Säädökset alkuperäisinä: 2013

400/2013
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 §:n muuttamisesta
399/2013
Laki kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta
398/2013
Laki työsopimuslain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta
397/2013
Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta
396/2013
Laki päästökauppalain muuttamisesta
395/2013
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
394/2013
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta
393/2013
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä
392/2013
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
391/2013
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
390/2013
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
389/2013
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta
388/2013
Laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
387/2013
Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
386/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Pohjanlahdella
385/2013
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
384/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
383/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
382/2013
Valtioneuvoston asetus  eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
381/2013
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
380/2013
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
379/2013
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
378/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
377/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
376/2013
Valtioneuvoston asetus elintarvikeneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
375/2013
Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
374/2013
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
373/2013
Valtioneuvoston asetus passeista
372/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikelisäaineista annettujen säädösten kumoamisesta
371/2013
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
370/2013
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
369/2013
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
368/2013
Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
367/2013
Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen
366/2013
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta
365/2013
Laki elintarvikelain muuttamisesta
364/2013
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
363/2013
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
362/2013
Laki maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
361/2013
Laki tilastolain muuttamisesta
360/2013
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
359/2013
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
358/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten kuivausrumpujen energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
357/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuodeksi 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
356/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
355/2013
Valtioneuvoston asetus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
354/2013
Laki laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
353/2013
Valtiovarainministeriön asetus Pohjolan luonto -juhlarahoista
352/2013
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta
351/2013
Laki veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.