1077/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain (782/2005) 13 §:n ja vankeuslain (767/2005) 21 luvun 3 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensin mainittu laissa 630/2013 ja jälkimmäinen laissa 631/2013:

1 §
Valvontaan asettaminen

Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimiston on, saatuaan vankilan johtajalta ilmoituksen päätöksestä asettaa ehdonalaisesti vapautuva valvontaan, viipymättä ilmoitettava vankilan johtajalle virkamies, joka on määrätty valvojaksi.

2 §
Valvonnan täytäntöönpanoasiakirjat

Yhdyskuntaseuraamustoimisto tallentaa valvonnan toimeenpanokirjaan vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (509/2006) 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun valvontakirjan tiedot.

3 §
Valvontasuunnitelma

Ennen valvontaan asetetun vangin vapauttamista yhdyskuntaseuraamustoimiston on laadittava yhteistyössä vangin kanssa vankeuslain (767/2005) 4 luvun 6 §:ssä tarkoitettuun rangaistusajan suunnitelmaan perustuva ja sen tavoitteiden mukainen valvontasuunnitelma. Yhteistyössä kunnan kanssa on huolehdittava siitä, että valvontasuunnitelma tukee kunnassa mahdollisesti laadittua hoito-, huolto- tai kuntoutussuunnitelmaa.

Valvontasuunnitelmaan merkitään:

1) valvojan, valvojan avuksi määrätyn henkilön ja valvottavan yhteystiedot ja niiden muutokset;

2) yhteydenpidon tiheys ja yhteydenpidon tapa valvojan ja valvottavan välillä;

3) valvottavan asumista, työtä, koulutusta, opiskelua sekä taloudellisen tilanteen ja muiden olosuhteiden edistämistä koskevat suunnitelmat;

4) valvontaan kuuluvat ohjelmat ja tehtävät;

5) valvottavalle kuuluvien velvollisuuksien rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset;

6) valvottavan lääkehoitoa ja siihen mahdollisesti liitettyä muuta hoitoa ja tukea koskevat määräykset, jos tällaisia määräyksiä on valvottavalle asetettu; sekä

7) valvottavalle annetut muut määräykset.

Valvottavalle on annettava jäljennös valvontasuunnitelmasta.

4 §
Toimeenpanokirja

Yhdyskuntaseuraamustoimisto pitää ehdonalaisen vapauden valvonnan täytäntöönpanosta toimeenpanokirjaa, johon merkitään tarvittavien valvottavaa, vankilaa ja vapautumisaikaa koskevien tietojen lisäksi:

1) asiakirjojen saapuminen yhdyskuntaseuraamustoimistoon valvonnan täytäntöönpanoa varten;

2) koeajan päättymispäivä;

3) valvottavan nouto valvontatapaamiseen;

4) valvottavalle annettu kirjallinen varoitus;

5) valvottavalle annettu kirjallinen kehotus;

6) ilmoitus syyttäjälle valvottavan törkeästä velvollisuuksien rikkomisesta;

7) tuomioistuimen päätös panna jäännösrangaistusta täytäntöön ehdottomana vankeusrangaistuksena; sekä

8) valvonnan päättymispäivä.

5 §
Epäiltyä päihtymystilaa koskevien havaintojen kirjaaminen

Valvottavan valvontatapaamisessa epäiltyä päihtymystilaa koskevat havainnot kirjataan todistajan läsnä ollessa Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalle päihtymystilan toteamislomakkeelle. Lomake liitetään velvollisuuksien rikkomisen selvittämistä koskeviin asiakirjoihin.

6 §
Velvollisuuksien rikkomisen selvittäminen

Rikosseuraamuslaitoksen on tehtävä kirjallinen selvitys, jos:

1) valvottavan epäillään laiminlyöneen ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain (782/2005) 6 §:ssä säädettyä velvollisuutta; tai

2) valvottavan epäillään olennaisesti rikkoneen valvojan antamaa valvonnan toteuttamiseksi tarpeellista määräystä.

Selvitystä tehtäessä on valvottavalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Selvitys toimitetaan syyttäjälle 1 momentissa mainitun lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun epäiltyä törkeää velvollisuuden rikkomista koskevan ilmoituksen yhteydessä.

7 §
Tehtävien ja ohjelmien hyväksyminen

Rikosseuraamuslaitos hyväksyy ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen sosiaalista toimintakykyä edistävien tehtävien ja ohjelmien sisällön.

8 §
Valvonnan lakkauttaminen

Rikosseuraamuslaitos voi lakkauttaa valvonnan, jos kuluneen valvonta-ajan, riittävien valvojan ja valvottavan välisten tapaamiskertojen sekä muilta viranomaisilta saatujen tietojen perusteella valvottavan elämänolo-suhteita voidaan pitää vakiintuneina ja jos valvottavalla ei enää ole ilmeistä rikokseen syyllistymisriskiä.

Valvonnan kestettyä vähintään kuusi kuukautta se voidaan lakkauttaa myös, jos valvottava on ulkomaalaislain (301/2004) 148 tai 149 §:n perusteella käännytetty tai karkotettu maasta tai hän on muuttanut vakinaisesti ulkomaille tai hän on pitkäaikaisessa laitoshoidossa sairauden takia. Valvottavan muuttaminen toiseen pohjoismaahan tai Euroopan unionin jäsenvaltioon ei kuitenkaan ole lakkauttamisperuste, jos valvonta voidaan järjestää Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain (326/1963) 22 §:n tai valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain (1170/2011) 2 §:n perusteella.

9 §
Matkakustannukset

Kohtuullisina matkakustannuksina pidetään valvottavalle valvojan määräämään valvontatapaamiseen tai muuhun valvontaan kuuluvaan tilaisuuteen matkustamisesta halvinta julkista kulkuneuvoa käyttäen aiheutuvia kustannuksia.

Matkakustannukset korvataan valvottavan tekemän hakemuksen perusteella.

10 §
Ilmoitukset jäännösrangaistuksen käsittelyä koskevassa asiassa

Syyttäjän on ilmoitettava ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tehneelle yhdyskuntaseuraamustoimistolle, jos hän päättää olla esittämättä tuomioistuimessa vaatimusta panna täytäntöön jäännösrangaistusta.

Tuomioistuimen tulee lähettää yhdyskuntaseuraamustoimistolle ilmoitus päätöksestään, jolla se on tuominnut jäännösrangaistusta pantavaksi täytäntöön tai jolla se on hylännyt syyttäjän vaatimuksen.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta (511/2006).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Ulla Mohell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.