1002/2013

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien maksullisista suoritteista vuosina 2014—2016

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustusvoimien suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksullinen julkisoikeudellinen suorite

Pääesikunnan lupa aluevalvontalain (755/2000) 14 §:ssä tarkoitettuun ilmakuvaukseen on valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu julkisoikeudellinen suorite. Siitä peritään omakustannusarvoa vastaava 78 euron maksu.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) palkatun henkilöstön ja asevelvollisten käyttö;

2) alueiden, tilojen, maanpuolustuskaluston, kalusteiden, laitteiden ja muun materiaalin käyttö;

3) kuljetus tai muu työsuoritus ajoneuvolla, ilma-aluksella tai aluksella;

4) irtaimen omaisuuden kunnossapito, korjaus ja valmistus;

5) kemialliset ja fysikaaliset tutkimukset sekä mittaukset ja testaukset;

6) valokopioiden ottaminen;

7) tiedon esiin hakeminen;

8) tuotetut ja kustannetut julkaisut, sähköiset tallenteet sekä painopalvelut;

9) kirjasto-, tieto- ja museopalvelut;

10) pesulapalvelut ja muut vaatetuskorjaamoiden suoritteet;

11) valokuva-alan suoritteet;

12) lentäjien ja sukeltajien tarkastukseen liittyvät suoritteet;

13) painekammion käyttöön liittyvät suoritteet;

14) tietoliikennepalvelut;

15) ruokailupalvelut;

16) psykologiset soveltuvuustutkimukset;

17) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden maksuja voidaan alentaa, jos kyseiseen tarkoitukseen on osoitettu valtion talousarviossa määräraha.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Pääesikunta noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Kirjastojen omista kokoelmista annetut paikallislainat ja aineistojen muu paikallinen käyttö sekä kirjastojen omien kokoelmaluetteloiden ja avoimien julkaisuarkistojen hakukäyttö on maksutonta. Kaukopalvelusta peritään aineiston lähettämisestä aiheutuvien kustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille tahoille suoritettujen maksujen mukainen maksu.

4 §
Museoiden pääsymaksut

Sotamuseon ylläpitämissä museoissa peritään pääsymaksu seuraavasti:

1) aikuisilta 5 euroa;

2) lapsilta, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 3 euroa;

3) perhelipusta 12 euroa;

4) yhteislipusta Vesikon ja Maneesin kohteisiin Suomenlinnassa 6 euroa.

Pääsymaksu Sotamuseon järjestämiin erikoisnäyttelyihin on kuitenkin 2,50—10 euroa.

Sotamuseo voi muissa museoissa noudatettavan käytännön mukaisesti jättää 1 ja 2 momentissa tarkoitetun pääsymaksun perimättä tai alentaa sitä taikka osallistua erilaisiin yhteislippujärjestelmiin muiden museoiden kanssa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Puolustusministeri
Carl Haglund

Talousjohtaja
Timo Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.