1042/2013

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion eläkelain (1295/2006) 133 ja 134 § sekä

muutetaan 132 § ja 136 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 132 § laissa 468/2010 ja 136 §:n 2 momentti laissa 553/2012, seuraavasti:

132 §
Eläketurvan rahoitus

Tämän lain mukainen eläketurva maksetaan valtion talousarviosta. Eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirtämisestä kunnalliselle eläkelaitokselle säädetään kunnallisen eläkelain (549/2003) 137 b §:n 1 momentissa.

136 §
Työntekijän eläkemaksu

Työnantaja pidättää työntekijältä työntekijän eläkemaksun maksamastaan palkasta (työansio) sen maksamisen yhteydessä siten kuin työntekijän eläkelain 152 §:ssä ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Muussa laissa tai lain nojalla annetussa säädöksessä olevalla viittauksella tällä lailla kumottavaan 133 §:ään tarkoitetaan viittausta valtion eläkerahastosta annetun lain 5 §:ään ja viittauksella kumottavaan 134 §:ään tarkoitetaan viittausta valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:ään. Muussa laissa tai lain nojalla annetussa säädöksessä olevalla viittauksella tällä lailla muutettavaan 136 §:n 2 momentin toiseen virkkeeseen tarkoitetaan viittausta valtion eläkerahastosta annetun lain 5 §:n 3 momenttiin.

HE 172/2013
StVM 19/2013
EV 145/2013

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.