1315/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen (247/2010) 9 §:n 3 momentin 9 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1384/2011, ja

muutetaan 2 §:n 3 kohta, 4 § ja 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 7 §:n 1 momentti asetuksessa 808/2012, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

3) vähämerkityksisellä tuella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 3 artiklassa tarkoitettua tukea;

4 §
Opintorahan myöntäminen

Opintoraha myönnetään vähämerkityksisenä tukena. Opintorahan myöntämisen edellytyksenä on, että vähämerkityksisenä tukena maataloustuotteiden tuotannon alalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä viitekaudella 15 000 euroa yritystä kohti. Kaikkien viitekaudella myönnettyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää yritystä kohti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 3 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää.

Opintorahaa voidaan myöntää edellä mainittujen enimmäismäärien rajoissa.

Opintoraha katsotaan myönnetyksi 2 §:n 3 kohdassa mainitun komission asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa säädetyllä tavalla kun tuen maksamisesta on annettu Maaseutuviraston maksulupa.

7 §
Opintokokonaisuus ja koulutukseen käytettävä aika

Tukikelpoisen koulutuksen tulee muodostaa opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuksia. Koulutus voidaan antaa yhdessä tai useammassa jaksossa. Opintokokonaisuus tai opintokokonaisuudet on suoritettava 12 kuukauden ajanjakson aikana. Opintokokonaisuuden tai opintokokonaisuuksien on kuitenkin oltava suoritettuna viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014. Jos opintokokonaisuudella on useampi järjestäjä, näistä yhden tulee olla vastuullinen koulutuksen järjestäjä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tätä asetusta sovelletaan myös asetuksen voimaan tullessa vireillä olleisiin hakemuksiin.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.