905/2013

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 2 §, 3 §:n 3 momentti, 5 §, 7 §:n 2 momentin 1 kohta ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 momentti laissa 1434/2001, ja

lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1434/2001 ja 960/2009, uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §

Kiinteistötoimitusmaksu peritään valtiolle, kun kiinteistötoimituksen on suorittanut Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva virkamies. Kunnan palveluksessa olevan virkamiehen suorittamasta kiinteistötoimituksesta peritään kiinteistötoimitusmaksu kunnalle.

3 §

Työkorvaus määrätään toimituksen suorittamiseen käytetyn työajan, keskimääräisten palkkauskustannusten sekä toimituksen suorittamisesta Maanmittauslaitokselle tai kunnalle aiheutuneiden muiden kustannusten perusteella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin työkorvausta määrättäessä huomioon otettavista muista kustannuksista.


5 §

Jos toimituksessa on maksuvelvollisen toimesta tehty sellaisia tehtäviä, joiden suorittaminen kuuluu Maanmittauslaitokselle, alennetaan toimituskorvausta vastaavalla osuudella.

7 §

Kiinteistötoimitusmaksua ei myöskään määrätä:

1) valtion tarvetta varten suoritetusta kiinteistötoimituksesta, kun toimituksen on suorittanut Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva virkamies;


Valtioneuvoston asetuksella säädetään, missä tapauksissa kiinteistötoimitukset ovat 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja.

11 §

Maanmittauslaitos voi valtion osalta ja kunnan kiinteistörekisterin pitäjä kunnan osalta erityisen painavasta syystä myöntää luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle lykkäystä maksun suorittamisessa.

Maanmittauslaitoksen ja kunnan kiinteistörekisterin pitäjän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin syistä, joiden perusteella voidaan myöntää lykkäystä maksun suorittamisessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 68/2013
MmVM 7/2013
EV 102/2013

  Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.