904/2013

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan uusjakojen tulemisesta annetun lain (24/1981) 6 §:n 2 momentti, 7 § ja 10 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 2 momentti laissa 1239/1994 sekä 7 § ja 10 a §:n 1 momentti laissa 990/2010, seuraavasti:

6 §

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukaisesti päättää Maanmittauslaitos.

7 §

Maanmittauslaitos maksaa 2 §:ssä tarkoitetut varat ennakolta tilan omistajalle tai haltijalle taikka toimitusmiesten esityksestä muulle toimituksessa nimetylle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja varoja on nostettu ennen kuin työ on tehty, nostettua määrää vastaava työ on tehtävä kahden vuoden kuluessa rahaerän nostamisesta. Erityisestä syystä Maanmittauslaitos voi kuitenkin myöntää määräaikaan pidennystä enintään kaksi vuotta kerrallaan. Jos työ ei valmistu määräajassa, Maanmittauslaitoksen on perittävä nostettu määrä takaisin ja perittävä summalle korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen korko varojen nostamispäivästä.

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja varoja nosteta viiden vuoden kuluessa 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen antamisesta, oikeus niiden saamiseen on menetetty, ellei Maanmittauslaitos erityisestä syystä toisin päätä.

10 a §

Kun päätös kustannusten takaisin perimisestä on tehty, Maanmittauslaitoksen on viipymättä lähetettävä asianomaiselle kirjaamisviranomaiselle ilmoitus 10 §:ssä tarkoitetusta panttivastuusta merkinnän tekemiseksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitä määrää pienemmistä takaisin perittävistä kustannuksista ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta eikä merkintää.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 68/2013
MmVM 7/2013
EV 102/2013

  Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.