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

9) keskusrikospoliisin apulaispäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettu 3 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto;

10) suojelupoliisin osastopäälliköllä ja keskusrikospoliisin laboratorion johtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

11) keskusrikospoliisin rikoskemistillä, rikosinsinöörillä ja tutkijalla ylempi korkeakoulututkinto;

12) poliisilakimiehellä ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

13) rikosylitarkastajalla ja rikostarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

14) poliisilaitoksen päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

15) apulaispoliisipäälliköllä tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto taikka poliisipäällystön tutkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

16) komisariolla, rikoskomisariolla ja suojelupoliisin tarkastajalla poliisipäällystön tutkinto, poliisipäällystön virkatutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

17) muilla päällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisipäällystön tutkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

18) alipäällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisialipäällystötutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

19) muulla miehistöön kuuluvalla poliisimiehellä poliisialan ammattikorkeakoulututkinto tai poliisin perustutkinto taikka poliisimiehistön virkatutkinto.

Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa oleva opiskelija tai poliisin perustutkinnon opiskelija voidaan nimittää määräaikaiseen nuoremman konstaapelin virkasuhteeseen opintoihin kuuluvan harjoittelun ajaksi sekä harjoittelun jälkeen yhteensä enintään vuoden ajaksi.

Poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettava soveltuva ylempi korkeakoulututkinto on sisäministeriön sekä Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston välillä tehdyissä yhteistyösopimuksissa tarkoitettu hallintotieteiden tai valtiotieteiden maisterin tutkinto.

17 §

Poliisihallituksen poliisiylijohtajan, keskusrikospoliisin päällikön ja suojelupoliisin päällikön nimittää valtioneuvoston yleisistunto.

Sisäministeriö nimittää poliisilaitoksen päällikön kuultuaan poliisiylijohtajaa.

19 §

Poliisihallitus, poliisilaitos, keskusrikospoliisi ja suojelupoliisi nimittää muut kuin 17 §:ssä tarkoitetut yksikkönsä virkamiehet sekä ottaa työsopimussuhteisen henkilökunnan.

28 §

Poliisihallituksella tulee olla työjärjestys, jonka poliisiylijohtaja vahvistaa. Keskusrikospoliisilla, suojelupoliisilla ja poliisilaitoksella tulee olla ohjesääntö, jonka yksikkö vahvistaa.

Yhteistoiminta-alueen ohjesäännön vahvistaa Poliisihallitus.


30 §

Helsingin poliisilaitoksen poliisipäälliköllä on poliisikomentajan arvonimi. Keskusrikospoliisin ja suojelupoliisin päälliköllä on poliisineuvoksen arvonimi. Keskusrikospoliisin laboratorionjohtajalla on professorin arvonimi, jos hänellä on dosentin pätevyys.

Marraskuun 30 päivänä 1996 taikka joulukuun 31 päivänä 2008 nimismiehen, apulaisnimismiehen tai poliisipäällikön vakinaisessa virassa ollut virkamies voi käyttää nimismiehen arvonimeä sekä mainittuina ajankohtina tai joulukuun 31 päivänä 2013 poliisimestarin, poliisipäällikön tai apulaispoliisipäällikön vakinaisessa virassa ollut virkamies poliisimestarin arvonimeä niin kauan, kuin hän on poliisipäällikön, apulaispoliisipäällikön, johtavan kihlakunnanvoudin, kihlakunnanvoudin, johtavan kihlakunnansyyttäjän, kihlakunnansyyttäjän, poliisilakimiehen tai rikosylitarkastajan virassa sekä näistä viroista eläkkeelle jäätyään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2014.

  Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.