707/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Valtioneuvoston asetus nesteytetyn maakaasun terminaalien investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään, sovelletaan valtion talousarvion mukaisen nesteytetyn maakaasun tuontiin tai vastaanottamiseen sekä purkamiseen, varastointiin ja toimittamiseen käytettävän vastaanottoaseman ja siihen liittyvän laitteiston, jäljempänä nesteytetyn maakaasun terminaali, investointituen myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön, mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Euroopan unionin valtiontukisääntely

Investointituen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät, että Euroopan komissio on hyväksynyt tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Tuki voidaan kuitenkin myöntää ehdollisena ennen komission hyväksymistä.

Maksatus on keskeytettävä, jos tuen saaja ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

3 §
Valtionapuviranomainen

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää investointituen myöntämisestä ja hoitaa muut tässä asetuksessa säädetyt tehtävät.

4 §
Investointituen myöntämisen edellytykset

Investointitukea voidaan myöntää yritykselle, jos:

1) nesteytetyn maakaasun terminaalista voidaan toimittaa nesteytettyä maakaasua laiva- ja muun liikenteen polttoaineeksi;

2) yritys myy kohtuullista korvausta vastaan nesteytetyn maakaasun terminaalin käyttöoikeuksia niitä tarvitseville terminaalin kapasiteetin rajoissa sekä julkaisee palvelujen yleiset myyntiehdot ja -hinnat;

3) valtionavustuksella on kannustava vaikutus terminaali-investoinnin toteutumiseen;

4) terminaali-investointi edistää kustannustehokkaasti maakaasun toimitusvarmuutta ja polttoaineen hankinnan monipuolistamista sekä kilpailua maakaasumarkkinoilla tai muutoin polttoainemarkkinoilla; ja

5) terminaali-investointi vähentää kokonaisuutena arvioiden ympäristöhaittoja.

 Investointituen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että tuen saaja rahoittaa hankkeesta vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea. Tätä ei kuitenkaan sovelleta kunnan pääosin omistaman yrityksen hankkeeseen siltä osin kuin kyse on kunnan myöntämästä rahoituksesta.

5 §
Investointituen hakeminen

Investointitukea haetaan työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Investointitukea on haettava ennen käyttöomaisuuden hankkimista taikka tuella rahoitettavan rakentamis-, muutos- tai parannustyön aloittamista. Työn aloittamiseksi katsotaan lopullisen ja sitovan investointipäätöksen tekeminen.

Tukihakemus tulee tehdä työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamalla lomakkeella. Hakemuksesta ja sen liitteistä tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:

1) hakijan virallinen nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, yritystunnus sekä kaupparekisteriote;

2) viimeksi päättynyttä tilikautta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

3) hankkeen toteuttamissuunnitelma ja aikataulu;

4) hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma;

5) hankkeen kannattavuuslaskelma;

6) arvio hankkeen ympäristövaikutuksista;

7) arvio hankkeen energiataloudellisista vaikutuksista;

7) arvio hankkeen työllisyysvaikutuksista;

8) selvitys tuen kannustavasta vaikutuksesta hankkeen toteuttamiseen investointituen kanssa ja ilman sitä;

9) selvitys hankkeeseen haetuista ja myönnetyistä muista julkisista tuista mukaan lukien Euroopan unionin myöntämät tuet.

6 §
Investointituen enimmäismäärä ja hyväksyttävät kustannukset

Hankekohtaisen harkinnan perusteella myönnettävän investointituen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla enintään 40 prosenttia.

Hyväksyttävät kustannukset ovat:

1) valmistelu- ja suunnittelukustannukset;

2) rakennuksista aiheutuvat kustannukset;

3) koneiden ja laitteiden hankinnasta ja asennuksesta aiheutuvat kustannukset;

4) välittömästi investointiin liittyvien maa-alueiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset siltä osin kuin ne eivät ylitä kymmentä prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista sekä raivaus- ja maanrakennusteknisistä töistä aiheutuvat kustannukset.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut kustannukset voidaan hyväksyä siltä osin kuin ne ovat syntyneet sen jälkeen kun investointitukea on haettu työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole tuen saajan maksamat palkat, yleiskustannukset, edustusmenot, rakennusaikaiset korot, valtion maksuperustelakiin (150/1992) perustuvat maksut eivätkä tuen saajan maksamat arvonlisäverot.

7 §
Tuen maksaminen

Investointituki maksetaan hakemuksesta (maksatushakemus) jälkikäteen hankkeen edistymisen ja toteutuneiden maksettujen kustannusten perusteella yhdessä tai useammassa erässä, jotka mainitaan myöntöpäätöksessä. Viimeinen maksuerä on vähintään 20 prosenttia myönnetystä tuesta, jollei työ- ja elinkeinoministeriö erityisestä syystä tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä poikkea tästä.

Hakemus viimeisen maksuerän maksamiseksi (lopputilitys) tulee toimittaa tuen myöntäjälle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on saatettu päätökseen. Lopputilityksessä tulee tehdä kustannusselvitys koko hankkeen toteutuneista kustannuksista. Erityisestä syystä työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää jatkoaikaa lopputilityksen toimittamista varten, jos tätä koskeva hakemus toimitetaan ennen määräajan päättymistä.

Hyväksyttyään lopputilityksen työ- ja elinkeinoministeriö maksaa viimeisen maksuerän ja vahvistaa samalla investointituen lopullisen määrän. Toteutuneiden hyväksyttävien kustannusten jäädessä alle tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä mainitun määrän, lopullisen tuen suuruus on tukiprosentin mukainen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

8 §
Maksatushakemusta ja lopputilitystä koskevat tarkemmat säännökset

Maksatushakemus ja lopputilitys tulee tehdä työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamalla lomakkeella.

Tuen saajan tulee jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä esittää tuen saajan edustajan tai valvojan lausunto siitä, että hanke on siinä vaiheessa, mikä on tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä määrätty tuen maksamisen edellytykseksi. Tuen saajan tulee esittää myös selvitys hankkeen siihen mennessä toteutuneista kustannuksista. Tuen ensimmäisen erän maksatushakemuksessa tulee lisäksi esittää selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta sekä selvitys tuen kohteena olevan omaisuuden vakuuttamisesta vahingon varalta.

Lopputilityksestä tulee hyväksytyn tilintarkastajan (KHT, HTM, JHTT) antaa lausunto siitä, antaako lopputilitys oikeat ja riittävät tiedot hankkeesta viimeisen maksuerän maksamista varten.

9 §
Tuki koordinaattorille

Jos investoinnin toteuttamiseen osallistuu useampi kuin yksi yritys, investointituki voidaan myöntää ja maksaa yritykselle, joka on sitoutunut vastaamaan tuen käytöstä koko hankkeeseen (koordinaattori). Jos tuki myönnetään koordinaattorille, sen on tehtävä valtionavustuslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu sopimus hankkeen toteuttavien tahojen kanssa.

10 §
Omaisuuden käyttö- ja luovutusrajoitus

Tuen saajan tulee viiden vuoden ajan tuen viimeisen erän maksamisesta käyttää investointituen kohteena ollutta omaisuutta tukipäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen ja noudattaa 4 §:n 1 momentin 2 kohdan edellytystä, eikä omaisuutta saa mainittuna aikana luovuttaa toiselle taikka siirtää toisen omistukseen tai hallintaan.

Erityisestä syystä työ- ja elinkeinoministeriö voi hakemuksesta poiketa 1 momentissa säädetyistä käyttö- ja luovutusrajoituksista.

11 §
Tuen saajan ilmoitus- ja selvitysvelvollisuus

Tuen saajan on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle käyttö- tai luovutusrajoituksen noudattamiseen tai omaisuuden käyttöön tukipäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta välittömästi tapahtuman jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua.

Tuen saajan on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle selvitys hankkeen vaikutuksista kahden vuoden kuluessa viimeisen tukierän maksamisesta.

12 §
Tuen saajan kirjanpitovelvollisuus

Tuen saajan tulee pitää hankkeesta projektikirjanpitoa osana tuen saajan kirjanpitolain (1336/1997) mukaista kirjanpitoa erillisellä kustannuspaikalla tai tilillä taikka muulla tavalla siten, että tuen käytön valvonta on vaikeudetta mahdollista.

Tuen saajan on säilytettävä kaikki tuettavan hankkeen toteuttamiseen liittyvät tositteet ja muu kirjanpitoaineisto kirjanpitolain mukaisesti.

13 §
Tuen ehdot

Sen lisäksi mitä valtion talousarviossa, valtionavustuslaissa ja tässä asetuksessa säädetään, tuen saaja on velvollinen noudattamaan tuen myöntö- ja maksatuspäätöksissä mainittuja tuen käyttämistä ja maksamista koskevia ehtoja ja rajoituksia.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Työministeri
Lauri Ihalainen

Hallitusneuvos
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.