1117/2013

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus «Suomen» «metsäkeskuksen» julkisen palvelun yksikön «suoritteiden» «maksullisuudesta» annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan «Suomen» «metsäkeskuksen» julkisen palvelun yksikön «suoritteiden» «maksullisuudesta» annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1069/2012) 3 §, 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 § osittain muutettuna asetuksessa 655/2013, sekä liitteet 1 ja 2 seuraavasti:

3 §
«Metsäkeskuksen» kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

«Metsäkeskuksen» valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät kiinteät maksut ovat tämän asetuksen liitteen 2 maksutaulukossa.

Liitteen 2 kohdassa 7 tarkoitettu maksu määräytyy arvioitavan vahinkoalueen pinta-alan perusteella.

Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä.

Liitteen 2 maksutaulukossa mainitut maksut eivät sisällä laskutuksesta ja postituksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään erikseen.

4 §
«Metsäkeskuksen» omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista metsäkeskus perii omakustannusarvon mukaan määräämänsä maksun, ovat:

1) metsälain (1093/1996) 20 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut teettämiskustannukset;

2) yhteismetsälain (109/2003) 50 §:n mukainen yhteismetsästä yhteismetsän osakaskunnan velasta ulosmitattavien ja myytävien puiden osoittaminen;

3) erikseen maksulliseksi säädetty viranomaiselle annettava virka-apu;

4) Elintarviketurvallisuusviraston avustaminen metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) noudattamisen valvonnassa ja metsäpuiden siementen tuotantoon ja markkinointiin liittyvässä tarkastuksessa;

5) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat otteet ja jäljennökset metsäkeskuksessa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta liitteen 2 kohdassa 15 ja 17 tarkoitettuja suoritteita, joista peritään kyseisten kohtien mukainen kiinteä maksu.


5 §
«Metsäkeskuksen» omakustannusarvon mukaiset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja «metsäkeskuksen» muita suoritteita ovat:

1) luonnonhoitoon, luonnon monimuotoisuuteen ja muuhun metsätalouden edistämistoimintaan liittyvä neuvonta, koulutus ja tiedotus, asiantuntija-apu sekä julkaisut, tilastot ja selvitykset, jos ne perustuvat tilaukseen, muuhun toimeksiantoon tai tietopyyntöön;

2) ilmoittautumista edellyttävien kurssien ja koulutusten järjestäminen;

3) «metsäkeskuksen» järjestämät luonnonhoidon tuntemusta osoittavat luonnonhoitotutkinnot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Leena Arpiainen

Liite 1

«Suomen» «metsäkeskuksen» maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

1a) metsälain 5 a §:ssä tarkoitetun ennallistamissuunnitelman hyväksyminen; 1b) metsälain 11 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa
2) metsälain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu korvauspäätös kotitarvepuun ottoa koskevista rajoituksista
3) metsälain 14 §:n 5 momentissa tarkoitettu poikkeuksen myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta, jos kyseessä on äkillinen huomattava metsätuho ja hakkuu kohdistuu metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisen tärkeään elinympäristöön
4) metsälain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluvelvoite
5) metsälain 16 a §:ssä tarkoitetun väliaikaisen käsittelykiellon antaminen ja väliaikaista käsittelykieltoa koskevan päätöksen poistaminen
6) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996), jäljempänä rahoituslaki, tarkoitetut päätökset lukuun ottamatta tämän asetuksen liitteen 2 kohdassa 3 ja 4 tarkoitettuja päätöksiä
7) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen varojen hoito lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla ja lain 19 §:ssä tarkoitettu ilmoitus yhdistysrekisteriin
8) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen huomautus ja 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu velvoittava päätös
9) metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen (1227/1998) 10 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset Verohallitukselle ja verovirastolle
10) metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013) 9 §:n 4 momentissa tarkoitettu tiedoksianto ja 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu korvaushakemuksen käsittely ja hakemuksesta annettava lausunto
11) metsätuhojen torjunnasta annetun lain 21 §:n 3 momentissa tarkoitettu korvaushakemuksen käsittely ja hakemuksesta annettava lausunto ja 24 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös ja teettämiskustannusten takaisinperinnästä tehtävä esitys
12) metsätuhojen torjunnasta annetun lain 11 §:n 3 momentin mukaisen esityksen tekeminen biologisen kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
13) metsätuhojen torjunnasta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu Metsäntutkimuslaitoksen avustaminen
14) metsätuhojen torjunnasta annetun lain 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion maalla toteutettavan tutkimusjärjestelyn hyväksyminen
15) riistavahinkolaissa (105/2009) tarkoitettujen metsävahinkoja koskevien korvauspäätösten tekeminen
16) maakaaren voimaanpanosta annetun lain (541/1995) 16 a §:n 2 momentissa tarkoitettu panttivelkojalle toimitettava tieto hakkuu- tai metsänkäyttöilmoituksesta
17) kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu esitys kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
18) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) 14 a §:ssä tarkoitettu Elintarviketurvallisuusviraston avustaminen
19) sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 10 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto
20) sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 28 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto
21) henkilötietolain (523/1999) 26 §:ssä tarkoitettu henkilörekisterin tietojen antaminen rekisteröidylle, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai rekisterin tiedot, on kulunut enemmän kuin yksi vuosi; jos kyse on sellaisesta edelliseen liittyvästä uudesta tiedosta, jota ei ole aiemmin henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitetulla perusteella annettu rekisteröidylle, määräaika lasketaan uudelleen; rekisterin tiedoilla tarkoitetaan tässä metsätietojärjestelmässä olevia asianomaista rekisteröityä koskevia tietoja
22) tietojen luovuttaminen viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle, silloin kun laissa on säädetty kyseiselle taholle oikeus tietojen saamiseen maksutta
23) «Suomen» «metsäkeskuksen» metsätietojärjestelmästä annetussa laissa (419/2011, jäljempänä metsätietolaki) tarkoitettujen metsätietojen luovuttaminen valtion tutkimuslaitokselle, yliopistolle ja ammattikorkeakoululle historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastollista tarkoitusta varten
24) metsätietolain 11 §:ssä tarkoitettu tietojen luovuttaminen opinnäytetyön tekemistä varten
25) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 ja 11 §:ssä tarkoitettu julkisen asiakirjan (metsävaratietojen) antaminen suullisesti, luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka sen lähettäminen sähköpostilla, silloin kun sen antaminen ei edellytä erityisiä lisätoimenpiteitä

Liite 2

«Suomen» «metsäkeskuksen» kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät maksut

MAKSUTAULUKKO

Suorite Maksu
1) metsälain 14 §:n 4 momentissa tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta 80,00 euroa
2) metsälain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden 100,00 euroa
3) rahoituslain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden 100,00 euroa
4) rahoituslain mukaista lainahakemusta koskeva rahoituspäätös; maksu osakaskiinteistöä tai rahoituslain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua kiinteistökokonaisuutta kohden 50,00 euroa
5) yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen (163/2003) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoittaminen yhteismetsän osakkaille osakaskunnan ensimmäisestä kokouksesta, kun yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin; maksu osakasta kohden 10,00 euroa
6) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu metsänhoitoyhdistyksen toimialueen rajojen vahvistaminen 130,00 euroa
7) riistavahinkolaissa tarkoitetun metsävahingon arvioiminen mainitussa laissa säädetyllä tavalla
- enintään 1 hehtaariin saakka perusmaksuna, 150,00 euroa
- jonka lisäksi 1 hehtaaria ylittävältä osalta 5 hehtaariin saakka jokaiselta alkavalta hehtaarilta 80,00 euroa/ha
- ja edellisten lisäksi 5 hehtaaria ylittävältä osalta jokaiselta alkavalta hehtaarilta 50,00 euroa/ha
8) yhteismetsälain 19 §:ssä tarkoitetun osakaskunnan ohjesäännön vahvistaminen 200,00 euroa
9) yhteismetsälain 19 §:ssä tarkoitetun osakaskunnan ohjesäännön muutoksen vahvistaminen 75,00 euroa
10) ote yhteismetsälain 48 §:ssä tarkoitetusta rekisteristä 10,00 euroa
11) varainsiirtoverolain (931/1996) 13 §:n 1 kohdassa tarkoitettu todistus 100,00 euroa
12) yhteisaluelain (758/1989) 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yhteisen alueen muuttamista yhteismetsälain mukaiseksi yhteismetsäksi koskevan päätöksen vahvistaminen (yhteisaluelain 16 §:n 3 momentti) 75,00 euroa
13) metsätietolain 11 §:ssä tarkoitettu tietojen luovuttaminen historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten muulle kuin valtion tutkimuslaitokselle, yliopistolle tai ammattikorkeakoululle Perusmaksu/luovutus
150,00 euroa
Lisämaksu
0,10 euroa/yhden maanomistajan yhteystiedot
14) metsätietolain 13 §:ssä tarkoitettu metsätietojen luovuttaminen Perusmaksu/luovutus
150,00 euroa
a) yhteystietojen luovuttaminen suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimusta tai muita näihin rinnastettavia osoitteellisia lähetyksiä varten (metsätietolain 9 §:n 1 ja 4 momentissa ja, jos tutkimuksen tekijä tai sen rahoittaja harjoittaa liiketoimintaa, mainitun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus) Lisämaksu
0,10 euroa/yhden maanomistajan yhteystiedot
b) yhteystietojen ja metsävaratietojen luovuttaminen suoramarkkinointia (metsätietolain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu käyttötarkoitus) tai henkilötietolaissa säädettyä käyttötarkoitusta varten 0,10 euroa/yhden maanomistajan yhteystiedot
c) metsävaratietojen luovuttaminen ilman maanomistajan yhteystietoja suoramarkkinointia (metsätietolain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu käyttötarkoitus) tai henkilötietolaissa säädettyä käyttötarkoitusta varten
d) koealatietojen luovuttaminen kaukokartoitusaineistojen puustotulkintaa varten (metsätietolain 12 §:ssä säädetty käyttötarkoitus) 15,00 euroa/koeala
e) tietojen luovuttaminen viranomaiselle tai viranomaistehtäviä hoitavalle taholle muutoin kuin teknisen käyttöyhteyden avulla laissa säädetyn tai lain nojalla määrätyn tehtävän tai velvoitteen hoitamista varten (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus)
f) tietojen luovuttaminen viranomaiselle muutoin kuin teknisen käyttöyhteyden avulla suunnittelu- ja selvitystehtävien hoitamista varten (henkilötietolain 16 §:ssä tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus)
15) tietojen antaminen
a) rekisteröidylle henkilötietolain 26 §:n mukaisesti, ja jos siitä kun asianomainen edellisen kerran sai rekisterin tiedot, on kulunut yksi vuosi tai vähemmän; rekisterin tiedoilla tarkoitetaan tässä metsätietojärjestelmässä olevia asianomaista rekisteröityä koskevia tietoja, tai 50,00 euroa/kerta
b) sille, joka pyytää itseään koskevia tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 12 §:n nojalla 50,00 euroa/kerta
16) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 2 momentissa tarkoitettu julkisten tietojen luovuttaminen (muut kuin henkilötiedot eli esimerkiksi yhteisöt, säätiöt ja kunnat) Perusmaksu/luovutus
150,00 euroa
17) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 9 ja 11 §:ssä tarkoitettu julkisen asiakirjan (metsävaratietojen) antaminen suullisesti, luettavaksi tai jäljennettäväksi, kopiona tai tulosteena taikka sen lähettäminen sähköpostilla, silloin kun sen antaminen tai lähettäminen edellyttää erityisiä lisätoimenpiteitä 100,00 euroa/tunti
18) Metsään.fi-palveluun liittyvät suoritteet
Yksityinen maanomistaja ja yhteismetsän osakas
- rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi ja käyttäminen 60,00 euroa/vuosi
Pidempi kestoinen sopimus: kahden vuoden maksulla kolme vuotta
Yhteisomistustilat 40 €/osakas/v
Yhteismetsät, hoitokunnan jäsenet 40 €/jäsen/v
Metsäalan toimija (metsäpalveluja tarjoava yritys, ammatinharjoittaja tai toiminimellä palvelutoimintaa harjoittava henkilö) 60 euroa/kunta/v
- Metsään.fi-palvelu ja latauspalvelun käyttö
Palvelun kokeilukäytöstä ei peritä maksua

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.