1033/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä hevoseläimiä sekä hevoseläinten alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) 58 §:n 4 momentin ja 73 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläintautien vastustamiseen liittyvistä vaatimuksista, jotka ovat edellytyksenä elävien hevoseläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen siirtämiselle Suomesta toiseen jäsenvaltioon tai toisen jäsenvaltion kautta muuhun kuin jäsenvaltioon taikka toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tai Suomen kautta kolmanteen jäsenvaltioon tai muuhun kuin jäsenvaltioon.

2 §
Suhde muihin säädöksiin

Jäsenvaltioiden välisiin hevoseläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen siirtoihin liittyvistä eläintautien vastustamisesta koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1024/2013).

Hevoseläinten tuonnista muista kuin jäsenvaltioista säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (468/2006).

Hevoseläinten alkioiden ja sukusolujen tuonnista muista kuin jäsenvaltioista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (866/2008).

Tämän asetuksen säännösten lisäksi ja estämättä sovelletaan kieltoja, ehtoja ja rajoituksia, joita Euroopan komissio asettaa tilapäisinä suojatoimenpiteinä eläintaudin leviämisen estämiseksi tiettyjä hevoseläinten taikka niiden alkioiden tai sukusolujen siirtoja koskien.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)hevoseläimellä hevoseläintä siten kuin se on määritelty neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 504/2008 (tunnistusasetus) 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa;

2)rekisteröidyllä hevoseläimellä rotukantakirjaan merkittyä tai siihen merkittäväksi tarkoitettua taikka kansainvälisen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoivan yhdistyksen rekisteriin merkittyä hevoseläintä;

3)tunnistusasiakirjalla tunnistusasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua asiakirjaa;

4)lähtöpitopaikalla jäsenvaltiossa sijaitsevaa pitopaikkaa, josta eläintä lähdetään kuljettamaan toiseen jäsenvaltioon;

5)määränpääpitopaikalla jäsenvaltiossa sijaitsevaa pitopaikkaa, johon toisesta jäsenvaltiosta kuljetettu eläin saapuu;

6)teuraseläimillä hevoseläimiä, jotka on toiseen jäsenvaltioon saapumisen jälkeen tarkoitettu kuljetettaviksi suoraan teurastamoon; ja

7)jalostus- ja tuotantoeläimillä muita hevoseläimiä kuin teuraseläimiä ja rekisteröityjä hevoseläimiä,

Tässä asetuksessa käytetään myös eläintautilain 6 §:ssä määriteltyjä käsitteitä.

4 §
Hevoseläimiä koskevat vaatimukset

Siirrettävän hevoseläimen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)kunnaneläinlääkäri tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimittämä eläinlääkäri on tarkastanut hevoseläimen kliinisesti lastausta edeltävien 48 tunnin kuluessa tai, jos kyseiseen 48 tunnin ajanjaksoon ei sisälly työaikaa, lastausta edeltävän työpäivän aikana.

2)edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tarkastuksessa on varmistettu erityisesti eläimestä vastuussa olevan toimijan antamien tietojen perusteella, että ei ole syytä olettaa hevoseläimen olleen yhteydessä tarttuvaan eläintautiin sairastuneisiin hevoseläimiin;

3)edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tarkastuksessa hevoseläimessä ei ole ilmennyt kliinisiä tarttuvien eläintautien oireita;

4)hevoseläin on lähtöisin jäsenvaltiosta tai jäsenvaltion alueelta, joka on vapaa afrikkalaisesta hevosrutosta;

5)hevoseläin on lähtöisin sellaisesta pitopaikasta, joka täyttää liitteen I mukaiset vaatimukset;

6)hevoseläin on lähtöisin sellaiselta alueelta, johon ei kohdistu eläintautien vastustamiseen liittyviä hevoseläinten siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia;

7)hevoseläin on tunnistettu ja merkitty tunnistusasetuksen sekä, jos kyse on Suomesta siirrettävistä eläimistä, hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (880/2009) edellyttämällä tavalla; sekä

8)hevoseläintä ei ole määrätty lopetettavaksi tai teurastettavaksi eläinten terveyteen liittyvistä syistä.

5 §
Hevoseläinten kuljetusta koskevat vaatimukset

Siirrettävä hevoseläin on kuljetettava lähtöpitopaikasta mahdollisimman pian määränpääpitopaikkaan.

Kuljetuksen on tapahduttava ajoneuvossa tai kontissa, joka on puhdistettu säännöllisesti ja desinfioitu desinfiointiaineella. Suomesta siirrettävän hevoseläimen osalta toimijan on esitettävä todistuksen antavalle kunnaneläinlääkärille tiedot ajoneuvon tai kontin puhdistuksesta ja desinfioinnista.

Ajoneuvon on oltava siten suunniteltu, ettei hevosten lantaa, kuivikkeita tai rehua pääse leviämään ajoneuvosta kuljetuksen aikana.

6 §
Hevoseläinten sperma

Hevoseläimen spermaa saa siirtää Suomesta vain hyväksytyltä sperman keräysasemalta tai hyväksytystä spermavarastosta, jonka toiminta täyttää eläintautilain 7 luvussa sekä hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1034/2013), jäljempänä maa- ja metsätalousministeriön asetus 1034/2013, säädetyt vaatimukset. Eläintautilain 51 §:n nojalla hyväksytyltä sperman keräysasemalta toimitettua spermaa ei kuitenkaan saa siirtää Suomen rajojen ulkopuolelle. Siirrettävän sperman tulee täyttää mainitussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetyt terveysvaatimukset.

Hevoseläimen spermaa saa siirtää toisesta jäsenvaltiosta vain sperman keräysasemalta tai spermavarastosta, jonka kyseisen valtion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (neuvoston direktiivi 92/65/ETY) mukaisesti ja jonka toiminta täyttää mainitussa direktiivissä säädetyt vaatimukset. Siirrettävän sperman tulee täyttää mainitussa direktiivissä säädetyt terveysvaatimukset.

7 §
Hevoseläinten alkiot ja munasolut

Hevoseläimen alkioita ja munasoluja saa siirtää Suomesta sellaisen hyväksytyn alkioiden keräysryhmän tai hyväksytyn alkioiden tuotantoryhmän tiloista, sellaiselta 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulta sperman keräysasemalta sekä sellaisesta mainitussa momentissa tarkoitetusta spermavarastosta, jonka toiminta täyttää eläintautilain 7 luvussa sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1034/2013 säädetyt vaatimukset. Sperman keräysasemalta ja spermavarastosta siirrettäviä alkioita ja munasoluja on tullut säilyttää erillisissä säilytysastioissa. Eläintautilain 51 §:n nojalla hyväksytyn alkioiden keräysryhmän keräämiä alkioita ei kuitenkaan saa siirtää Suomen rajojen ulkopuolelle. Siirrettävien alkioiden ja munasolujen tulee täyttää mainitussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetyt terveysvaatimukset.

Hevoseläimen alkioita ja munasoluja saa siirtää toisesta jäsenvaltiosta vain sellaisen alkioiden keräysryhmän tai alkioiden tuotantoryhmän tiloista, sellaiselta 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulta sperman keräysasemalta sekä sellaisesta mainitussa momentissa tarkoitetusta spermavarastosta, jonka kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti jos Sperman keräysasemalta ja spermavarastosta siirrettäviä alkioita ja munasoluja on tullut säilyttää erillisissä säilytysastioissa.. Siirrettävien alkioiden ja munasolujen tulee täyttää mainitussa direktiivissä säädetyt terveysvaatimukset.

8 §
Hevoseläimiä koskevat terveystodistukset

Rekisteröidyn hevoseläimen mukana on oltava alkuperäiskappaleena eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta annetun neuvoston direktiivin 2009/156/EY (neuvoston direktiivi 2009/156/EY) liitteen II mallin mukainen terveyttä koskeva vakuutus. Terveyttä koskeva vakuutus on voimassa kymmenen vuorokautta tarkastuspäivästä.

Terveyttä koskeva vakuutus on laadittava jokaiselle hevoseläimelle erikseen. Terveyttä koskeva vakuutus voidaan laatia joko Traces-tietojärjestelmässä tai jäsenvaltion käyttämälle muulle lomakepohjalle.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa pysyvästi pidettävä rekisteröity hevonen saadaan siirtää Norjasta, Ruotsista tai Tanskasta Suomeen taikka Suomesta Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan ilman 4 § tarkoitettuja tarkastuksia ja 1 momentissa tarkoitettua terveyttä koskevaa vakuutusta seuraavin ehdoin:

1)hevonen ylittää mainittujen jäsenvaltioiden välisen rajan kilpailuun osallistumista varten aikaisintaan viisi päivää ennen kilpailun alkamista ja viimeistään viisi päivää kilpailun päättymisen jälkeen;

2)hevosen mukana on ennen kilpailua asiakirja, joka osoittaa, että hevonen on ilmoitettu kilpailuun;

3)hevosen mukana on kilpailun jälkeen todistus kilpailuun osallistumisesta;

4)3 kohdassa tarkoitettu todistus on kilpailua valvovan eläinlääkärin antama, tai jos kilpailu ei edellytä eläinlääkärin valvontaa, kilpailun ylimmän tuomarin antama;

5)hevosen mukana on 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettu tunnistusasiakirja; sekä

6)hevonen täyttää 4 §:ssä säädetyt yleiset terveysvaatimukset.

Jalostus-, tuotanto- ja teuraseläinten mukana on oltava alkuperäiskappaleena neuvoston direktiivin 2009/156/EY liitteen III mallin mukainen terveystodistus. Terveystodistus on voimassa 10 vuorokautta tarkastuspäivästä.

Terveystodistus voi sisältää kaikki samaan lähetykseen kuuluvat hevoseläimet.

Terveystodistuksissa on oltava maininnat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimuksien täyttymisestä.

9 §
Hevoseläinten alkioita ja sukusoluja koskevat terveystodistukset

Spermaerän mukana on oltava alkuperäiskappaleena terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten annetun komission päätöksen (2010/470/EU) liitteessä I olevan A, B tai C osan mallin mukainen terveystodistus.

Alkioiden ja munasolujen mukana on oltava alkuperäiskappaleena 1 momentissa mainitun komission päätöksen liitteessä II olevan A tai B osan mallin mukainen terveystodistus.

Terveystodistuksissa on oltava maininnat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimuksien täyttymisestä.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös (598/1994).

Neuvoston direktiivi 2009/156/EY (32009L0156); N:o L 192, 23.7.2010 s. 1.
Neuvoston direktiivi 92/65/ETY (31992L0065); EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54
Komission päätös 2010/470/EU (32010D0470); EYVL N:o L 228, 31.8.2010, s.15

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Liite 1

Lähtöpitopaikkaa koskevat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

Jos lähtöpitopaikassa on esiintynyt astumatautia, räkätautia, hevosen tarttuvaa aivo- selkäydintulehdusta, vesicular stomatitis -tautia, raivotautia tai pernaruttoa ja jos kaikkia lähtöpitopaikassa olevia mainituille taudeille herkkiä eläimiä ei ole teurastettu tai lopetettu, hevoseläimen saa siirtää vasta kun kaikkien tautiin sairastuneiden eläinten poistamisesta on kulunut:

1. kuusi kuukautta, kun kyseessä on astumatauti, lukuun ottamatta oria, jonka saa siirtää vain, jos eläin on kastroitu;

2. kuusi kuukautta, kun kyseessä on räkätauti tai hevosen tarttuva aivo- selkäydintulehdus;

3. kuusi kuukautta, kun kyseessä on vesicular stomatitis-tauti;

4. kuukausi, kun kyseessä on raivotauti; sekä

5. 15 päivää, kun kyseessä on pernarutto.

Jos lähtöpitopaikassa on esiintynyt näivetystautia ja jos kaikkia lähtöpitopaikassa olevia taudille herkkiä eläimiä ei ole teurastettu tai lopetettu, hevoseläimen saa siirtää vasta kun kaikkien tautiin sairastuneiden eläinten poistamisen jälkeen on jäljellä oleville eläimille tehty Cogginsin koe kaksi kertaa kolmen kuukauden välein negatiivisin tuloksin.

Jos lähtöpitopaikassa on esiintynyt edellä tässä liitteessä mainittu tauti ja jos kaikki tartunnalle herkät eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu, pitopaikkaan toimenpiteiden jälkeen tuodut hevoset saavat lähteä pitopaikasta, kun eläinten hävittämispäivästä ja tilojen desinfiointipäivästä on kulunut 30 päivää, tai, jos tauti on ollut pernarutto, 15 päivää.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.