712/2013

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2013

Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista annetun lain (1434/2007) 4 §:n 2 momentin, 5 §:n 3 momentin ja 7 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 671/2013:

1 §
Organisaatio

Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa on elokuva-arkistoinnin, radio- ja televisioarkistoinnin, audiovisuaalisen kulttuurin edistämisen sekä mediakasvatuksen ja kuvaohjelmaluokittelun vastuualueet. Muista organisaatioyksiköistä voidaan määrätä instituutin työjärjestyksessä.

Vastuualueiden nimistä määrätään työjärjestyksessä.

2 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää neuvottelukuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja enintään 15 muuta jäsentä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin esityksestä. Jäsenet on nimettävä niin, että neuvottelukunnassa on edustettuna riittävä toimialaan liittyvien alojen tuntemus. Neuvottelukunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa neuvottelukunnan jäsenten palkkiot.

3 §
Henkilöstö

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin päällikkönä on johtaja. Vastuualueita johtavat apulaisjohtajat.

Lisäksi virastossa on muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Muiden virkojen kuin johtajan ja apulaisjohtajan virkanimikkeistä määrätään instituutin työjärjestyksessä.

4 §
Johtajan tehtävät

Johtaja johtaa ja kehittää instituutin toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Johtajan tulee lisäksi seurata yleistä kehitystä audiovisuaalisen kulttuurin, arkistoinnin ja mediakasvatuksen alalla.

5 §
Ratkaisuvalta

Kuvaohjelmalain (710/2011) mukaiset asiat instituutissa ratkaisee esittelystä mediakasvatuksen ja kuvaohjelmaluokittelun vastuualueen apulaisjohtaja.

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena Kansallisen audiovisuaalisen instituutin virkoihin on:

1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä perehtyneisyys viraston toimialaan;

2) vastuualueen apulaisjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys vastuualueen toimialaan;

3) virkamiehellä, jonka tehtäviin kuuluu luokittelu, korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys lapsen kehitykseen tai audiovisuaaliseen viestintään;

4) mediakasvatustehtäviä hoitavalla virkamiehellä korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys mediakasvatukseen;

5) muilla virkamiehillä viran tehtäväalan edellyttämä koulutus ja perehtyneisyys.

7 §
Virkojen täyttäminen

Johtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Mediakasvatuksen ja kuvaohjelmaluokittelun vastuualueen apulaisjohtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Muun virkamiehen nimittää ja työsopimussuhteessa olevan henkilön ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

8 §
Virkavapaus ja sijaisuus

Virkavapauden johtajalle ja mediakasvatuksen ja kuvaohjelmaluokittelun vastuualueen apulaisjohtajalle myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Muulle virkamiehelle virkavapauden myöntää johtaja. Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna määrää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

Johtajan ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa mediakasvatuksen ja kuvaohjelmaluokittelun vastuualueen apulaisjohtaja tai tämän ollessa estynyt työjärjestyksessä määrätty virkamies.

9 §
Valtion edustaminen

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa valtion etua ja oikeutta kaikissa viraston toimialaan kuuluvissa asioissa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annettu valtioneuvoston asetus (94/2008).

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla vahvistetun työjärjestyksen määräyksiä, jotka eivät ole vastoin tätä asetusta, noudatetaan, kunnes Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (671/2013) mukainen työjärjestys tulee voimaan.

  Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Hallitussihteeri
Sini Lahdenperä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.