765/2013

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2013

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 7, 8 ja 8 a—8 c § sekä 14 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 225/2008, seuraavasti:

7 §

Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuina vähintään 9 ja enintään 11 jäsentä, joista vähintään 4 edustaa elinkeinoelämää. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvoston ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1062/2010) säädetään hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa hallituksen palkkiot.

8 §

Hallituksen tehtävänä on:

1) johtaa Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa;

2) ohjata sektoreiden ja poolien toimintaa;

3) nimittää toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa olevien tulosyksiköiden päälliköt;

4) nimittää sektorien jäsenet ja hyväksyä yhteistyöosapuolien kanssa tehtävät poolisopimukset;

5) huolehtia huoltovarmuusrahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;

6) päättää Huoltovarmuuskeskuksen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta;

7) laatia tilinpäätös ja toimintakertomus;

8) vastata Huoltovarmuuskeskuksen kirjanpidon ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

8 a §

Valtioneuvosto ottaa Huoltovarmuuskeskukselle työsopimussuhteisen toimitusjohtajan.

8 b §

Toimitusjohtajan tehtävänä on:

1) johtaa Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa ja hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti;

2) antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi;

3) nimittää muut kuin 8 §:n 3 kohdassa tarkoitetut virkamiehet ja ottaa työsopimussuhteinen henkilökunta;

4) valmistella ja panna täytäntöön hallituksen ja Huoltovarmuusneuvoston päätettävät asiat;

5) toimia Huoltovarmuusneuvoston pääsihteerinä.

8 c §

Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä.

Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvostoon vähintään 22 ja enintään 26 jäsentä enintään kolmen vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä nimitetään elinkeinoelämän ehdotuksesta.

14 §

Osakkeiden hankkimiseen Huoltovarmuuskeskukselle, Huoltovarmuuskeskuksen omistamien osakkeiden luovuttamiseen ja osakeomistusta koskevaan muuhun päätöksentekoon sovelletaan, mitä valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 4 §:n 1 momentissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2013.

HE 69/2013
TaVM 21/2013
EV 105/2013

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.