832/2013

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille ja eläimistä saaduille tuotteille asetettavista eläintautivaatimuksista ja tehtävistä tarkastuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan eläinten ja eläimistä saatujen tuotteiden vientiin Suomesta muuhun valtioon kuin eläintautilain (441/2013) 6 §:n 25 kohdassa määriteltyyn jäsenvaltioon.

Asetusta sovelletaan 1 momentissa tarkoitettuun vientiin myös silloin, kun Suomesta vietävät eläimet tai eläimistä saadut tuotteet kuljetetaan toisen jäsenvaltion kautta. Tällöin on lisäksi noudatettava, mitä asiasta säädetään eläintautilain 9 luvussa ja sen nojalla.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) määränpäävaltiolla sellaista muuta valtiota kuin jäsenvaltiota, johon eläimet ja eläimistä saadut tuotteet aiotaan viedä; sekä

2) Traces-tietojärjestelmällä Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta annetussa komission päätöksessä 2004/292/EY tarkoitettua yhdennettyä eläinlääkinnällistä tietojärjestelmää.

3 §
Vientikelpoisuutta koskevat vaatimukset

Muuhun kuin jäsenvaltioon vietäville elintarvikkeille ja rehuille asetettavista vaatimuksista säädetään elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 12 artiklan 1 momentissa.

Eläinten ja eläimistä saatujen tuotteiden vientikelpoisuutta koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi:

1) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus) 43 artiklassa;

2) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla annetun komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 26 artiklassa; sekä

3) tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 15 ja 16 artiklassa, liitteessä IV olevan V luvun E jaksossa, liitteessä V olevassa 10.3 kohdassa sekä liitteessä VIII olevassa D luvussa.

Jos eläinten tai eläimistä saatujen tuotteiden viennistä on tehty sopimus Suomen tai Euroopan unionin ja muun kuin jäsenvaltion välillä, viennissä on noudatettava myös mainitun sopimuksen määräyksiä.

4 §
Rekisteröitymisvelvollisuus

Eläintautilain 70 §:n mukainen rekisteröitymisvelvollisuus koskee liitteessä 1 mainittujen eläinten ja eläimistä saatujen tuotteiden vientiä.

Rekisteröitymistä ei kuitenkaan vaadita silloin, kun:

1) kuljetetaan lemmikkieläimiä;

2) yksityishenkilö kuljettaa mukanaan tai lähettää vähäisen määrän eläimistä saatuja tuotteita muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen;

3) näytteeksi kuljetetaan tai lähetetään vähäinen määrä eläimistä saatuja tuotteita;

4) Suomeen väliaikaista maassaoloa varten tuodut eläimet viedään pois maasta; tai

5) eläimiä tai eläimistä saatuja tuotteita kuljetetaan Suomen alueen kautta.

5 §
Vientitarkastuksen suorittaminen

Toimijan on huolehdittava siitä, että eläimet ja eläimistä saadut tuotteet tutkitaan ja tarkastetaan siten kuin määränpäävaltion asettamien tuontivaatimusten ja mahdollisten muun valtion kautta tapahtuvaan kuljetukseen liittyvien vaatimusten täyttyminen sekä 3 §:ssä tarkoitettujen säännösten ja sopimusten noudattaminen edellyttää.

Toimijan on sovittava vientitarkastuksen suorittamispaikasta ja -ajankohdasta vientitarkastuksen suorittavan valvontaviranomaisen kanssa.

6 §
Eläinlääkintötodistukseen merkittävät tiedot

Eläinlääkintötodistukseen on merkittävä määränpäävaltion asettamien tuontivaatimusten ja mahdollisten muun valtion kautta tapahtuvaan kuljetukseen liittyvien vaatimusten edellyttämät tiedot. Jos 3 §:n 3 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa on sovittu eläinlääkintötodistukseen merkittävistä tiedoista, myös näitä vaatimuksia on noudatettava.

Eläinlääkintötodistus saa sisältää vain sellaisia tietoja, jotka ovat todistuksen myöntävän valvontaviranomaisen käytettävissä tai jotka tämä voi itse tarkistaa. Eläinlääkintötodistuksen tiedot voivat kuitenkin perustua myös:

1) muuhun luotettavaan todistukseen tai asiakirjaan edellyttäen, että mainittu todistus tai asiakirja on eläinlääkintötodistuksen myöntävän valvontaviranomaisen hallussa todistusta myönnettäessä;

2) tietoihin, jotka on varmentanut muu viranomainen; tai

3) eläintautilain nojalla toteutettavasta eläintautien seurannasta, viranomaisen hyväksymästä omavalvontaohjelmasta tai eläintautilaissa säädetystä terveysvalvonnasta saatuihin tietoihin.

Eläinlääkintötodistus on laadittava määränpäävaltion edellyttämällä kielellä sekä tarvittaessa muulla kielellä, jota todistuksen allekirjoittaja ymmärtää. Eläinlääkintötodistus on osoitettava yhdelle vastaanottajalle.

7 §
Eläinlääkintötodistuksen muoto

Eläinlääkintötodistuksen on koostuttava:

1) yhdestä paperiarkista;

2) kahdesta tai useammasta sivusta, jotka ovat osa yhtenäistä ja jakamatonta nidettä; tai

3) kahdesta tai useammasta sivusta, jotka on numeroitu ja joista jokaiselta käy myös ilmi sivujen kokonaismäärä.

Eläinlääkintötodistus on numeroitava yksilöllisellä viitenumerolla. Jos eläinlääkintötodistus koostuu useasta sivusta, viitenumeron on oltava jokaisella sivulla. Allekirjoituksen ja leiman värin on poikettava eläinlääkintötodistuksen painoväristä. Jos määränpää- tai kauttakulkuvaltio on asettanut eläinlääkintötodistuksen muotoa tai ominaisuuksia koskevia vaatimuksia taikka niistä on sovittu 3 §:n 3 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa, myös näitä vaatimuksia on noudatettava.

8 §
Eläinlääkintötodistuksen myöntämiseen liittyvä menettely

Eläinlääkintötodistuksen myöntävän valvontaviranomaisen tiedossa on oltava, mitä tutkimuksia ja tarkastuksia todistuksen myöntäminen edellyttää. Valvontaviranomainen ei saa myöntää eläinlääkintötodistusta ennen kuin kaikki kyseistä vientierää koskevat todistuksen kohdat on täytetty. Eläinlääkintötodistus on myönnettävä ennen kuin vientierä, jota se koskee, poistuu todistuksen myöntävän valvontaviranomaisen valvonnasta.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen viranomaisen valvonnasta jo poistuneelle vientierälle voidaan myöntää uusi eläinlääkintötodistus, joka korvaa alkuperäisen todistuksen, jos alkuperäinen todistus on kadonnut, tuhoutunut tai sisältää virheitä taikka jos siihen merkityt vientierää koskevat tiedot eivät enää pidä paikkaansa. Alkuperäisen eläinlääkintötodistuksen myöntänyt valvontaviranomainen mitätöi alkuperäisen todistuksen ja myöntää korvaavan todistuksen. Korvaavaan eläinlääkintötodistukseen on merkittävä, että kyseessä on alkuperäisen todistuksen korvaava todistus sekä alkuperäisen todistuksen viitenumero ja myöntämispäivä. Alkuperäinen eläinlääkintötodistus on palautettava sen myöntäneelle valvontaviranomaiselle, jos mahdollista.

Eläinlääkintötodistus luovutetaan toimijalle liitettäväksi vientierän mukaan. Eläinlääkintötodistuksen myöntäneen valvontaviranomaisen on säilytettävä jäljennökset myöntämistään todistuksista ja pidettävä niistä kirjaa. Eläinlääkintötodistusten jäljennöksiä on säilytettävä vähintään 3 vuoden ajan.

9 §
Traces-tietojärjestelmän käyttäminen

Eläinlääkintötodistus on laadittava käyttäen Traces-tietojärjestelmää, jos järjestelmään on talletettu kyseistä eläinten tai eläimistä saatujen tuotteiden vientiä koskevan todistuksen malli.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite I

Eläimet ja eläimistä saadut tuotteet, joiden vientiä rekisteröitymisvelvollisuus koskee

1. Elävät eläimet

1.1. sorkka- ja kavioeläimet lukuun ottamatta rotukantakirjaan merkittyä tai siihen merkittäväksi tarkoitettua taikka kansainvälisen kilpailu- ja urheiluhevosia hallinnoivan yhdistyksen rekisteriin merkittyjä hevoseläimiä (rekisteröidyt hevoseläimet)

1.2. linnut

1.3. kalat, nilviäiset ja äyriäiset

1.4. mesipistiäiset

1.5. turkiseläimet

1.6. eläintarhaeläimet

1.7. koirat, kissat, fretit ja hillerit

1.8. muut kuin edellä mainitut nisäkkäät

2. Sukusolut ja alkiot

2.1. nisäkkäiden sukusolut ja alkiot (lukuun ottamatta koirien ja kissojen sukusoluja ja alkioita)

2.2. siitosmunat

2.3. mäti ja maiti

3. Eläimistä saatavat elintarvikkeet

3.1. liha ja lihasta jalostetut tuotteet sekä lihasta jalostettuja tuotteita sisältävät yhdistelmätuotteet

3.2. kalastustuotteet ja niistä saadut raakavalmisteet ja jalosteet, elävät simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävät yhdistelmätuotteet

3.3. maito ja maitopohjaiset tuotteet sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävät yhdistelmätuotteet

3.4. linnunmunat, munatuotteet ja munatuotteita sisältävät yhdistelmätuotteet

3.5. hunaja, emoaine ja muut elintarvikkeeksi tarkoitetut mehiläistuotteet

4. Eläimistä saatavat sivutuotteet

Sivutuoteasetuksessa mainitut eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.