1132/2013

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 §:n 2 kohdan b alakohta, 5 §:n 2 momentin 2 kohta, 6 §:n 2 momentti ja liitteen verotaulukko 2,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 kohdan b alakohta ja 5 §:n 2 momentin 2 kohta laissa 1400/2010, 6 §:n 2 momentti laissa 1058/2006 sekä liitteen verotaulukko 2 laissa 612/2012, ja

lisätään lakiin uusi 26 a § seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


2) energiatuotteella:


b) polttoturvetta, jolla tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 2703 kuuluvaa palaturvetta ja jyrsinpolttoturvetta, sekä turpeesta valmistettua turvepellettiä, turvebrikettiä ja muita kiinteitä turvetuotteita;


5 §

Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, sähköveroa ja huoltovarmuusmaksua ei kuitenkaan ole velvollinen suorittamaan se, joka tuottaa sähköä:


2) yli 50 kilovolttiampeerin mutta enintään 2 000 kilovolttiampeerin tehoisessa generaattorissa tai useiden yli 50 kilovolttiampeerin sähköntuotantolaitteistojen muodostamalla mutta enintään 2000 kilovolttiampeerin nimellistehoisella kokonaisuudella eikä sähköä siirretä verkkoon;


6 §

Sen estämättä, mitä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetään, kulutukseen luovutettuna tai käytetyn sähkön määränä voidaan pitää sitä määrää, josta sähköverkonhaltija suoraan tai myyntiyhtiön kautta veloittaa sähkön käyttäjää siirron yhteydessä. Yhdelle tai useammalle verokaudelle kuuluva verotettavan sähkön määrä voidaan tällöin kohdistaa sille verokaudelle, jonka aikana sähkön käyttäjää veloitetaan toimitetusta tai toimitettavasta sähköstä. Jos sähkön veroa on tällöin muutettu, vero on suoritettava toimitusajankohtana voimassa olevan veron mukaisena. Sähköverkonhaltijalla ja sähköntuottajalla on oikeus vähentää veroilmoituksessaan aiheettomasti ilmoitettu ja maksettu sähkövero ja huoltovarmuusmaksu verokaudelta suoritettavasta sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Vähennys on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sitä verokautta seuraavan vuoden alusta, jolloin veroa ilmoitettiin aiheettomasti. Vähennys voi olla enintään verokaudelta suoritettavan veron ja huoltovarmuusmaksun suuruinen.


Erinäiset säännökset
26 a §

Lain 4 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua veronalennusta ja 8 a §:ssä tarkoitettua veronpalautusta ei sovelleta yritykseen, joka on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 1 artiklan 6 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa tai jota koskee mainitun artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 110/2013
VaVM 26/2013
EV 162/2013

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Liite

VEROTAULUKKO 2
Tuote Tuoteryhmä Energiaveromaksu Huoltovarmuus Yhteensä
Sähkö snt/kWh
— veroluokka I 1  1,89 0,013  1,903
— veroluokka II 2  0,69 0,013  0,703
Mäntyöljy snt/kg 3 19,21 0 19,21
Polttoturve euroa/MWh 4    5,90* 0  5,90
*Polttoturpeen vero on  4,90 euroa/MWh 1.1.2014—31.12.2014.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.