Säädökset alkuperäisinä: 2013

200/2013
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
199/2013
Tasavallan presidentin asetus kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa
198/2013
Laki eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta
197/2013
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 16 §:n muuttamisesta
196/2013
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 ja 14 §:n muuttamisesta
195/2013
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
194/2013
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta
193/2013
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle
192/2013
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta
191/2013
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
190/2013
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä
189/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
188/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
187/2013
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
186/2013
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta
185/2013
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta
184/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
183/2013
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen 18 ja 33 §:n muuttamisesta
182/2013
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta
181/2013
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä
180/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2013 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
179/2013
Valtiovarainministeriön asetus Sophie Mannerheim -juhlarahasta
178/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2013 maksettavan korvauksen perusteista
177/2013
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
176/2013
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta
175/2013
Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
174/2013
Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijätodistuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta
173/2013
Valtioneuvoston asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
172/2013
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
171/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
170/2013
Valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä
169/2013
Verohallinnon päätös pankkiveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
168/2013
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
167/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
166/2013
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä
165/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
164/2013
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
163/2013
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta
162/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2012—2013
161/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetun hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
160/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta
159/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n muuttamisesta
158/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
157/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
156/2013
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
155/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
154/2013
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
153/2013
Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n muuttamisesta
152/2013
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 1 ja 20 a §:n muuttamisesta
151/2013
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.