Säädökset alkuperäisinä: 2013

50/2013
Laki rakennuksen energiatodistuksesta
49/2013
Laki kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
48/2013
Laki valtion virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta
47/2013
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
46/2013
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
45/2013
Laki merimieseläkelain 146 §:n muuttamisesta
44/2013
Laki yrittäjän eläkelain 123 §:n muuttamisesta
43/2013
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 25 §:n muuttamisesta
42/2013
Laki työntekijän eläkelain 164 §:n muuttamisesta
41/2013
Laki tapaturmavakuutuslain 38 §:n muuttamisesta
40/2013
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
39/2013
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
38/2013
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
37/2013
Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
36/2013
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
35/2013
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta
34/2013
Laki maanvuokralain 8 §:n muuttamisesta
33/2013
Laki vakuutussopimuslain 44 §:n muuttamisesta
32/2013
Laki korkolain muuttamisesta
31/2013
Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta
30/2013
Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista
29/2013
Laki lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
28/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista päästökauppakaudella 2013—2020
27/2013
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 65 tai 35 prosenttia
26/2013
Valtioneuvoston asetus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Uruguayn kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
25/2013
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 65 tai 100 prosenttia
24/2013
Valtiovarainministeriön asetus F.E. Sillanpää -juhlarahasta
23/2013
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista
22/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2013
21/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
20/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
19/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta
18/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
17/2013
Valtioneuvoston asetus lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
16/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ajoterveydestä annetun asetuksen muuttamisesta
15/2013
Valtioneuvoston asetus elintarvikeapua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
14/2013
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen määräyksen 2.1.3 kumoamisesta
13/2013
Valtioneuvoston asetus rautateiden liikenneturvallisuuskoulutusta antavia oppilaitoksia koskevista vaatimuksista sekä eräistä kelpoisuuksista ja luetteloinneista
12/2013
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavilta vaadittavasta kielitaidosta
11/2013
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän kelpoisuusrekisteriin ja lisätodistusrekisteriin tallennettavista tiedoista
10/2013
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten eräitä säännöksiä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
9/2013
Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista
8/2013
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta
7/2013
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
6/2013
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
5/2013
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
4/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa
3/2013
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
2/2013
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
1/2013
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.