1098/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus huumausaineena pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2008) liitteet II–IV, sellaisina kuin niistä ovat liite III asetuksessa 142/2011 ja liite IV asetuksessa 352/2013 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2013.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY.

  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Elina Kotovirta

Liite II

Psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvat seuraavat aineet ja valmisteet

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista I

Brolamfetamiini, dimetoksibromiamfetamiini (DOB) ((±)-4-bromo-2,5-dimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

Dietyylitryptamiini (DET) (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]indoli)

Dimetoksiamfetamiini (DMA) ((±-2,5-dimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

Dimetoksietyyliamfetamiini (DOET) ((±-4-etyyli-2,5-dimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

DMHP (3-(1,2-dimetyyliheptyyli)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6H-dibentso-[b,d]-pyran-1-oli)

Dimetyylitryptamiini (DMT) (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indoli)

Etisyklidiini (PCE) (N-etyyli-1-fenyylisykloheksyyliamiini)

Etryptamiini (3-(2-aminobutyyli)indoli)

Katinoni ((-)-(S)-2-aminopropiofenoni)

(+)-Lysergidi (LSD, LSD-25) (9,10-didehydro-N,N-dietyyli-6-metyyliergoliini-8β-karboksiamidi)

MDE, N-etyyli MDA ( (±-N-etyyli-α-metyyli-3,4-(metyleenidioksi)fenetyyliamiini)

Meskaliini (3,4,5-trimetoksifenetyyliamiini)

Metkatinoni (2-(metyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)

Metoksimetyleenidioksiamfetamiini (MMDA) (5-metoksi-α-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)

Metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA) ((±-N,α-dimetyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)

4-metyyliaminoreksi ( (±-cis-2-amino-4-metyyli-5-fenyyli-2-oksatsoliini)

4-MTA (α-metyyli-4-metyylitiofenetyyliamiini)

N-hydroksi MDA ( (±-N-[α-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyli]hydroksyyliamiini)

Paraheksyyli (3-heksyyli-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9 -trimetyyli-6H-dibentso-[b,d]-pyran-1-oli)

Parametoksiamfetamiini (PMA) (p-metoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

Psilosiini, psilotsiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4oli)

Psilosybiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-yylidivetyfosfaatti)

Rolisyklidiini (PHP, PCPY) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)pyrrolidiini)

STP, DOM (2,5-dimetoksi-α,4-dimetyylifenetyyliamiini)

Tenamfetamiini, metyleenidioksiamfetamiini (MDA) (α-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)

Tenosyklidiini (TCP) (1-[1-(2-tienyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

Tetrahydrokannabinoli, seuraavat isomeerit ja niiden stereokemialliset muunnokset:

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6- dimetyyli-9-metyleeni-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli

Trimetoksiamfetamiini (TMA) ((±-3,4,5-trimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista II

Amfetamiini ((±-α-metyylifenetyyliamiini)

Amineptiini (7-[(10,11-dihydro-5H-dibentso[a,d]syklohepten-5-yyli)amino]heptaanihappo)

2 C-B (4-bromo-2,5-dimetoksifenetyyliamiini)

Deksamfetamiini ((+)-α-metyylifenetyyliamiini)

Delta-9-tetrahydrokannabinoli (dronabinoli*) stereokemiallisine muunnoksineen ((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d] pyran-1-oli)

Fenetylliini (7-[2-[(α-metyylifenetyyli)amino]etyyli]teofylliini)

Fenmetratsiini (3-metyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fensyklidiini(PCP) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)-piperidiini)

GHB (γ-hydroksivoihappo)

Levamfetamiini ((-)-(R)-α-metyylifenetyyliamiini)

Levometamfetamiini ((-)-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Meklokvaloni (3-(o-kloorifenyyli)-2-metyyli-4(3H)-kinatsolinoni)

Metakvaloni (2-metyyli-3-o-tolyyli-4(3H)-kinatsolinoni)

Metamfetamiini ((+)-(S)-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Metamfetamiinirasemaatti ((±-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Metyylifenidaatti (metyyli-α-fenyyli-2-piperidiiniasetaatti)

Sekobarbitaali (5-allyyli-5-(1-metyylibutyyli)barbituurihappo)

Tsipeproli (α-(α-metoksibentsyyli)-4-(β-metoksifenetyyli)-1-piperatsiinietanoli);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

* Nimi Dronabinoli viittaa ainoastaan delta-9-tetrahydrokannabinolin stereokemialliseen muunnokseen (-)-trans-delta-9-tetrahydrokannabinoli.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista III

Amobarbitaali (5-etyyli-5-isopentyylibarbituurihappo)

Buprenorfiini (21-syklopropyyli-7-α-[(S)-1- hydroksi-1,2,2-trimetyylipropyyli]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydro-oripaviini)

Butalbitaali (5-allyyli-5-isobutyylibarbituurihappo)

Flunitratsepaami (5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Glutetimidi (2-etyyli-2-fenyyliglutarimidi)

Katiini, (+)-norpseudoefedriini ((+)-(S)-α-[(S)-1-aminoetyyli]bentsyylialkoholi)

Pentatsosiini ((2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyyli-3-(3-metyyli-2-butenyyli)-2,6-metano-3-bentsatsosin-8-oli)

Pentobarbitaali (5-etyyli-5-(1-metyylibutyyli)barbituurihappo)

Syklobarbitaali (5-(1-sykloheksen-1-yyli)-5-etyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista IV

Allobarbitaali (5,5-diallyylibarbituurihappo)

Alpratsolaami (8-kloori-1-metyyli-6-fenyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Amfepramoni (2-(dietyyliamino)propiofenoni)

Aminoreksi (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsoliini)

Barbitaali (5,5-dietyylibarbituurihappo)

Bentsfetamiini (N-bentsyyli-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Bromatsepaami (7-bromi-1,3-dihydro-5-(2-pyridyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Brotitsolaami (2-bromi-4-(o-kloorifenyyli)-9-metyyli-6H-tieno[3,2-f]-s-triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Butobarbitaali (5-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

Deloratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Diatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Estatsolaami (8-kloori-6-fenyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]-bentsodiatsepiini)

Etilamfetamiini, etyyliamfetamiini (N-etyyli-α-metyylifenetyyliamiini)

Etinamaatti (1-etynyylisykloheksanolikarbamaatti)

Etklorvynoli (1-kloori-3-etyyli-1-penten-4-yn-3-oli)

Etyyliloflatsepaatti (etyyli-7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)- 2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksylaatti)

Fendimetratsiini ((+)-2S,3S)-3,4-dimetyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fenkamfamiini (N-etyyli-3-fenyyli-2-norbornaaniamiini)

Fenobarbitaali (5-etyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Fenproporeksi ((±-3-[(α-metyylifenyylietyyli)amino]-propionitriili)

Fentermiini (α,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Fludiatsepaami (7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Fluratsepaami (7-kloori-1-[2-(dietyyliamino) etyyli]-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Halatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2,2,2-trifluorietyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Haloksatsolaami (10-bromi-11b-(o-fluorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo [3,2-d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)

Kamatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-onidimetyylikarbamaatti (esteri))

Ketatsolaami (11-kloori-8,12b-dihydro-2,8-dimetyyli-12b-

fenyyli-4H-[1,3]-oksatsino[3,2-d][1,4] bentsodiatsepin- 4,7(6H)-dioni)

Klobatsaami (7-kloori-1-metyyli-5 -fenyyli-1H-1,5- bentsodiatsepin-2,4(3H,5H)-dioni)

Kloksatsolaami (10-kloori-11b-(o-kloorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo-[3,2d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)

Klonatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2- oni)

Klooridiatsepoksidi (7-kloori-2-(metyyliamino)-5-fenyyli-3H-1,4-bentsodiatsepiini-4- oksidi)

Kloratsepaatti (7-kloori-2,3-dihydro-2-okso-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksyylihappo)

Klotiatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-7-etyyli-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-tieno[2,3-e]-1,4-

diatsepin-2-oni)

Lefetamiini, SPA ((-)-N,N-dimetyyli-1,2-difenyylietyyliamiini)

Lopratsolaami (6-(o-kloorifenyyli)-2,4-dihydro-2-[(4-metyyli-1-piperatsinyyli)metyleeni]-8-nitro-1H-imidatso[1,2-a][1,4]bentsodiatsepin-1-oni)

Loratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Lormetatsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Matsindoli (5-(p-kloorifenyyli)-2,5-dihydro-3H-imidatso[2,1-a]isoindol-5-oli)

Medatsepaami (7-kloori-2,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini)

Mefenoreksi (N-(3-klooripropyyli)-α-metyylifenetyyliamiini)

Meprobamaatti (2-metyyli-2-propyyli-1,3-propaanidiolidikarbamaatti)

Mesokarbi (3-(α-metyylifenetyyli)-N-(fenyylikarbamoyyli)sydnoni-imiini)

Metypryloni (3,3-dietyyli-5-metyyli-2,4-piperidiinidioni)

Metyylifenobarbitaali (5-etyyli-1-metyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Midatsolaami (8-kloori-6(o-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-imidatso[1,5-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Nimetatsepaami (1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Nitratsepaami (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Nordatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Oksatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Oksatsolaami (10-kloori-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyyli-11b-fenyylioksatsolo[3,2-d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)

Pemoliini (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsolin-4-oni)

Pinatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2-propynyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Pipradroli (1,1-difenyyli-1-(2-piperidyyli)metanoli)

Pratsepaami (7-kloori-1-(syklopropyylimetyyli)-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Pyrovaleroni (4’-metyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)valerofenoni)

Sekbutabarbitaali (5-sec-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

Tematsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Tetratsepaami (7-kloori-5-(1-sykloheksen-1-yyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Triatsolaami (8-kloori-6-(o-kloorifenyyli)-1-metyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Tsolpideemi (N,N,6-trimetyyli-2-p-tolyyli-imidatso[1,2-a]pyridiini-3-asetamidi)

Vinyylibitaali (5-(1-metyylibutyyli)-5-vinyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Liite III

Seuraavat aineet, joiden valvontaan ottamisesta on päätetty uusista synteettisistä huumausaineista hyväksytyn yhteisen toiminnan 97/396/YOS nojalla tehtyjen neuvoston päätösten mukaisesti tai uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti:

1-Bentsyylipiperatsiini (BZP) (1-bentsyyli-1,4-diatsasykloheksaani tai N-bentsyylipiperatsiini)

2C-I (2,5-dimetoksi-4-jodifenetyyliamiini)

2C-T-2 (2,5-dimetoksi-4-etyylitiofenetyyliamiini)

2C-T-7 (2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylitiofenetyyliamiini)

4-metyyliamfetamiini

4-MMC (4-metyylimetkatinoni eli mefedroni)

4-MTA (p-metyylitioamfetamiini eli 4-metyylitioamfetamiini)

5-IT (5-(2-aminopropyyli)indoli)

PMMA (para-metoksimetyyliamfetamiini tai N-metyyli-1-(4-metoksifenyyli)-2-aminopropaani)

TMA-2 (2,4,5-trimetoksiamfetamiini)

Liite IV

Seuraavat aineet:

1-pentyyli-3-(1-naftoyyli)indoli (JWH-018)

1-butyyli-3-(1-naftoyyli)indoli (JWH-073)

1-pentyyli-3-(4-metoksi-1-naftoyyli)indoli (JWH-081)

1-(3-klorofenyyli)piperatsiini (mCPP)

1-(8-bromobentso[1,2-b;4,5-b’]difuraani-4-yyli)-2-aminopropaani (Bromo-Dragonfly)

2-fluoroamfetamiini (o-fluoro-α-metyylifenetyyliamiini; 2-FA)

3-fluoroamfetamiini (m-fluoro-α-metyylifenetyyliamiini; 3-FA)

4-fluoroamfetamiini (p-fluoro-α-metyylifenetyyliamiini; 4-FA)

2-fluorometamfetamiini (2-fluoro-N,α-dimetyylifenetyyliamfetamiini; 2-FMA)

3-fluorometamfetamiini (3-fluoro-N,α-dimetyylifenetyyliamfetamiini; 3-FMA)

4-fluorometamfetamiini (4-fluoro-N,α-dimetyylifenetyyliamfetamiini; 4-FMA)

alfa-pyrrolidinovalerofenoni (α-PVP)

Desoksipipradroli (2-difenyylimetyylipiperidiini; 2-DPMP)

Lisdeksamfetamiini

Metyleenidioksipyrovaleroni (1-(3,4-Metyleenidioksifenyyli)-2-pyrrolidinyylipentan-1-oni; MDPV)

Metyloni (3,4-metyleenidioksimetkatinoni)

ja tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; sekä

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista.

Tapentadoli (3-[(1R,2R)-3-(dimetyyliamino)-1-etyyli-2-metyylipropyyli]fenoli, ja sen isomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

sen esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

sen suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, mikäli sellaisten suolojen olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä liitteessä mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Seuraavat kasvit:

kat-kasvi (Catha edulis)

meskaliinia sisältävät kaktuskasvit

Psilosybe-sienet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.