834/2013

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriön työjärjestyksen (966/2005) nimike, 2 §:n 3 momentti, 6 §:n 1, 5, 8 ja 11 kohta, 10 §:n 1 kohta, 15, 22, 23 ja 27 §, 29 §:n 2 momentti, 35 §:n 5 momentti, 48 §:n johdantokappale sekä 50 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti, 22 ja 27 § sekä 29 §:n 2 momentti asetuksessa 477/2013, 10 §:n 1 kohta asetuksessa 1271/2011, 35 §:n 5 momentti asetuksessa 326/2010, 48 §:n johdantokappale asetuksessa 1040/2008 ja 50 §:n 2 momentti asetuksessa 842/2012, sekä

lisätään työjärjestykseen siitä asetuksella 326/2010 kumotun 13 §:n tilalle uusi 13 §, seuraavasti:

Valtiovarainministeriön asetus

valtiovarainministeriön työjärjestyksestä

2 §
Osastot ja esikuntaelimet

Ministeriön johdon esikuntaeliminä ovat kansainvälisten asioiden sihteeristö ja euroalueen vakausyksikkö, jotka toimivat suoraan alivaltiosihteerin alaisuudessa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää johdon alaisuudessa toimivaan ylijohtajan tehtävään. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi erikseen asettaa muitakin johdon esikuntaelimiä ja määräaikaisia projektiorganisaatioita.


6 §
Rahoitusmarkkinaosasto

Rahoitusmarkkinaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) rahoitusjärjestelmän vakautta ja kehittämistä;


5) rahoitusmarkkinoiden valvonnan ja kriisinhallinnan sääntelyä;


8) Kansainvälistä Valuuttarahastoa, Kansainvälistä Jälleenrakennus- ja kehityspankkia ja sen liitännäisjärjestöjä, Euroopan investointipankkia, Euroopan vakausmekanismia, Euroopan rahoitusvakausvälinettä, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia, Pohjoismaiden investointipankkia ja muita pohjoismaisia rahoitusyhteisöjä sekä alueellisten kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten toiminnan seurantaa;


11) pankkikriisien hallintaa mukaan lukien Valtion vakuusrahastoa;


10 §
Kehittämis- ja hallintotoiminto

Kehittämis- ja hallintotoiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan tulosohjauksen ja omistajaohjauksen johtamista, kehittämistä ja koordinointia tukenaan ministeriön muut osastot kukin tässä työjärjestyksessä säädetyn osastojen toimialajaon mukaisesti;


13 §
Euroalueen vakausyksikkö

Euroalueen vakausyksikkö avustaa ministeriön johtoa euroalueen vakauteen liittyvissä asioissa.

Euroalueen vakausyksikkö valmistelee asiat, jotka koskevat Euroopan talouskriisin hallinnan edellyttämiä toimenpiteitä sekä euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden rahoitustukiohjelmia. Euroalueen vakausyksikkö avustaa ministeriön johtoa ja osastoja muiden Euroopan talouskriisiin liittyvien asioiden yhteensovittamisessa sekä niitä koskevassa yhteydenpidossa ministeriön ulkopuolelle.

15 §
Osastojen ja esikuntaelimien sisäiset työjärjestykset

Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään tarvittaessa tarkemmin osaston sisäisessä työjärjestyksessä. Osaston päällikkö vahvistaa osaston sisäisen työjärjestyksen sekä määrää henkilöstönsä sijoittamisesta sisäisiin yksiköihin tai erikseen määrättäviin tehtäviin.

Kansainvälisten asioiden sihteeristön ja euroalueen vakausyksikön tehtävien jaosta määrätään tarvittaessa tarkemmin esikuntaelimen päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston yksikön, kansainvälisten asioiden sihteeristön ja euroalueen vakausyksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää yksikön päällikön nimikettä oman virkanimikkeensä ohella.

22 §
Muut ohjaus- ja valmisteluryhmät

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä asettaa talouspolitiikan ja hallintopolitiikan koordinaatioryhmät, kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden ohjausryhmän ja hallinnonalan tulosohjausryhmän. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi asettaa asioiden valmistelua varten muita ohjaus- tai valmisteluryhmiä.

Talouspolitiikan koordinaatioryhmää johtaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä apunaan talouspolitiikan koordinaattori, kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden ohjausryhmää alivaltiosihteeri sekä hallintopolitiikan koordinaatioryhmää ja hallinnonalan tulosohjausryhmää hallinto- ja kehitysjohtaja.

23 §
Euroopan unioniin liittyvien sekä muiden kansainvälisten asioiden valmistelu

Ministeriön osastot vastaavat toimialaansa liittyvien Euroopan unionissa käsiteltävien sekä muiden kansainvälisten asioiden valmistelusta lukuun ottamatta niitä, jotka on 13 §:ssä säädetty euroalueen vakausyksikön hoidettaviksi.

27 §
Alivaltiosihteerin tehtävät

Alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna erityisesti rahoitusmarkkinaosaston, kansainvälisten asioiden sihteeristön ja euroalueen vakausyksikön toimialaan kuuluvien sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa käsiteltävien asioiden valmistelua.

29 §
Osastopäällikön tehtävät

Hallinto- ja kehitysjohtajasta, ICT-johtajasta, valtioneuvoston controllerista, kansainvälisten asioiden sihteeristön päälliköstä ja euroalueen vakausyksikön päälliköstä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa ja muualla tässä työjärjestyksessä säädetään osastopäälliköstä.

35 §
Osastojen välinen yhteistyö ja osastoille tiedottaminen

Kaikki viranomaisen asiakirjat, kuten päätökset, lausunnot ja sopimukset sekä niiden käsittelyä varten laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut valmisteluasiakirjat, tulee tallentaa ministeriön asianhallintajärjestelmään.

48 §
Osastopäällikön ja eräiden muiden päälliköiden ratkaistavat nimitysasiat

Osastopäällikön, hallinto- ja kehitysjohtajan, ICT-johtajan ja valtioneuvoston controllerin ratkaistavia ministeriössä päätettäviä nimitysasioita ovat:


50 §
Ministeriössä päätettävä harkinnanvarainen virkavapaus

Harkinnanvaraisen virkavapauden suoraan osastopäällikön alaisuudessa toimivalle virkamiehelle myöntää hallinto- ja kehitysjohtaja osastopäällikön esittelystä. Harkinnanvaraisen virkavapauden kansainvälisten asioiden sihteeristön ja euroalueen vakausyksikön virkamiehelle myöntää alivaltiosihteeri esikuntaelimen päällikön esittelystä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2013.

Euroalueen vakausyksikön henkilöstöasioiden ratkaisemisessa sovelletaan osastojaon ulkopuolista henkilöstöä koskevia työjärjestyksen 8 luvun säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2013 asti.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.