1311/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä päivänä 30 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan kiinteistönmuodostamisesta annetun asetuksen (1189/1996) 75 ja 92 § sekä

muutetaan 7 §:n 1 momentin 5 kohta, 8 §:n 2 momentti, 10 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentin 1 kohta, 30 b §, 34 §:n 2 momentti, 43 §:n otsikko ja 43 §, 61 §, 69 §:n 1 momentin 1 kohta, 78 §:n 1 ja 3 momentti, 79 §:n otsikko ja 79 §, 80 §, 94 § ja 103 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 30 b § asetuksessa 872/1999 ja 103 §:n 2 momentti asetuksessa 866/2009, seuraavasti:

7 §
Hakemus

Hakemuksesta on käytävä ilmi:


5) hakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä puhelinnumero sekä se postiosoite ja sähköinen osoite, johon toimitusta koskevat ilmoitukset lähetetään.


8 §
Hakemukseen liitettävät selvitykset

Hakemukseen ei tarvitse liittää sellaista asiakirjaa, jossa olevat tiedot ovat saatavissa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä taikka muista Maanmittauslaitoksen tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjän käytettävissä olevista rekistereistä tai muutoin ovat sanottujen viranomaisten saatavissa ilman erityistä hankaluutta.


10 §
Toimitusinsinöörin määrääminen

Kun toimitukseen on annettu toimitusmääräys tai kun kirjaamisviranomaisen ilmoitus määräalan tai yhteisalueosuuden saannon lainhuudosta on saapunut Maanmittauslaitokseen tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjänä toimivalle kiinteistöinsinöörille, on toimitukselle viivytyksettä määrättävä toimitusinsinööri.


13 §
Muun määräalan tai osuuden erottaminen vireillä olevassa lohkomisessa

Sellaisesta kiinteistöstä tai yhteisestä alueesta, jolla ennestään on vireillä lohkominen, voidaan tässä toimituksessa erottaa tai siirtää lohkomalla määräala, jos

1) määräalaan on myönnetty lainhuuto; tai


30 b §
Asianosaisten kuuleminen

Ennen kuin toimitusmiehet päättävät kiinteistönmuodostamislain 70 §:ssä tarkoitetusta uusjaon suorittamisesta ja uusjakoalueen laajuudesta, on asianosaisille varattava kohtuullinen aika tutustua asiaan ja tehdä sitä koskevia huomautuksia sekä pidettävä sanotun pykälän 1 momentissa tarkoitettu selvitys tarvittaessa nähtävänä Maanmittauslaitoksen palvelupisteessä tai muussa toimitusinsinöörin ilmoittamassa paikassa.

34 §
Asianosaisten ja kunnan kuuleminen

Ennen 1 momentissa tarkoitetun järjestelysuunnitelman vahvistamista on suunnitelma pidettävä nähtävänä riittävän pitkä aika Maanmittauslaitoksen palvelupisteessä taikka muussa toimitusinsinöörin ilmoittamassa paikassa.

43 §
Ilmoitus holhousviranomaiselle

Jos toimituksen aikana käy selville, että jonkun asianosaisen etua valvomaan tarvitaan holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitettu edunvalvoja, on toimitusinsinöörin ilmoitettava asiasta holhousviranomaiselle ja keskeytettävä tarpeen mukaan toimitus siksi, kunnes edunvalvoja on määrätty.

61 §
Viranomaisille toimitettavat tiedot

Kunnan kiinteistörekisterin pitäjän on toimitettava Maanmittauslaitokselle tiedot kiinteistöjaotuksen muutoksista sekä perustetuista rasitteista tai ennestään olevia rasitteita koskevista muutoksista toimituksen tultua merkityksi kiinteistörekisteriin, jos toimitus koskee Maanmittauslaitoksen pitämään kiinteistörekisterin osaan merkittyä rekisteriyksikköä.

Maanmittauslaitoksen on toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot asianomaiselle kunnan kiinteistörekisterin pitäjälle, jos toimitus koskee kunnan kiinteistörekisterin pitäjän pitämään kiinteistörekisterin osaan merkittyä rekisteriyksikköä.

69 §
Kiinteistöjärjestelmän luotettavuutta edistävän toimituksen toimituskustannukset

Toimituskustannukset maksetaan valtion varoista siltä osin kuin toimituksessa suoritetut toimenpiteet eivät ole olleet hakijalle välttämättömiä, jos:

1) kiinteistönmuodostamislain 212 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimitus on tullut vireille muutoin kuin Maanmittauslaitoksen aloitteesta; ja


78 §
Viranomaisten eräät toimenpiteet

Kun lopetetusta toimituksesta on valitettu, maaoikeuden on toimitettava valitusasiakirjoista sähköinen tai muu tallenne Maanmittauslaitokselle tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjälle. Maanmittauslaitoksen tai kunnan kiinteistörekisterinpitäjän on toimitettava viipymättä valituksenalaisen toimituksen asiakirjat valitusajan päätyttyä maaoikeuteen.


Valitusasiakirjan jäljennös on säilytettävä Maanmittauslaitoksessa tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjällä nähtävänä, kunnes valitus on ratkaistu.

79 §
Muutoksenhausta ilmoittaminen

Kun maaoikeuden ratkaisua koskeva muutoksenhakukirjelmä on toimitettu maaoikeuteen, sen on toimitettava sähköinen tai vastaava tallenne kirjelmästä Maanmittauslaitokselle tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjälle.

80 §
Korkeimman oikeuden ratkaisun toimittaminen viranomaisille

Kappale korkeimman oikeuden tuomiota tai päätöstä on toimitettava Maanmittauslaitokselle tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjälle toimituksen asiakirjoihin liitettäväksi. Jäljennös tuomiosta tai päätöksestä on samalla toimitettava Maanmittauslaitoksen keskushallinnolle.

94 §
Jäljennöksen lähettäminen maaoikeuden ratkaisusta ja asiakirjojen palauttaminen

Maaoikeuden on lähetettävä maksutta maaoikeuden ratkaisun jäljennös Maanmittauslaitokselle tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjälle ennen sen ajan päättymistä, jonka kuluessa asianosaisen on sellainen saatava. Niin ikään on palautettava ne kartat ja asiakirjat, jotka silloin vielä ovat maaoikeuden hallussa.

103 §
Ilmoitukset kirjaamisviranomaiselle ja valtiolle.

Toimitusinsinöörin on tehtävä kiinteistönmuodostamislain 65 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus kirjaamisviranomaiselle sen jälkeen kun toimitus on saanut lainvoiman. Mitä maakaaren (540/1995) 6 luvun 13 §:ssä ja 13 luvun 8 §:n 2 momentissa säädetään tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuudesta, koskee soveltuvin osin toimitusinsinööriä, jos omistusriita ratkaistaan kiinteistötoimituksessa. Viimeksi mainitussa lainkohdassa tarkoitettu valtiolle tehtävä ilmoitus toimitetaan Maanmittauslaitoksen keskushallinnolle. Jos tuomioistuin on muuttanut toimitusmiesten tai kiinteistörekisterin pitäjän päätöstä sellaisessa asiassa, josta toimitusinsinöörin tai kiinteistörekisterin pitäjän on kiinteistönmuodostamislain mukaan ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle, on näiden huolehdittava myös muutoksen ilmoittamisesta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.