1007/2013

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (866/2008) 24, 32 ja 36 §, sellaisina kuin niistä ovat 24 ja 32 § asetuksessa 498/2011, sekä

muutetaan asetuksen 2, 3, 5, 9, 10 ja 34 §, sellaisina kuin niistä ovat 2, 3, 5, 9 ja 10 § asetuksessa 498/2011, seuraavasti:

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa eläviä eläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

Asetusta ei myöskään sovelleta hevoseläinten ja niiden alkioiden ja sukusolujen, siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien tuontiin Suomeen eikä kuljetuksiin Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai toiseen jäsenvaltioon.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Eläinten kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 ja eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006).

Hevoseläinten ja niiden alkioiden ja sukusolujen tuonnista kolmansista maista säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista hevoseläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1006/2013).

Siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien tuonnista kolmansista maista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (867/2008).

Ihmisravinnoksi tuotavien elävien kalojen, nilviäisten ja äyriäisten tuontiehdoista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (592/2006).

Eläville eläimille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (398/2004) sekä kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004.

Lemmikkieläimille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (402/2011).

Alkioille ja sukusoluille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1370/2004) sekä kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

Uhanalaisten sekä rauhoitettujen eläinlajien tuonnista säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja 45 §:ssä.

Vierasperäisten nisäkäslajien samoin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen tuonnista tai luontoon laskemisesta säädetään metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä.

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kalalajin tai kalakannan tai niiden sukusolujen sekä muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän rapulajin tai rapukantojen tai niiden sukusolujen maahantuonnista säädetään kalastuslain (286/1982) 94 §:ssä.

Vesiviljelyssä käytettäviksi tarkoitettujen tulokaslajien sekä paikallisesti esiintymättömien lajien tuonnista säädetään tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 708/2007.

Sirkuksessa tai muussa siihen verrattavassa näytöksessä, joissa näytetään eläimille opetettuja taitoja, käytettäväksi kielletyistä eläimistä säädetään eläinten käyttämisestä sirkuksessa ja muussa siihen verrattavassa näytöksessä annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (595/1996).

Jalostuseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista maahan tuotaessa säädetään kotieläinjalostuslain (794/1993) 7 §:n 2 momentissa ja sen nojalla.

5 §
Kauttakuljetusta ja toiseen jäsenvaltioon toimittamista koskevat yleiset vaatimukset

Kauttakuljetettaviksi tai toiseen jäsenvaltioon toimitettaviksi tarkoitettujen tuontierien on täytettävä samat vaatimukset kuin Suomeen tuotaviksi tarkoitettujen tuontierien. Yksinomaan Suomea koskevien lisävakuusvaatimusten osalta on kauttakuljetettaviksi tai toiseen jäsenvaltioon toimitettaviksi tarkoitettujen 6 ja 7 §:ssä sekä 9 §:n 2 momentissa tarkoitettujen eläinten kuitenkin täytettävä ainoastaan teuraseläinten tuonnille asetetut lisävakuusvaatimukset. Jäljempänä 16 ja 17 §:ssä tarkoitettujen koristevesieläinten ja vesiviljelyeläinten sekä 26 §:ssä tarkoitettujen kyseisten eläinten sukusolujen kauttakuljetusehdoista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Kyseisen asetuksen liitteen II osassa C mainittujen kalalajien ja niiden sukusolujen kauttakuljetuserien on täytettävä myös vaatimukset koskien SVC-, IPN- ja BKD-tauteja sekä Gyrodactylus salaris -loista, joiden osalta Suomelle on myönnetty tautivapaus sekä hyväksytty hävittämisohjelma komission päätöksen 2010/221/EU 2 ja 3 artiklan mukaisesti, jos kauttakuljetuseriä varastoidaan kyseisen komission päätöksen liitteessä I tai II mainituilla Suomen alueilla.

Eräiden kavio- ja sorkkaeläinlajien lähetysten kuljettamisesta kolmannesta maasta toisen jäsenvaltion kautta määräjäsenvaltioon säädetään sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Asetuksen (EU) N:o 206/2010 3 b artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi on kauttakuljetettaviksi tai toisiin jäsenvaltioihin toimitettavaksi tarkoitettujen elävien eläinten täytettävä eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:ssä ja sukusolujenja alkioiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 11 ja 13 §:ssä säädetyn mukaisesti määränpäävaltion asettamat vaatimukset.

Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa säädetään, tuontilupaa ei vaadita kauttakuljetettavilta tai toiseen jäsenvaltioon toimitettavilta tuontieriltä. Sellaisilla kauttakuljetettavilla elävillä eläimillä, joiden tuonti tämän asetuksen mukaisesti edellyttää Elintarviketurvallisuusviraston tuontilupaa, on tuontiluvan sijasta oltava eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n 4 momentin mukainen Elintarviketurvallisuusviraston myöntämä lupa kauttakuljetukseen. Suomeen tuotavien, kauttakuljetettavien tai Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettavien elävien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen kuljetuksesta ei saa aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa tai vaaraa ihmisten terveydelle.

9 §
Muiden sorkka- ja kavioeläinten sekä norsueläinten tuontivaatimukset

Muiden sorkka- ja kavioeläinten sekä norsueläinten tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010.

Komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 mukaisessa eläinlääkärintodistuksessa on sarvikuonojen heimoon (Rhinocerotidae), norsujen heimoon (Elephantidae) sekä sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvien eläinten, lukuun ottamatta sikojen (Suidae) ja pekarien (Tayassuidae) heimoon kuuluvia sorkkaeläimiä, osalta todistettava myös nautaeläinten IBR-tautia koskevat erityisvaatimukset komission päätöksen 2004/558/EY mukaan Suomelle myönnettyjen IBR-taudin lisävakuuksien täyttymisestä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuista erityisvaatimuksista poiketen voidaan hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin tuoda komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen VI osan 1 taulukoissa 1−3 lueteltujen kavio- ja sorkkaeläinlajien lähetyksiä, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan kyseisen asetuksen 3 a artiklan mukaisesti.

10 §
Eläinten kuljetusta koskevat vaatimukset sekä eläinten pitäminen määränpäänä olevassa pitopaikassa

Edellä 6—9 §:ssä tarkoitettujen eläinten kuljetusta koskevista vaatimuksista ja tuonnin jälkeisestä eläinten pitämisestä määränpäänä olevassa pitopaikassa säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Virkaeläinlääkäri tai valtuutettu eläinlääkäri tekee määräpaikassa eläimille kliinisen tarkastuksen ja ottaa eläimistä tarkastuksen yhteydessä näytteitä tarttuvien tautien varalta ennen 30 päivän määräajan päättymistä.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen tarhattuja 9 §:ssä tarkoitettuja muita märehtijöitä ja kamelieläimiä on tuonnin jälkeen pidettävä määränpäänä olevassa pitopaikassa vähintään vuoden ajan. Kyseiset muut märehtijät ja kamelieläimet sekä ne eläimet, jotka ovat määränpäänä olevassa pitopaikassa olleet yhteydessä tuotuihin eläimiin siten, että olisivat voineet saada tuberkuloositartunnan, on tutkittava tuberkuloosin varalta ensimmäisen kerran 1—2 kuukauden ja toisen kerran 11—12 kuukauden kuluttua tuonnista. Jos eläimet ovat lähtöisin tuberkuloosista vapaasta karjasta, tutkitaan eläimet vain kerran 1—2 kuukauden kuluttua tuonnista, ja eläimet on pidettävä määräpaikassa vain tutkimuksen suorittamiseen saakka. Virkaeläinlääkäri tai valtuutettu eläinlääkäri tekee eläimille mainitut tuberkuloositestit, jotka on suoritettava märehtijöiden osalta komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen I osan 6 mukaisesti ja kamelieläinten osalta mainitun asetuksen liitteen I osan 7 luvun 2 kohdan 2.1.1 mukaisesti. Virkaeläinlääkäri tai valtuutettu eläinlääkäri tekee määräpaikassa eläimille kliinisen tarkastuksen ja ottaa eläimistä tarkastuksen yhteydessä näytteitä muiden tarttuvien tautien varalta ennen määräajan päättymistä.

34 §
TSE-tauteja koskevat vaatimukset

TSE -tauteja koskevista vaatimuksista elävien nautaeläinten, lampaiden ja vuohien sekä lampaiden ja vuohien siemennesteen ja alkioiden tuonnissa säädetään tiettyjen spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Sen estämättä, mitä 23 §:n 1 ja 2 momenteissa sekä 31 §:n 1 momentissa säädetään, saadaan Suomeen 31 päivään joulukuuta 2014 asti tuoda lampaiden ja vuohien sukusoluja ja alkioita, jotka on kerätty, käsitelty ja varastoitu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 ja joiden mukana on komission päätöksen 2010/472/EU, sellaisena kuin se on ennen siihen päätösten 2010/470/EU ja 2010/472/EU muuttamisesta lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavien scrapieen liittyvien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta annetulla komission täytäntöönpanopäätöksellä 2013/470/EU tehtyjä muutoksia, mukainen viimeistään 31 joulukuuta 2014 annettu eläinlääkärintodistus.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 780/2013 (32013R0780); EUVL No: L 219, 15.8.2013, s. 1
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 854/2013 (32013R0854); EUVL No: L 237, 5.9.2013, s. 1
Komission täytäntöönpanopäätös 2013/470/EU (32013D0470); EUVL No: L 252, 24.9.2013, s. 32

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.