755/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ydinenergia-asetuksen (161/1988) 8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 732/2008 sekä 41 §,

muutetaan 1 §:n 1 momentin 5 kohta, 9 b §, 17 §:n 1 momentti, 20 §, 21 §:n 1 momentti, 24 §, 35 §:n 1 momentin 5—7 kohta, 36 §:n 1 momentin 10 kohta, 39 §, 43 §:n 7 ja 8 kohta, 45 §:n 2 momentti, 46 §:n 1 momentin johdantokappale, 47 §:n johdantokappale, 48 §:n johdantokappale, 49 §:n johdantokappale, 62 §:n 1 kohta, 70 §, 113 §:n 1 momentti, 115 §:n 3 momentti, 117 b ja 118 b § ja A liite,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 5 kohta, 9 b §, 21 §:n 1 momentti, 35 §:n 1 momentin 5—7 kohta, 36 §:n 1 momentin 10 kohta, 113 §:n 1 momentti ja 118 b § asetuksessa 732/2008, 17 §:n 1 momentti, sekä 43 §:n 7 ja 8 kohta asetuksessa 473/1996, 24 § osaksi asetuksissa 794/1994, 473/1996 ja 732/2008, 39 § osaksi asetuksessa 1069/1999, 109 ja 117 b § asetuksessa 1069/1999 sekä A liite asetuksissa 430/2004 ja 732/2008, sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 473/1996, 430/2004 ja 732/2008, uusi 12 ja 13 kohta, 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 732/2008, uusi 3 momentti, 17 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 473/1996, uusi 5 momentti, asetukseen uusi 19 a §, 35 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 732/2008, uusi 8—10 kohta, 43 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 473/1996, uusi 7 a kohta, asetukseen uusi 62 a § sekä asetukseen uusi 110 a, 112 a, 113 a, 113 b, 134 a ja 136 a § seuraavasti:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan


5) alkuperämaarajoituksella sellaisesta Suomen tai Euroopan unionin jonkin Euroopan unionin ulkopuolisen valtion tai valtioryhmittymän kanssa tekemästä kahdenvälisestä ydinenergia-alan sopimuksesta aiheutuvaa rajoitusta, joka kohdistuu ydinaineen, ydinjätteen, malmin tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun aineen, laitteen, laitteiston tai tietoaineiston hallussapitoon, valmistukseen, tuottamiseen, luovutukseen, käsittelyyn, käyttämiseen, varastointiin, kuljetukseen, vientiin tai tuontiin;


12) auktorisoidulla tarkastuslaitoksella riippumatonta tarkastuslaitosta, jonka Säteilyturvakeskus on ydinenergialain 60 a §:n nojalla hyväksynyt suorittamaan ydinlaitosten painelaitteiden, teräs- ja betonirakenteiden sekä mekaanisten laitteiden tarkastustehtäviä julkisena hallintotehtävänä;

13) omatarkastuslaitoksella luvanhaltijan erillistä tarkastusyksikköä, jonka asema on järjestetty siten, että tarkastuksia tekevä henkilökunta toimii organisatorisesti ja toiminnallisesti erotettuna luvanhaltijan muusta henkilökunnasta ja joka toiminnallisesti täyttää Säteilyturvakeskuksen erikseen asettamat vaatimukset, ja jonka Säteilyturvakeskus on hyväksynyt suorittamaan ydinlaitoksen painelaitteiden, teräs- ja betonirakenteiden ja mekaanisten laitteiden tarkastustehtäviä luvanhaltijan omana valvontana.

6 §

Hyvin matala-aktiivisen jätteen loppusijoitusta on sellaisen ydinjätteen, jonka keskimääräinen aktiivisuuspitoisuus ei ylitä arvoa 100 kilobecquerelia kilogrammaa kohti ja jonka kokonaisaktiivisuus ei ylitä 1 momentissa säädettyjä arvoja, varastoiminen lopulliseksi tarkoitettuun sijoitustilaan.

9 b §

Ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua kaivos- ja malminrikastustoimintaa ei ole toiminta, jossa yhden vuoden aikana tuotettavan uraanin tai toriumin määrä on enintään 10 000 kilogrammaa tai käsiteltävässä malmissa uraanin ja toriumin keskimääräinen pitoisuus alittaa 2 §:ssä asetetut rajat ja jalostuksen tuloksena syntyvissä tuotteissa uraanin ja toriumin yhteinen pitoisuus on pienempi kuin 0,5 kilogrammaa tonnissa.

17 §

Ydinenergialain mukaista lupaa ei tarvita ydinaineen tai ydinjätteen kuljetukseen Suomessa tai Suomen alueen kautta, jos:

1) kyseessä ei ole käytetty ydinpolttoaine ja kerralla kuljetettavan erityisen halkeamiskelpoisen aineen määrä on enintään:

a) 15 grammaa plutonium-239:ää tai uraani-233:a taikka isotoopissa 235 rikastettua uraania, jonka rikastusaste on vähintään 20 prosenttia;

b) enintään 1 kilogramma isotoopissa 235 rikastettua uraania, jonka rikastusaste on vähintään 10 prosenttia mutta alle 20 prosenttia; tai

c) vähemmän kuin 10 kilogrammaa isotoopissa 235 rikastettua uraania, jonka rikastusaste on alle 10 prosenttia;

2) kyseessä on luonnonuraani, köyhdytetty uraani tai torium; taikka

3) ydinainetta sisältämättömän kerralla kuljetettavan ydinjätteen aktiivisuus on enintään 1 TBq.


Edellä 1 momentissa tarkoitetuista kuljetuksista on tehtävä Säteilyturvakeskukselle 17 luvussa tarkoitettu ilmoitus.

19 a §

Ydinenergialain mukainen lupa tarvitaan A liitteen kohdissa 1.3 ja 2.4 mainittujen tietoaineistojen hallussapitoon, luovutukseen ja tuontiin vain, jos tällaiseen tietoaineistoon kohdistuu alkuperämaarajoitus. Tietoaineistojen valmistukseen ja kokoamiseen ei tarvita lupaa.

20 §

Luvanhaltijalla, jolla on ydinenergialain 18 §:ssä tarkoitettu lupa ydinlaitoksen rakentamiseen tai ydinenergialain 20 §:ssä tarkoitettu lupa ydinlaitoksen käyttämiseen, on, jollei tästä luvasta muuta johdu, sen nojalla oikeus myös ydinlaitoksen toiminnassa tarvittavien tai toiminnan tuloksena syntyvien ydinaineiden, ydinjätteiden sekä 8 §:ssä tarkoitettujen aineiden, laitteiden ja laitteistojen laitospaikalla tapahtuvaan hallussapitoon, valmistukseen, tuottamiseen, käsittelyyn, käyttämiseen ja varastointiin, sekä tietoaineistojen hallussapitoon, valmistamiseen ja kokoamiseen laitospaikalla tai muissa luvanhaltijan toimipaikoissa.

21 §

Erillistä ydinenergialain 16 § 2 momentissa tarkoitettua lupaa ei tarvita maastavientiin liittyvään ydinaineen, ydinjätteen, muun aineen, laitteen, laitteiston tai tietoaineiston luovutukseen. Tällaisesta luovutuksesta on tehtävä 17 luvun mukainen ilmoitus Säteilyturvakeskukselle.


24 §

Hakemukseen on liitettävä seuraavat selvitykset:

1) virkatodistus tai kaupparekisteriote taikka muu selvitys siitä, että hakija on Suomen kansalainen tai suomalainen yhteisö, säätiö tai valtion viranomainen;

2) jos hakijana on yhtiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä ja yhtiösopimuksesta sekä osakasrekisteristä tai, jos hakijana on muu yhteisö tai säätiö, jäljennös säännöistä;

3) selvitys hakijan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta;

4) selvitys ydinlaitoshankkeen yleisestä merkityksestä sekä sen tarpeellisuudesta, erityisesti maan energiahuollon kannalta sekä sen merkityksestä maan muiden ydinlaitosten käytön ja niiden ydinjätehuollon kannalta;

5) selvitys hakijan taloudellisista toimintaedellytyksistä ja ydinlaitoshankkeen liiketaloudellisesta kannattavuudesta;

6) ydinlaitoshankkeen yleispiirteinen rahoitussuunnitelma.

Kunkin ydinlaitoshankkeen osalta hakemukseen on lisäksi liitettävä:

1) pääpiirteinen kuvaus suunnitellun ydinlaitoksen teknisistä toimintaperiaatteista;

2) selvitys noudatettavista turvallisuusperiaatteista;

3) pääpiirteinen selvitys ydinlaitoksen suunnitellun sijaintipaikan omistus- ja hallintasuhteista;

4) selvitys ydinlaitoksen suunnitellun sijaintipaikan ja sen lähiympäristön asutuksesta ja muista toiminnoista sekä kaavoitusjärjestelyistä;

5) selvitys suunnitellun sijaintipaikan sopivuudesta tarkoitukseensa ottaen huomioon paikallisten olosuhteiden vaikutus turvallisuuteen, turva- ja valmiusjärjestelyt sekä ydinlaitoksen vaikutukset lähiympäristöönsä;

6) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisesti laadittu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta sekä selvitys suunnitteluperusteista, joita hakija aikoo noudattaa ympäristövahinkojen välttämiseksi ja ympäristörasituksen rajoittamiseksi;

7) pääpiirteinen suunnitelma ydinpolttoainehuollosta;

8) pääpiirteinen selvitys hakijan suunnitelmista ja käytettävissä olevista menetelmistä ydinjätehuollon järjestämiseksi; sekä

9) muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys.

Jos hakijana on toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen tai yhteisö, on hakemukseen liitettävä selvitys hakijan kansalaisuudesta ja 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja selvityksiä vastaava selvitys.

Hakijan on lisäksi toimitettava Säteilyturvakeskukselle ydinenergialain 12 §:ssä tarkoitetun alustavan turvallisuusarvion laatimiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset.

35 §

Hakijan on toimitettava Säteilyturvakeskukselle rakentamislupaa hakiessaan:


5) määräaikaistarkastusten periaatesuunnitelma;

6) alustavat suunnitelmat turva- ja valmiusjärjestelyiksi;

7) suunnitelma ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisen valvonnan järjestämisestä;

8) selvitys ydinenergialain 19 §:n 7 kohdassa tarkoitetuista järjestelyistä;

9) ydinlaitoksen ympäristön perustilan selvittämistä koskeva ohjelma;

10) ydinlaitoksen käytöstä poistamista koskeva suunnitelma.


36 §

Hakijan on toimitettava Säteilyturvakeskukselle käyttölupaa hakiessaan:


10) selvitys ympäristön säteilyn perustilasta ja ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvontaa koskeva ohjelma;


39 §

Ydinlaitosta koskevan rakentamis- ja käyttöluvan myöntämisestä on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle, sisäasiainministeriölle, ympäristöministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, asianomaisille aluehallintovirastoille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä ydinlaitoksen sijaintikunnalle.

Ilmoituksen saaneen aluehallintoviraston tehtävänä on omalla toimialueellaan edelleen ilmoittaa luvan myöntämisestä muille asianomaisille kunnille sekä asianomaisille vesi-, ympäristö-, terveys-, rakennus-, työsuojelu-, pelastus- sekä poliisiviranomaisille.

43 §

Ydinenergialain 16 §:n 2 momentin mukaiseen lupahakemukseen on liitettävä virkatodistus tai kaupparekisteriote taikka muu vastaava selvitys hakijasta ja hakijan kansallisuudesta sekä, ellei se ole suunnitellun toiminnan luonteen vuoksi ilmeisen tarpeetonta:


7) selvitys siitä, mitä ja kuinka suuria määriä ydinaineita ja ydinjätteitä toiminnan kohteena on suunniteltu olevan;

7 a) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisesti laadittu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta silloin kun laki arviointimenettelyä edellyttää;

8) muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys.

45 §

Luvan myöntämisestä on ilmoitettava ainakin asianomaiselle aluehallintovirastolle ja sille kunnalle, jossa luvassa tarkoitettu toiminta tapahtuu.

46 §

Ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden, laitteiden tai laitteistojen hallussapitoa koskevassa lupahakemuksessa on ilmoitettava ainakin:


47 §

Ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden, laitteiden tai laitteistojen hallussapitoa koskevassa lupapäätöksessä on yksilöitävä ainakin:


48 §

Ydinaineiden, ydinjätteiden tai ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden, laitteiden tai laitteistojen luovutusta koskevassa lupahakemuksessa on ilmoitettava ainakin:


49 §

Ydinaineiden, ydinjätteiden tai ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden, laitteiden tai laitteistojen luovutusta koskevassa lupapäätöksessä on yksilöitävä ainakin:


62 §

Hakemukseen on liitettävä 24 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tai 2 momentissa mainitut hakijaa koskevat selvitykset sekä:

1) selvitys maankäyttöoikeudesta ja jäljennös hakijalle annetusta kaivoslain (621/2011) mukaisesta malminetsintäluvasta;


62 a §

Hakijan on toimitettava Säteilyturvakeskukselle samanaikaisesti, kun 61 §:ssä tarkoitettua lupaa haetaan valtioneuvostolta:

1) turvallisuusseloste, johon sisältyy selvitys toiminnassa noudatettavista turvallisuusperiaatteista, kuvaus suunnitellusta kaivoksesta tai malminrikastuslaitoksesta sekä yksityiskohtaiset selvitykset toiminnassa noudatettavista säteilysuojelujärjestelyistä, toiminnassa kertyvien jätteiden huollosta sekä toiminnan ympäristövaikutuksista;

2) kaivoksen tai malminrikastuslaitoksen ympäristön säteilyvalvontaohjelma;

3) suunnitelma turvajärjestelyiksi;

4) suunnitelma ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisen valvonnan järjestämisestä;

5) muu Säteilyturvakeskuksen edellyttämä selvitys sen tarkistamiseksi, että toimintaa voidaan harjoittaa ydinenergialaissa ja sen nojalla asetetut turvallisuusvaatimukset täyttävällä tavalla.

70 §

Kulkuvälineessä olevan ydinlaitoksen tilapäistä käyttöä Suomen alueella koskevan luvan myöntämisestä työ- ja elinkeinoministeriön on ilmoitettava sisäasiainministeriölle, ulkoasiainministeriölle, puolustusministeriölle, ympäristöministeriölle, Liikenteen turvallisuusvirastolle, Säteilyturvakeskukselle sekä sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka alueella kulkuvälineen reitti sijaitsee.

110 a §

Ydinpolttoainetta saa tuoda rakenteilla olevalle ydinvoimalaitokselle vasta kun Säteilyturvakeskus on todennut, että polttoaineen siirtoon ja varastointiin on turvalliset järjestelyt.

112 a §

Jos luvanhaltija aikoo tehdä sellaisia turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia kaivos- ja malminrikastustoiminnassa, jotka merkitsevät muutoksia Säteilyturvakeskuksen hyväksymiin asiakirjoihin, luvanhaltijan on saatava tällaisille muutoksille Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä ennen niiden tekemistä. Säteilyturvakeskuksen on vastaavasti hyväksyttävä kaivoksen tai malminrikastuslaitoksen käytöstä poistamiseen liittyvät säteilyturvallisuuteen vaikuttavat toimenpiteet. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että 62 a §:ssä tarkoitetut asiakirjat muutetaan vastaavasti.

113 §

Ydinturvallisuuden kannalta merkittävien ydinlaitoksen rakenteiden ja laitteiden rikkomatonta aineenkoetusta saa suorittaa vain Säteilyturvakeskuksen hyväksymä testauslaitos.


113 a §

Säteilyturvakeskus määrittelee ydinturvallisuuden kannalta vähemmän merkittävät ydinlaitoksen laitteiden ja rakenteiden tarkastukset, jotka luvanhaltija voi osoittaa omatarkastuslaitoksen suoritettaviksi.

Muut kuin 1 momentissa tarkoitetut ydinlaitoksen laitteiden ja rakenteiden tarkastukset luvanhaltijan on pyydettävä Säteilyturvakeskukselta tai auktorisoidulta tarkastuslaitokselta.

Auktorisoidun tarkastuslaitoksen tarkastusalan ja tarkastuksen laajuuden määrittelee Säteilyturvakeskus hyväksyntäpäätöksessään.

113 b §

Ydinturvallisuuden kannalta merkittävien ydinlaitoksen rakenteiden ja laitteiden rikkomatonta testausta saa määräaikaistarkastuksissa tehdä vain Säteilyturvakeskuksen hyväksymän pätevöintielimen pätevöimillä testausjärjestelmillä.

Säteilyturvakeskus määrittelee edellä 1 momentissa tarkoitetut ydinturvallisuuden kannalta merkittävät rakenteet ja laitteet sekä niiden testausjärjestelmät.

Luvanhaltijan on haettava kirjallisesti pätevöintielimen hyväksymistä tehtäväänsä.

115 §

Säteilyturvakeskuksen on tarpeen vaatiessa ilmoitettava ydinaineiden tai ydinjätteiden kuljetuksesta sille aluehallintovirastolle, jonka alueella kuljetus tapahtuu.

117 b §

Hyväksyessään auktorisoidun tarkastuslaitoksen tehtäväänsä Säteilyturvakeskuksen tulee määritellä laitoksen tarkastusoikeudet sekä asettaa toimintaa koskevat vaatimukset ja ehdot. Hyväksymispäätöksessä tulee todeta päätöksen voimassaoloaika, laitoksen raportointivelvollisuus Säteilyturvakeskukselle sekä velvollisuus noudattaa laissa säädettyä vaitiolovelvollisuutta.

Edellä 1 momentissa säädettyä sovelletaan myös ydinenergialain 60 a §:ssä tarkoitettuun testauslaitokseen ja pätevöintielimeen.

118 b §

Ydinenergian käyttö on suunniteltava ja toteutettava siten, että ydinenergialaissa ja sen nojalla säädetyt sekä Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksessa ja sen nojalla määrätyt ydinmateriaalivalvontaa koskevat velvoitteet täytetään. Ydinlaitoksessa tai muussa ydinenergian käyttöpaikassa ei saa olla ilmoitettuihin tietoihin sisältymättömiä ydinmateriaalivalvonnan kannalta merkityksellisiä tiloja, materiaaleja eikä toimintoja. Luvanhaltijalla tai muulla ydinenergian käyttäjällä on oltava ydinaineen ja muun ydinmateriaalin kirjanpito- ja raportointijärjestelmä, jolla varmistetaan tietojen oikeellisuus, kattavuus ja jatkuvuus ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisen valvonnan toteuttamiseksi.

134 a §

Jos kysymyksessä on 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuljetus, 131 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää lisäksi seuraavat tiedot:

1) lähettäjä ja vastaanottaja;

2) kuljetettavan aineen laatu ja määrä;

3) kuljetuksen ajankohta;

4) kuljetustapa;

5) muut Säteilyturvakeskuksen tarpeellisiksi katsomat tiedot.

136 a §

Yksittäistä 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kuljetusta koskeva 134 a §:ssä tarkoitettu ilmoitus on toimitettava Säteilyturvakeskukselle kaksi viikkoa ennen kuljetusta. Jos kuljetus on toistuva, ensimmäisestä kuljetuksesta on ilmoitettava kuukautta ennen ja kustakin seuraavasta kuljetuksesta viikkoa ennen kuljetusta.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2013.

  Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Teollisuusneuvos
Herkko Plit

LIITE A

Tässä liitteessä esiintyvät luetelmakohdat ovat pääosin otsikkotasolla tehtyjä lyhennelmiä kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 428/2009 I liitteen ryhmän 0 (seuraavassa luettelon) luetelmakohdista.

1. SENSITIIVISET TUOTTEET

1.1. Ydinaineet

1.1.1 Uraani, jonka rikastusaste uraani 235- ja uraani 233-isotooppien suhteen on suurempi kuin 0,20 (20 %) sekä erotettu plutonium.

1.2. Laitteet ja laitteistot sekä niiden komponentit

1.2.1 Laitokset luonnonuraanin, köyhdytetyn uraanin ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden isotooppien erotusta varten ja niitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0B001 kohdalla.

1.2.2 Edellä 1.2.1 kohdassa määriteltyjä isotooppierotuslaitoksia varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut, UF6-korroosiota kestävistä aineista tehdyt tai niillä suojatut apujärjestelmät, laitteet ja komponentit siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0B002 kohdalla.

1.2.3 Raskaan veden, deuteriumin ja deuteriumyhdisteen tuotanto- tai konsentrointilaitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0B004 kohdalla.

1.2.4. Plutoniumia sisältävien ydinreaktorin polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunniteltu laitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0B005 kohdalla.

1.2.5. Ydinreaktorin säteilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkäsittelylaitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0B006 kohdalla.

1.2.6. Plutoniumin konversiolaitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0B007 kohdalla.

1.3. Kohtiin 1.1 ja 1.2 liittyvät tietoaineistot

1.3.1. Tietokoneohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muokattu edellä 1.1 ja 1.2 kohdissa määriteltyjen tuotteiden kehittämistä, tuotantoa tai käyttöä varten siten kuin ne on määritelty luettelossa tuotenumeron 0D001 kohdalla.

1.3.2. Teknologia edellä 1.1 ja 1.2 kohdissa määriteltyjen tuotteiden kehittämistä, tuotantoa tai käyttöä varten siten kuin teknologia on määritelty luettelossa tuotenumeron 0E001 kohdalla.

2. MUUT TUOTTEET

2.1. Ydinaineet

2.1.1 Lähtöaine

2.1.2 Muu kuin edellä 1.1 kohdassa tarkoitettu erityinen halkeamiskelpoinen aine.

2.2. Muut aineet

2.2.1. Deuterium, raskas vesi (deuteriumoksidi) ja muut deuteriumyhdisteet sekä deuteriumia sisältävät seokset ja liuokset, joissa deuterium-vety-isotooppisuhde ylittää arvon 1:5 000 (tuotenumero 0C003) ja jotka on tarkoitettu ydinenergian käyttöön.

M1 20 kg

M2 200 kg

2.2.2. Reaktoriluokan grafiitti, jonka puhtaustaso on vähemmän kuin 5 miljoonasosaa "booriekvivalenttia" ja jonka tiheys on suurempi kuin 1,5 g/cm, siten kuin se on tarkemmin määritelty luettelossa tuotenumeron 0C004 kohdalla.

M1 3 000 kg

M2 30 000 kg

2.2.3. Kaasudiffuusiokalvojen valmistukseen erityisesti valmistetut UF6-korroosiota kestävät yhdisteet tai jauheet siten kuin ne on tarkemmin määritelty luettelossa tuotenumeron 0C005 kohdalla.

2.3. Laitteet ja laitteistot sekä niiden komponentit

2.3.1. Ydinreaktorit ja niitä varten erityisesti suunnitellut ja valmistetut komponentit siten kuin ne on tarkemmin määritelty luettelossa tuotenumeron 0A001 kohdalla.

2.3.2. Uraanin konversiolaitos ja erityisesti sitä varten suunnitellut tai valmistetut laitteet siten kuin ne on tarkemmin määritelty luettelossa tuotenumeron 0B003 kohdalla.

2.3.3. Ydinreaktorin polttoaine-elementtien (muunlaisten kuin plutoniumia sisältävien elementtien) valmistukseen erityisesti suunniteltu laitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet siten kuin ne on tarkemmin määritelty luettelossa tuotenumeron 0B005 kohdalla.

2.3.4. Säteilytetyn ydinpolttoaineen säiliöt, joilla tarkoitetaan sellaista säteilytetyn polttoaineen kuljetukseen ja/tai varastointiin tarkoitettua astiaa, joka suojaa kemiallisilta, lämpö tai säteilyhaitoilta ja haihduttaa hajoamislämmön käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

2.3.5. Kuumakammiot, joilla tarkoitetaan kaukokäsittelylaitteilla varustettua kammiota tai toisiinsa kytkettyjä kammioita, joiden kokonaistilavuus on vähintään 6 m3 ja joiden suojaus vastaa vähintään 0,5 metrin paksuista betonia, jonka tiheys on vähintään 3,2 g/cm3.

2.4. Kohtiin 2.1 ja 2.2 ja 2.3 liittyvät tietoaineistot

2.4.1. Tietokoneohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muokattu edellä 2.1, 2.2 ja 2.3 kohdissa määriteltyjen tuotteiden kehittämistä, tuotantoa tai käyttöä varten, siten kuin ne on tarkemmin määritelty luettelossa tuotenumeron 0D001 kohdalla.

2.4.2. Teknologia edellä 2.1, 2.2 ja 2.3 kohdissa määriteltyjen tuotteiden kehittämistä, tuotantoa tai käyttöä varten siten kuin teknologia on määritelty luettelossa tuotenumeron 0E001 kohdalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.