Säädökset alkuperäisinä: 2013

650/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista
649/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biopankin tiedonannosta
648/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2012 eräiden tulvavahinkokorvausten maksamisesta
647/2013
Sisäasiainministeriön ilmoitus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission tekemien päätösten voimaantulosta
646/2013
Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
645/2013
Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
644/2013
Valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä
643/2013
Valtioneuvoston asetus biopankin suostumusasiakirjasta
642/2013
Valtioneuvoston asetus Energiamarkkinavirastosta
641/2013
Valtioneuvoston asetus maakaasumarkkinoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
640/2013
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
639/2013
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
638/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
637/2013
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
636/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista
635/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kantaverkonhaltijan järjestelmävastuusta
634/2013
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen 40 §:n 2 momentin muuttamisesta
633/2013
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
632/2013
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
631/2013
Laki vankeuslain muuttamisesta
630/2013
Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
629/2013
Laki valvotusta koevapaudesta
628/2013
Laki rikoslain 2 c luvun muuttamisesta
627/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriö asetuksen muuttamisesta
626/2013
Laki kuntalain muuttamisesta
625/2013
Laki etuostolain 2 §:n muuttamisesta
624/2013
Laki maakaaren muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta
623/2013
Laki maakaaren 2 luvun 14 §:n ja 9 a luvun 11 §:n muuttamisesta
622/2013
Laki sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
621/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riekon metsästyksen kieltämisestä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa ja eräissä Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2013—2014
620/2013
Valtioneuvoston asetus voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
619/2013
Valtioneuvoston asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista
618/2013
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Fintoto Oy:n rahapelien pelisäännöistä
617/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
616/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkönjakeluverkonhaltijan toiminnallisista eriyttämisvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
615/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
614/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta
613/2013
Valtiovarainministeriön asetus 1863 Valtiopäivät -juhlarahasta
612/2013
Valtioneuvoston asetus Patentti- ja rekisterihallituksesta
611/2013
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen muuttamisesta
610/2013
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
609/2013
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
608/2013
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
607/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—31 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
606/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouslamppujen energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
605/2013
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta
604/2013
Valtioneuvoston asetus laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 §:n 3 momentin ja 18 §:n 2 momentin voimaantulosta
603/2013
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 luvun muuttamisesta
602/2013
Laki terveydensuojelulain 3 ja 21 §:n muuttamisesta
601/2013
Laki terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.