714/2013

Annettu Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2012 maa- ja metsätalousalan sekä ammatinharjoittajan tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983) 4 §:n 2 momentin ja 5 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti laissa 92/1995 ja 5 § laissa 433/2007:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983), jäljempänä tulvavahinkolaki, nojalla korvattavien kasvavalle, korjuuvaiheessa oleville tai korjatuille puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, ammatin harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle, kasvavalle puustolle, maa- ja metsätalousalan sekä ammatinharjoittajan yksityisteille, silloille, ojille tai penkereille sekä rakennuksille tai rakennelmille aiheutuneiden tulvavahinkojen eräistä tarkemmista arviointiperusteista ja kustannusten korvausprosentista vuoden 2012 aikana poikkeuksellisista tulvista aiheutuneista vahingoista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maatalousalan vähämerkityksisellä tuella Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2007 3 artiklassa tarkoitettua tukea

2) yleisellä vähämerkityksisellä tuella tukea, joka myönnetään perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1998/2006 säädetyin ehdoin ja jonka kokonaismäärä ei saa olla yli 200 000 euroa minkään kolmen verovuoden jakson aikana

3) viitekaudella verovuotta, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, sekä tätä edeltävää kahta verovuotta.

3 §
Arviointiperusteista

Saamatta jäänyt sato tai ammatin harjoittamisessa valmistunut tuote eräiden tuotteiden osalta korvataan käyttäen seuraavassa taulukossa mainittuja alueellisia arvoja siltä osin kuin näistä ei ole määrätty satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) nojalla.

Normisadot ja yksikköhinnat 2012

Alue Laji Normisato kg/ha Yksikköhinta €/kg
Satakunta sipuli 19 547 0,5613
Pohjanmaa mansikka 3 785 3,4927
Pohjois-Pohjanmaa sipuli 7 114 0,5613
tomaatti 1,7388
Pohjois-Pohjanmaa karviainen 571 2,8211
ruokohelpi 0,02
olki 0,03
4 §
Korvausmäärät

Kasvavalle, korjuuvaiheessa oleville tai korjatuille puutarhatuotteille, korjatulle sadolle ammatin harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle, kasvavalle puustolle, maa- ja metsätalousalan sekä ammatinharjoittajan yksityisteille, silloille, ojille tai penkereille sekä rakennuksille tai rakennelmille aiheutuneista vahingoista ja vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä johtuneista kustannuksista korvataan 60 prosenttia tulvavahinkolain korvausperusteiden mukaisista vahingoista.

Suomen metsäkeskuksen antama asiantuntija-apu vahinkojen arvioinnissa korvataan käyttäen laskentaperusteena 60 euron tuntikorvausta. Kilometrikorvausta Suomen metsäkeskukselle arviointikäynneiltä voidaan myöntää enintään 45 senttiä kilometriltä.

5 §
Ammatinharjoittamisen ja metsätalousalan korvausten myöntäminen

Muun kuin maatalousalan ammatin harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle, yksityisteille, silloille, ojille tai penkereille sekä rakennuksille tai rakennelmille sekä kasvavalle puustolle aiheutuneiden vahinkojen perusteella määräytyvä 4 §:ssä tarkoitettu korvaus myönnetään yleisenä vähämerkityksisenä tukena. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle yleisenä vähämerkityksisenä tukena myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä viitekaudella 200 000 euroa. Edellytyksenä on lisäksi, että kaikkien hakijalle viitekaudella myönnettyjen maatalousalan vähämerkityksisten tukien ja yleisen vähämerkityksisen tuen tai muiden mahdollisten vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei ylitä perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 2 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää.

Maatalousalan vähämerkityksinen tuki katsotaan myönnetyksi 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun komission asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla, kun tuen maksamisesta on annettu maksulupa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä lokakuuta 2013.

  Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.