941/2013

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Laki ajokorttilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ajokorttilain (386/2011) 35 §:n 2 ja 3 momentti ja 41 §,

sellaisina kuin niistä ovat 35 §:n 3 momentti ja 41 § laissa 1081/2012,

muutetaan 39 §:n 1 momentin 5 kohta, 40 §:n 1 momentin johdantokappale ja 5 kohta sekä 42 ja 43 §,

sellaisina kuin niistä ovat 40 §:n 1 momentin johdantokappale ja 5 kohta laissa 1081/2012, sekä

lisätään 40 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1081/2012, uusi 6 kohta ja lakiin uusi 42 a § seuraavasti:

39 §
B-luokan opetusluvan myöntämisen perusteet

Opetusluvan myöntämisen edellytyksenä B-luokan ajokorttia varten annettavaan kuljettajaopetukseen on, että:


5) perusvaiheen opetuksessa käytettävässä ajoneuvossa on tarvittavat ajohallintalaitteet opettajaa varten ja ajoneuvo on muutoskatsastuksessa hyväksytty opetusajoneuvoksi.


40 §
Opetuslupaperusteet muuhun kuin B-luokan opetukseen

Muun kuin B-luokan opetusluvan myöntämiseen sovelletaan 39 §:n säännöksiä seuraavin poikkeuksin:


5) A1-, A2- tai A-luokan opetuslupaa 24 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun opetuksen antamiseksi hakevalla on oltava liikenneopettajalupa ja moottoripyörällä ajo-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä muu kouluttajakoulutuksella tai sitä vastaavalla kokemuksella saavutettu kelpoisuus moottoripyöräkoulutuksen antamiseen;

6) 39 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu hyväksyminen opetusajoneuvoksi edellytetään vain, jos opetusajoneuvossa on oltava ajohallintalaitteet opettajaa varten.


42 §
Opetusluvan myöntäminen

Opetusluvan myöntää poliisi. Lupaan on merkittävä luvanhaltija, opetettava sekä ajo-oikeuden luokka. AM-luokan opetuslupaan on lisäksi merkittävä ajoneuvotyyppi, jota koskevaan kuljettajaopetukseen lupa oikeuttaa.

Hakijalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Mikäli opettaja on opetettavan vanhempi, isovanhempi, huoltaja, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus, myönnettävien opetuslupien määrää ei kuitenkaan ole rajoitettu.

Opetuslupa saadaan myöntää kahdelle ja opetettavia saa olla kaksi, jos opettaja tai opettajat ovat opetettavan tai opetettavien vanhempia, isovanhempia, huoltajia, lapsia, lapsenlapsia tai sisaruksia.

Opetuslupa saadaan myöntää kahdelle, jos he ovat 40 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa oppisopimussuhteessa olevia opettajia.

Jos opetuslupa myönnetään kahdelle, toinen heistä on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi, joka antaa opetustodistuksen.

42 a §
Opetusluvan voimassaolo

B-luokan opetuslupa lyhytaikaisen ajokortin suorittamista varten myönnetään kahdeksi vuodeksi ja aikaisintaan vuotta ennen kuin opetettava täyttää ajokortin saamisen vähimmäisiän. Luvan voimassaolo päättyy, kun lupaan oppilaaksi merkitty on suorittanut hyväksytysti B-luokan kuljettajantutkinnon.

Opetuslupa, joka oikeuttaa antamaan harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen, myönnetään yhdeksi vuodeksi. Opetusluvan voimassaolo päättyy kun opetus on annettu.

Muu opetuslupa myönnetään enintään yhdeksäksi kuukaudeksi ja aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin opetettava täyttää opetusajoneuvon luokkaa vastaavan ajokortin saamiselle säädetyn vähimmäisiän. Opetusluvan voimassaolo päättyy kun kuljettajantutkinto on suoritettu tai, jos kuljettajantutkintoa ei vaadita, kun opetus on annettu.

Uutta lupaa myönnetyn opetusluvan voimassaolon jatkamiseksi ei saa myöntää ilman pätevää syytä. Luvan myöntämiseen ei sovelleta 42 §:n 2 momentissa olevaa rajoitusta.

43 §
Opetuslupaopetuksen toteuttaminen

Opetuslupaopetuksen sisältöön ja ajoneuvon kuljettajaan sovelletaan opetusluvalla annettavassa opetuksessa, mitä autokouluopetuksesta säädetään. Opetuksen aloittamisesta on voimassa, mitä 38 §:ssä säädetään.

Ajo-opetuksessa on käytettävä siihen luokkaan ja AM-luokassa siihen ajoneuvotyyppiin kuuluvaa ajoneuvoa, jonka ajo-oikeutta varten opetus annetaan. Ajo-opetus on annettava muutoskatsastuksessa opetusajoneuvoksi hyväksytyllä ajoneuvolla, jos hyväksymistä 39 §:n 1 momentin 5 kohdan tai 40 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan edellytetään. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset opetuslupa-ajoneuvolle asetettavista vaatimuksista sekä muista opetuslupaan liittyvistä vaatimuksista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyyn opetuslupaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Opetus saadaan kuitenkin aloittaa ilman autokoulussa annettavaa opetusta, B-luokan opetusluvalla opettajalta ja opetettavalta ei vaadita käyntiä autokoulussa opetuksen edistymisen arvioimiseksi ja B-luokan opetusluvan haltija saa antaa kaiken kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä olevan opetuksen.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyyn opetuslupaan merkityn ajoneuvon tai ajoneuvojen lisäksi tai sijasta saadaan tämän lain tultua voimaan käyttää muutakin ajoneuvoa, jos se täyttää tässä laissa säädetyt vaatimukset.

Ennen tämän lain voimaantuloa suoritettu 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu opetuslupaopettajan koe on voimassa mainitun pykälän 4 momentin mukaisesti.

HE 173/2013
LiVM 18/2013
EV 160/2013

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.