Säädökset alkuperäisinä: 2013

850/2013
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
849/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
848/2013
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
847/2013
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
846/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
845/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
844/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
843/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta
842/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun asetuksen muuttamisesta
841/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
840/2013
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014
839/2013
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2014
838/2013
Valtioneuvoston asetus eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä
837/2013
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden kehittämishankkeesta Laosin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
836/2013
Vuoden 2013 IV lisätalousarvio
835/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
834/2013
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
833/2013
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2014
832/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille ja eläimistä saaduille tuotteille asetettavista eläintautivaatimuksista ja tehtävistä tarkastuksista
831/2013
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
830/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuksen irtisanomisesta
829/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista lasten päivähoidon asiakasmaksuista
828/2013
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta
827/2013
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
826/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä
825/2013
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
824/2013
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvään IBC-säännöstöön sekä mainittuun yleissopimukseen ja mainittuun pöytäkirjaan liittyvän BCH-säännöstön lisäykseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
823/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta
822/2013
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutta-misesta
821/2013
Valtioneuvoston asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta
820/2013
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
819/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
818/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
817/2013
Sisäasiainministeriön asetus valtion omistukseen siirtyneiden ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden käsittelystä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta 
816/2013
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta
815/2013
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
814/2013
Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
813/2013
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
812/2013
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta
811/2013
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
810/2013
Valtioneuvoston asetus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
809/2013
Valtioneuvoston asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
808/2013
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2014
807/2013
Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
806/2013
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta
805/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuosina 2013—2016
804/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
803/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
802/2013
Laki terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n muuttamisesta
801/2013
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Samoan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.