876/2013

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista annetun lain (1434/2007) 6 §:n, kuvaohjelmalain (710/2011) 29 §:n sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994, Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista annetun lain 6 § laissa 671/2013, kuvaohjelmalain 29 § laissa 673/2013 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti perii kiinteän maksun tämän asetuksen liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevistä julkisoikeudellisista suoritteista.

Lisäksi 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä peritään kulloinkin voimassa olevien postimaksujen ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen korvaus.

2 §
Oikaisuvaatimuksen johdosta perittävä maksu

Kuvaohjelmalain (710/2011) 30 §:n (673/2013) mukaisen luokittelua koskevan oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävästä päätöksestä peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukainen omakustannusarvoa alhaisempi kiinteä maksu.

3 §
Maksun periminen ja perimättä jättäminen eräissä tilanteissa

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettu maksu peritään myös silloin, kun siinä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu maksu voidaan periä alempana tai jättää kokonaan perimättä, jos suoritteen tuottaminen kohdistuu valtion tai kunnan koulutus- tai kulttuuritoimintaan taikka sellaiseen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää yleistä kulttuuritoimintaa.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Kansallinen audiovisuaalinen instituutti hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tieto- ja kopiopalvelut;

2) filmi- ja digitaalisen kopion lainauspalvelut;

3) luettelot ja muut myyntiin tarkoitetut julkaisut;

4) valokuvapalvelut;

5) huolinta;

6) tilojen ja laitteiden käyttö;

7) katseluhuoneiden käyttö

8) elokuvateattereiden käyttö;

9) käyttö- ja esitysoikeuksien myynti;

10) muu kuin 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu esitystoiminta;

11) asiantuntijapalvelut ja selvitykset;

12) muu kuin kuvaohjelmalain 13 §:ssä tarkoitettu koulutus;

13) arkistopelasteen käyttö;

14) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

5 §
Muut maksut

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ottaen huomioon, mitä viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Maksuttomat suoritteet

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin maksuttomia suoritteita ovat vain vähäisiä kustannuksia aiheuttavat:

1) lakisääteisten ja vapaaehtoisten talletusten luovutus tallettajan omaan käyttöön;

2) kansainväliseen kulttuurivaihtoon ja yhteistyöhön liittyvä toiminta;

3) kirjaston kokoelmista annetut paikallislainat ja kokoelmien käyttö kirjaston tiloissa sekä luetteloiden käyttö;

4) suppeat tiedottamis-, opastus- ja neuvontapalvelut;

5) kansallisen audiovisuaalisen instituutin digitaalisen aineiston käyttö itsepalveluna sitä varten osoitetuilla työasemilla;

6) verkkopalvelun kautta yleisön saataviin saatetun lyhyt- ja mykkäelokuvan katselu;

7) koululaisnäytännöt ja työpajatoiminta;

8) kuvaohjelmalautakunnan ensimmäisenä muutoksenhakuasteena tekemät päätökset.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen arkiston suoritteiden maksullisuudesta (1263/2011).

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Hallitussihteeri
Sini Lahdenperä

LIITE: MAKSUTAULUKKO 1.1.2014

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät maksut (1.-5.) sekä maksu oikaisuvaatimuksen johdosta annettavasta päätöksestä (6.)

1. Kuvaohjelmien luokittelu ja ilmoittaminen Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ylläpitämän luokitteluohjelmiston kautta
A. Kuvaohjelman 1 luokittelu ja ilmoittaminen 7,25 euroa/ ohjelma2
B. EU:n alueella luokitellun kuvaohjelman ilmoittaminen (esim. PEGI-luokiteltu peli) 3,10 euroa/ ohjelma
2. Kuvaohjelmien luokittelupalvelu
2.1 Luokittelupalvelun perusmaksu
A. Kuvaohjelma 7,25 / ohjelma
B. Peli 80 euroa/ peli Jos luokittelu kestää enemmän kuin puoli tuntia, jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta 36 euroa. Maksu on kuitenkin enintään 370 euroa peliltä.
2.2 Ohjelmakohtainen luokittelupäätös (perusmaksun lisäksi)
– kuvaohjelma, jonka pituus on 30 minuuttia tai vähemmän 55 euroa
– kuvaohjelma, jonka pituus on 31-60 minuuttia 109 euroa
– kuvaohjelma, jonka pituus on 61-90 minuuttia 164 euroa
– kuvaohjelma, jonka pituus on 91-120 minuuttia 217 euroa
– kuvaohjelma, jonka pituus on 121-150 minuuttia 272 euroa
– kuvaohjelma, jonka pituus on 151-180 minuuttia 326 euroa
– kuvaohjelma, jonka pituus on 181-210 minuuttia 381 euroa
– kuvaohjelma, jonka pituus on 211-240 minuuttia 435 euroa
– kuvaohjelma, jonka pituus on 241 minuuttia tai enemmän 1,82 euroa/minuutti
3. Koulutus
3.1 Kuvaohjelmaluokittelijakoulutus 994 euroa
3.2 Kuvaohjelmaluokittelijan kertauskoulutus 393 euroa
4. Todistus kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksymisestä 61 euroa
5. Lupa esittää kuvaohjelmia erityisessä tilaisuudessa luokittelematta ja merkitsemättä (esityslupa) 168 euroa
6. Kirjaston kaukolaina
A. Valtion ja kuntien ylläpitämille kirjastoille ja valtionavustusta saaville kirjastoille sekä valtion ja kuntien viranomaisille annettava tai välitettävä palvelu 8,30 euroa
B. Ulkomaisille kirjastoille sekä koti- ja ulkomaisille yrityksille annettava tai välitettävä palvelu 15,50 euroa
7. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettava päätös 74 euroa 

1 Ohjelma on esimerkiksi elokuva, elokuvan traileri ja televisiosarjan yksi jakso.

2 Hinta kattaa televisio-ohjelman niin kutsuttujen markkinointispottien luokittelun ja ilmoittamisen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.