1104/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 

Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poliisilain (872/2011) 9 luvun 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Poliisilain (872/2011) 9 luvun 8 §:n mukaisesti ilman lupaa ei saa liikkua tai oleskella:

1) liitteessä 1 mainitulla lentopaikalla tai sen suoja-alueella;

2) liitteessä 2 mainitun vankilan alueella;

3) liitteessä 3 tarkoitetulla Fingrid Oyj:n kantaverkon muuntoaseman tai varavoimalaitoksen alueella;

4) liitteessä 4 tarkoitetulla voimalaitos-, teollisuus- tai kaivosalueella; eikä

5) liitteessä 5 tarkoitetulla muulla alueella.

Luvan liikkumiseen tai oleskeluun antaa 1 momentissa mainitussa liitteessä mainittu toiminnanharjoittaja.

Liitteessä 2 mainitun vankilan alueelle ei saa tuoda turvallisuutta vaarantavaa esinettä tai ainetta. Luvan vankilan alueella liikkumiseen ja oleskeluun voi vankilan lisäksi antaa rikosseuraamusalue, johon vankila kuuluu, tai sen yksikkö.

Yleisestä liikkumisrajoituksesta lentoasemien eräillä alueilla säädetään ilmailulain (1194/2009) 104 §:ssä.

2 §
Valtion ylimpään johtoon kuuluvan ja kansainvälistä erityissuojelua nauttivan henkilön turvallisuuden varmistaminen

Tasavallan presidentin, valtioneuvoston jäsenen ja muun valtion ylimpään johtoon kuuluvan sekä kansainvälistä erityissuojelua nauttivan henkilön turvallisuuden varmistamiseksi liitteessä 6 tarkoitetulla alueella ei saa liikkua tai oleskella ilman tasavallan presidentin kanslian lupaa.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske yleisölle ilmoitettuina aikoina tapahtuvia vierailuja tätä tarkoitusta varten varatuilla alueilla eikä Kultarannan osakaskunnan yhteisen vesialueen osakkaiden vesialueen käyttöä osakaskunnan säännöissä edellytetyllä tavalla.

3 §
Liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaisten alueiden kartat

Liikkumis- ja oleskelurajoitusten kohteena olevat alueet on vahvistettu karttaliitteissä 1—6. Karttoja pitää nähtävillä kukin toiminnanharjoittaja omalta alueeltaan sekä sisäministeriön kirjaamo.

4 §
Viranomaistoimintaa koskeva poikkeus

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, viranomainen saa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi liikkua ja oleskella alueella, jota rajoitus koskee.

Viranomaiselle on mahdollistettava viivytyksetön ja esteetön kulku alueelle. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa huolehdittava viranomaisten opastamisesta kohteessa.

5 §
Liikkumis- ja oleskelurajoituksen merkitseminen

Toiminnanharjoittajan on merkittävä alue, jota rajoitus koskee, ja tarvittaessa sinne johtavat väylät liikkumis- ja oleskelurajoitusta ja sen rikkomisesta säädettyä rangaistusuhkaa osoittavilla, selkeästi havaittavilla tauluilla tai muilla merkeillä. Myös mereen rajoittuvat alueet ja vesialueen ulkorajat on merkittävä tauluin tai muin merkein.

Alueen käyttötarkoituksen kannalta keskeisimmät alueet on tarvittaessa aidattava.

6 §
Merkitsemiskielet

Viranomaisen asettamissa kylteissä käytettävistä kielistä säädetään kielilain (423/2003) 33 §:ssä.

Muiden kuin viranomaisten asettamissa tauluissa ja muissa merkeissä käytetään suomen ja ruotsin kieltä sekä tarvittaessa muita kieliä.

7 §
Liikkumis- ja oleskelurajoituksen voimassaolo ja päättyminen

Liikkumis- ja oleskelurajoitus on voimassa toistaiseksi, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

Jos liikkumis- ja oleskelurajoituksen kohteena olevan alueen käyttötarkoitus muuttuu tai rajoitus ei ole enää muusta syystä tarpeellinen, toiminnanharjoittajan on poistettava 5 §:ssä tarkoitetut taulut ja muut merkit sekä ilmoitettava muutoksesta viipymättä sisäministeriölle.

Jos rajoituksen kohteena olevasta alueesta saattaa käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen edelleen aiheutua vaaraa, toiminnanharjoittajan on varustettava alue sen vaarallisuutta osoittavin merkein.

8 §
Liikkumis- ja oleskelurajoituksen rikkominen

Rangaistus liikkumis- ja oleskelurajoituksen rikkomisesta säädetään poliisilain 9 luvun 8 §:ssä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Edellä 5 §:ssä säädetyt merkinnät on otettava käyttöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Ylitarkastaja
Elina Rydman

SM:a liikkumis- ja oleskelurajoituksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.