Säädökset alkuperäisinä: 2013

100/2013
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
99/2013
Laki markkinaoikeudesta
98/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
97/2013
Verohallinnon työjärjestys
96/2013
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta
95/2013
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta
94/2013
Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta
93/2013
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
92/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurasruhojen luokittelusta
91/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hampunsiementen maahantuonnista eräissä tapauksissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
90/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista
89/2013
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Marokon kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
88/2013
Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista
87/2013
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta
86/2013
Laki konkurssilain muuttamisesta
85/2013
Valtioneuvoston asetus maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen 25 ja 26 artiklaan tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
84/2013
Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
83/2013
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
82/2013
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta
81/2013
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta
80/2013
Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
79/2013
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta
78/2013
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen 8 ja 17 §:n muuttamisesta
77/2013
Valtioneuvoston asetus Turvallisuuskomiteasta
76/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
75/2013
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta sekä hallinnollisen järjestelyn ja tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
74/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2013
73/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
72/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
71/2013
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta
70/2013
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
69/2013
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 24 ja 34 §:n kumoamisesta
68/2013
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
67/2013
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2012 jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä sekä ennakonpalautusten maksamisesta ja vuoden 2013 kiinteistöveron eräpäivistä
66/2013
Valtioneuvoston asetus talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
65/2013
Valtioneuvoston asetus vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
64/2013
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
63/2013
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
62/2013
Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
61/2013
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
60/2013
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
59/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta
58/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vehnän, ohran ja kauran kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
57/2013
Tullin työjärjestys
56/2013
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
55/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä
54/2013
Valtioneuvoston asetus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon (NEFAB) kansallisten valvontaviranomaisten välisen yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
53/2013
Valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta vuosina 2013—2022
52/2013
Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta
51/2013
Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.