1040/2013

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen (568/2005) 1 ja 5–10 § sekä asetuksen liite I–VI,

sellaisina kuin niistä ovat 7 § asetuksessa 1472/2011, liite I ja III asetuksessa 495/2009 ja liite VI asetuksessa 1164/2009,

muutetaan asetuksen nimike sekä 2 ja 3 §, sekä

lisätään asetukseen uusi liite seuraavasti:

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä ja erikoistumiskoulutuksista

2 §
Koulutusvastuun täsmentäminen

Tämän asetuksen liitteessä säädetään aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta humanistisella, kasvatustieteellisellä, luonnontieteellisellä, yhteiskuntatieteellisellä ja tekniikan koulutusalalla sekä opettajankoulutuksen koulutusvastuun jakautumisesta kasvatustieteellisellä koulutusalalla.

3 §
Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opetettavien aineiden järjestäminen

Yliopiston on järjestettävä opetettavien aineiden opintoja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijaossa vahvistetuissa oppiaineissa niillä koulutusaloilla ja aloilla, joilla sille on säädetty koulutusvastuu yliopistojen tutkinnoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004)  tai tämän asetuksen liitteessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 20 päivänä  joulukuuta 2013     

Opetusministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Laura Hansén

Liite

Luettelo aloista, joilla yliopistot järjestävät alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta humanistisella, kasvatustieteellisellä, luonnontieteellisellä, yhteiskuntatieteellisellä ja tekniikan koulutusalalla, sekä opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä

Yliopistojen nimien lyhenteet:

AYO                              Aalto-yliopisto
HY                Helsingin yliopisto
HY (SSKH) Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan
ISY Itä-Suomen yliopisto
JY                      Jyväskylän yliopisto
LTY                 Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LY                  Lapin yliopisto
OY                  Oulun yliopisto
TaY                  Tampereen yliopisto
TTY             Tampereen teknillinen yliopisto
TY                 Turun yliopisto
VY                Vaasan yliopisto
ÅA               Åbo Akademi
HUMANISTINEN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta humanistisella koulutusalalla:     

Filosofia                                               HY, TaY, ÅA     
Kirjallisuus                                 HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA     
Historia                                      HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA      '
Musiikkikasvatus                        JY     
Uskontotieteet                              HY, TY, ÅA     
Suomen kieli ja sen sukukielet        HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, VY, ÅA     
Pohjoismaiset kielet                    HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, VY, ÅA     
Englannin kieli                            HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, VY, ÅA     
Saksan kieli                                HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, VY, ÅA     
Ranskan kieli ja muut romaaniset kielet                                    HY, JY, TaY, TY, ÅA     
Espanjan kieli                            HY, TY     
Italian kieli                              HY, TY     
Slaavilaiset kielet                    HY, ISY, JY, TaY, TY, ÅA     
Balttilaiset kielet                      HY     
Klassiset kielet                      HY, JY, TY     
Euroopan ulkopuoliset kielet      HY     
Saamen kieli                        OY     
Viittomakieli                          JY     
Logopedia                      HY, OY, TaY, TY, ÅA
KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA JA OPETTAJANKOULUTUS

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kasvatustieteellisellä koulutusalalla:

Kasvatustieteet                                   HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA     
Erityispedagogiikka                        HY, ISY, JY, OY, TY, ÅA     
Kotitaloustiede                  HY, ISY, ÅA     
Käsityötiede                    HY, ISY, TY, ÅA     
Musiikkikasvatus                  OY

Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta kasvatustieteellisellä koulutusalalla:

Lastentarhanopettajakoulutus             HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA     
Luokanopettajakoulutus HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA     
Kotitalouden aineenopettajakoulutus     HY, ISY, ÅA     
Käsityön aineenopettajakoulutus         HY, ISY, TY, ÅA     
Musiikin aineenopettajakoulutus        OY     
Erityisopettajakoulutus                   HY, ISY, JY, OY, TY, ÅA     
Opinto-ohjaajakoulutus  ISY, JY, ÅA     
Opettajan pedagogiset opinnot         HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA           
Ruotsinkielinen ammatillinen opettajankoulutus                            ÅA
LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta luonnontieteellisellä koulutusalalla:

Biotieteet                                              HY, ISY, JY, OY, TaY*, TY, ÅA     
Kemialliset ja fysikaaliset tieteet HY, ISY, JY, OY, TY, ÅA     
Geotieteet                                     HY, ISY, OY, TY, ÅA     
Matemaattiset tieteet ja tilastotieteet   HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA     
Tietojenkäsittelytieteet                   HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA

* Tampereen yliopistolla ei kuitenkaan ole 3 §:ssä tarkoitettua opetettavan aineen järjestämisvastuuta biotieteissä.

TEKNIIKAN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta tekniikan koulutusalalla:

Arkkitehtuuri                                 AYO, OY, TTY     
Biotekniikka                               AYO, TTY, TY     
Energiatekniikka                      AYO, LTY, TTY, VY     
Kemian- ja prosessitekniikka      AYO, LTY, TTY, OY, ÅA     
Konetekniikka                            AYO, LTY, OY, TTY     
Maisema-arkkitehtuuri                  AYO     
Materiaalitekniikka                      AYO, TTY     
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka   AYO, TTY     
Sähkö- ja automaatiotekniikka     AYO, LTY, OY, TTY, VY     
Teknis-luonnontieteellinen ala       AYO, LTY, TTY*     
Tieto- ja viestintätekniikka          AYO, LTY, OY, TTY, TY, VY, ÅA     
Tuotantotalous                       AYO, LTY, OY, TTY     
Ympäristötekniikka                 AYO, LTY, OY, TTY

* Tampereen teknillisellä yliopistolla on lisäksi 3 §:ssä tarkoitettu opetettavien aineiden järjestämisvastuu matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa.

YHTEISKUNTATIETEELLINEN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla:

Filosofia                                                HY, JY, TY
Sosiaalityö                                            HY, HY (SSKH), ISY, JY, LY, TaY, TY

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.