Säädökset alkuperäisinä: 2013

700/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
699/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta
698/2013
Valtioneuvoston asetus valtion maksuperusteasetuksen muuttamisesta
697/2013
Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen I muuttamisesta
696/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n muuttamisesta
695/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta lihan ja vuodelta 2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2013
694/2013
Valtiovarainministeriön asetus kuntarakenneuudistukseen liittyvää selvitysaluetta koskevan ilmoituksen sisällöstä
693/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
692/2013
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 260 voimaansaattamisesta
691/2013
Laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta
690/2013
Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain 117 §:n muuttamisesta
689/2013
Laki ampuma-aselain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
688/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
687/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
686/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
685/2013
Vuoden 2013 II lisätalousarvio
684/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen3 ja 6 §:n muuttamisesta
683/2013
Valtioneuvoston asetus eräiden leikkuulaitteiden markkinoille saattamisen kieltämisestä
682/2013
Verohallinnon työjärjestys
681/2013
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
680/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
679/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
678/2013
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
677/2013
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 44 §:n muuttamisesta
676/2013
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta
675/2013
Laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta annetun lain kumoamisesta
674/2013
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
673/2013
Laki kuvaohjelmalain muuttamisesta
672/2013
Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain muuttamisesta
671/2013
Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta
670/2013
Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta
669/2013
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta
668/2013
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
667/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2013—2020
666/2013
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Tadžikistanin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
665/2013
Valtioneuvoston asetus metrologian neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
664/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
663/2013
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen 22 ja 24 §:n muuttamisesta
662/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista
661/2013
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Belizen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
660/2013
Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa
659/2013
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
658/2013
Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa
657/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
656/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
655/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
654/2013
Verohallinnon päätös sijoitustoiminnan veronhuojennusta koskevasta ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuudesta
653/2013
Verohallinnon päätös vuoden 2013 kiinteistöverotuksen päättymisestä
652/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä
651/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.