662/2013

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

elintarvikelain (23/2006) 7 §:n 2 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 989/2007:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston 20 päivänä joulukuuta 2001 antama direktiivi elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista (2001/112/EY) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 määriteltyihin tuotteisiin.

3 §
Tuotteiden koostumusta koskevat vaatimukset

Liitteessä 1 mainittujen tuotteiden valmistukseen saa käyttää ainoastaan liitteessä 2 määriteltyjä raaka-aineita, liitteen 3 osassa B mainittuja ainesosia sekä lisäaineita siten kuin elintarvikkeiden lisäaineiden käytöstä on erikseen säädetty.

4 §
Sallitut käsittelyt ja aineet

Liitteessä 1 mainittujen tuotteiden valmistukseen voidaan käyttää ainoastaan liitteen 3 osassa C mainittuja käsittelyjä ja aineita

5 §
Hedelmänektareita koskevat erityisvaatimukset

Hedelmänektareiden on täytettävä liitteessä 4 mainitut erityisvaatimukset.

6 §
Tuotteen nimi

Liitteessä 1 mainittuja nimiä saa käyttää vain kyseisessä liitteessä määritellyistä tuotteista ja niitä on käytettävä pidettäessä kaupan näitä tuotteita.

Liitteessä 1 mainittujen nimien vaihtoehtoina voidaan käyttää liitteessä 5 mainittuja erityisnimiä. Näitä erityisnimiä voidaan käyttää liitteessä 5 mainituilla kielillä ja kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

7 §
Muut pakkausmerkinnät

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty, liitteessä 1 mainittujen tuotteiden pakkaukseen on tehtävä seuraavat merkinnät:

1) Käytetyn hedelmän nimi tuotteen nimen yhteydessä, jos tuote on valmistettu yhdestä hedelmälajista.

Kahdesta tai useammasta hedelmälajista valmistetun tuotteen nimen yhteydessä luettelo käytetyistä hedelmälajeista niiden tilavuusmäärien mukaisessa alenevassa järjestyksessä, lukuun ottamatta sitruuna- ja/tai limettitäysmehua, jos sitä käytetään liitteen 3 osassa B määrätyin edellytyksin. Tuotteessa, joka on valmistettu kolmesta tai useammasta hedelmälajista, voidaan käytettyjä hedelmälajeja koskeva ilmoitus korvata maininnalla "useita hedelmälajeja" tai vastaavalla maininnalla taikka ilmoittamalla valmistuksessa käytettyjen hedelmälajien lukumäärä.

2) Maininta liitteessä 2 määriteltyjen hedelmälihan ja -solujen lisäämisestä hedelmätäysmehuun.

3) Maininta "tiivisteestä/tiivisteistä" tai "osittain tiivisteestä/tiivisteistä" hedelmätäysmehun ja tiivisteestä valmistetun hedelmätäysmehun sekoituksissa sekä kokonaan tai osittain yhdestä tai useammasta tiivistetuotteesta valmistetuissa hedelmänektareissa. Merkinnän tulee olla tuotteen nimessä tai samassa näkökentässä tuotteen nimen kanssa. Ainesosan määrän ilmoittamisen osalta sovelletaan, mitä siitä on erikseen säädetty.

4) Hedelmänektareiden merkinnöissä hedelmätäysmehun, hedelmäsoseen tai näiden ainesosien seoksen vähimmäispitoisuus maininnalla "hedelmäpitoisuus ...%". Merkinnän tulee olla samassa näkökentässä tuotteen nimen kanssa.

Jos liitteessä 1 määriteltyjä tuotteita ennastettaessa käytetään vain tätä varten välttämättömiä aineita, näitä aineita ei tarvitse luetella merkinnöissä.

Maininta "hedelmätäysmehut eivät sisällä lisättyjä sokereita 28.4.2015 alkaen" on sallittu liitteen 1 1 - 5 kohdassa määritellyissä tuotteissa 28 päivään lokakuuta 2016 asti. Merkinnän tulee olla samassa näkökentässä tuotteen nimen kanssa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä lokakuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1054/2010).

Tuotteita, jotka on saatettu markkinoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voidaan pitää kaupan 28 päivään huhtikuuta 2015 asti edellyttäen, että ne täyttävät ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset.

Neuvoston direktiivit 2001/112/EY (32001L0112); EYVL N:o L 10, 12.1.2002, s. 58 ja 2012/12/EU (32012L0012); EUVL N:o 115, 27.4.2012, s. 1
Komission direktiivi 2009/106/EY (32009L0106); EUVL N:o L 212, 15.8.2009, s. 42

  Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Anne Haikonen

Liite 1

TUOTTEIDEN NIMET JA MÄÄRITELMÄT

1) ”Hedelmätäysmehu” on käymiskykyinen mutta ei käynyt nestemäinen tuote, joka on saatu sekoittamalla terveiden ja kypsien, tuoreiden tai kylmäsäilytettyjen yhden tai useamman lajin hedelmien syötäviä osia ja jonka väri, aromi ja maku ovat tunnusomaisia kyseisen hedelmän tai kyseisten hedelmien täysmehulle.

Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman lajin hedelmistä eristetty aromi sekä hedelmäliha ja -solut voidaan palauttaa hedelmätäysmehuun.

Sitrushedelmien täysmehun tulee olla hedelmän sisäosista. Limettitäysmehu voidaan kuitenkin valmistaa koko hedelmästä sopivalla valmistusmenetelmällä.

Valmistettaessa täysmehua hedelmistä, joissa on siemeniä ja kuoret, mehuun ei saa sisällyttää siementen ja kuorten osia. Tätä säännöstä ei sovelleta tapauksissa, joissa siementen ja kuorten osia ei hyvää tuotantotapaa noudattaen pystytä poistamaan mehusta.

Hedelmätäysmehun valmistuksessa saa hedelmätäysmehua sekoittaa hedelmäsoseeseen.

2) ”Tiivisteestä valmistettu hedelmätäysmehu” on tuote, joka on tehty ennastamalla hedelmätäysmehutiivisteestä lisäämällä siihen vettä, joka täyttää ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annetussa neuvoston direktiivissä 98/83/EY säädetyt vaatimukset.

Lopullisen tuotteen liukenevan kuiva-ainepitoisuuden on täytettävä liitteessä 6 tarkemmin määrätty ennastettujen hedelmätäysmehujen Brix-luvun vähimmäisarvo. Jos tiivisteestä valmistettu täysmehu valmistetaan muusta kuin liitteessä 6 mainitusta hedelmästä, ennastetun täysmehun Brix-luvun vähimmäisarvo on tiivisteen valmistukseen käytetystä hedelmästä uutetun täysmehun Brix-luvun arvo.

Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman lajin hedelmistä eristetty aromi sekä hedelmäliha ja -solut voidaan palauttaa tiivisteestä valmistettuun hedelmätäysmehuun.

Tiivisteestä valmistettu hedelmätäysmehu valmistetaan sopivalla menetelmällä, jolla säilytetään vastaavat keskeiset fysikaaliset, kemialliset, organoleptiset ja ravitsemukselliset ominaisuudet kuin keskivertotäysmehulla, joka on saatu kyseisistä hedelmistä.

Tiivisteestä valmistetun hedelmätäysmehun valmistuksessa saa hedelmätäysmehua ja/tai hedelmätäysmehutiivistettä sekoittaa hedelmäsoseeseen ja/tai hedelmäsosetiivisteeseen.

3) ”Hedelmätäysmehutiiviste” on tuote, joka on saatu yhden tai useamman lajin hedelmien täysmehusta poistamalla tietty osa vedestä. Jos tuote on tarkoitettu suoraan kulutukseen, vettä on poistettava vähintään 50 prosenttia.

Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman lajin hedelmistä eristetty aromi sekä hedelmäliha ja -solut voidaan palauttaa hedelmätäysmehutiivisteeseen.

4) ”Vedellä uutettu hedelmätäysmehu” on tuote, joka on saatu diffusoimalla veden kanssa maltoisia kokonaisia hedelmiä, joiden mehua ei voida uuttaa fysikaalisin keinoin, tai dehydratoituja kokonaisia hedelmiä.

5) ”Hedelmätäysmehujauhe” on tuote, joka on saatu yhden tai useamman lajin hedelmien täysmehusta poistamalla fysikaalisin keinoin vesi lähes kokonaan.

6) ”Hedelmänektari” on käymiskykyinen, mutta ei käynyt tuote, joka on saatu lisäämällä vettä ja lisäämällä tai lisäämättä sokereita ja/tai hunajaa edellä 1 - 5 kohdassa määriteltyihin tuotteisiin, hedelmäsoseeseen ja/tai hedelmäsosetiivisteeseen ja/tai näiden tuotteiden seokseen ja joka on lisäksi liitteen 4 vaatimusten mukainen.

Jos hedelmänektareita valmistetaan sokereita lisäämättä tai energiapitoisuutta vähentämällä, sokerit voidaan korvata kokonaan tai osittain makeutusaineilla elintarvikelisäaineista annetun  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 mukaisesti, sanotun kuitenkin rajoittamatta elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 soveltamista.

Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman lajin hedelmistä eristetty aromi sekä hedelmäliha ja -solut voidaan palauttaa hedelmänektariin.

Liite 2

RAAKA-AINEIDEN MÄÄRITELMÄT

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ”Hedelmällä” kaikkia hedelmiä ja marjoja. Tässä asetuksessa myös tomaattia pidetään hedelmänä.

Hedelmien on oltava terveitä, sopivan kypsiä ja tuoreita tai säilöttyjä unionilainsäädännön mukaisesti fysikaalisin keinoin tai käsittelyin, sadonkorjuun jälkeen tapahtuva käsittely mukaan luettuna.

2) ”Hedelmäsoseella” käymiskykyistä mutta ei käynyttä tuotetta, joka on saatu soveltuvilla fysikaalisilla menetelmillä, esimerkiksi siivilöimällä, jauhamalla tai pusertamalla syötävät osat kokonaisesta tai kuoritusta hedelmästä poistamatta siitä mehua.

3) ”Hedelmäsosetiivisteellä” tuotetta, joka on saatu hedelmäsoseesta poistamalla fysikaalisin keinoin tietty osa sen sisältämästä vedestä.

Hedelmäsosetiivisteeseen voidaan palauttaa aromeja, jotka on saatu liitteen 3 osassa C määritellyin soveltuvin fysikaalisin keinoin ja jotka kaikki on otettu talteen saman lajin hedelmistä.

4) ”Aromilla” palautettavia aromeja, jotka saadaan prosessoimalla hedelmiä soveltuvilla fysikaalisilla menetelmillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 soveltamista. Näitä fysikaalisia menetelmiä voidaan käyttää pysyttämään, säilyttämään tai stabilisoimaan aromin laatua, ja niihin sisältyvät erityisesti puristaminen, uuttaminen, tislaaminen, suodattaminen, adsorboiminen, haihduttaminen, fraktioiminen ja tiivistäminen.

Aromi saadaan hedelmien syötävistä osista. Aromi voi kuitenkin olla myös sitrushedelmien kuoresta kylmäpuristettua öljyä tai hedelmänkivistä saatuja yhdisteitä.

5) ”Sokereilla

- tietyistä elintarvikkeina käytettävistä sokereista annetussa neuvoston direktiivissä 2001/111/EY määriteltyjä sokereita;

- fruktoosisiirappia;

- hedelmistä saatuja sokereita.

6) ”Hunajalla” hunajasta annetussa neuvoston direktiivissä 2001/110/EY määriteltyä tuotetta.

7) ”Hedelmälihalla ja -soluilla” tuotteita, jotka on saatu saman lajin hedelmien syötävistä osista poistamatta niistä mehua. Sitrushedelmien hedelmälihalla ja -soluilla tarkoitetaan lisäksi yksittäisten hedelmälohkojen sisällä olevia mehua sisältäviä soluja.

Liite 3

SALLITUT AINESOSAT, KÄSITTELYT JA AINEET

A. Koostumus

Liitteessä 6 lueteltuja kasvitieteellisiä nimiä vastaavia lajeja on käytettävä silloin, kun valmistetaan hedelmätäysmehuja, hedelmäsoseita ja hedelmänektareita, joilla on kyseessä olevan hedelmän tuotenimitys tai tuotteen yleisnimi. Jos hedelmälajia ei ole liitteessä 6, on käytettävä oikeaa kasvitieteellistä nimeä tai yleisnimeä.

Hedelmätäysmehun Brix-luvun arvon on oltava hedelmästä uutetun mehun Brix-luvun arvo, eikä sitä saa muuttaa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa täysmehu sekoitetaan saman hedelmälajin täysmehun kanssa.

Ennastetulle hedelmätäysmehulle ja hedelmäsoseelle liitteessä 6 vahvistettu Brix-luvun vähimmäisarvo ei sisällä mahdollisten lisättyjen valinnaisten ainesosien ja lisäaineiden liukenevaa kuiva-ainepitoisuutta.

B. Sallitut ainesosat

Liitteessä määriteltyihin tuotteisiin voidaan lisätä ainoastaan seuraavia ainesosia:

- vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1925/2006 sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet;

- asetuksessa (EY) N:o 1333/2008 sallitut elintarvikkeiden lisäaineet.

Edellä mainitun lisäksi voidaan lisätä:

- hedelmätäysmehuihin, tiivisteestä valmistettuihin hedelmätäysmehuihin ja hedelmätäysmehutiivisteisiin: palautettavat aromit sekä hedelmäliha ja -solut;

- rypäletäysmehuihin: viinihapon suolojen palautettavat kivennäisaineet;

- hedelmänektareihin: palautettavat aromit, hedelmäliha ja -solut sekä sokereita ja/tai hunajaa enintään 20 prosenttia lopullisen tuotteen kokonaispainosta ja/tai makeutusaineita;

- liitteen 5 kohdassa a, kohdan b ensimmäisessä luetelmakohdassa, kohdassa c, kohdan e toisessa luetelmakohdassa ja kohdassa h tarkoitettuihin tuotteisiin: sokereita ja/tai hunajaa;

- liitteessä 1 määriteltyihin tuotteisiin: happoisuuden korjaamiseksi sitruuna- ja/tai limettitäysmehua ja/tai sitruuna- ja/tai limettitäysmehutiivistettä enintään 3 grammaa mehulitraa kohden vedettömänä sitruunahappona ilmaistuna;

- tomaattitäysmehuun ja tiivisteestä valmistettuun tomaattitäysmehuun: suolaa, mausteita ja yrttejä.

Väite, jonka mukaan hedelmänektariin ei ole lisätty sokereita, ja mikä tahansa muu väite, jolla on kuluttajalle oletettavasti sama merkitys, saadaan esittää vain, mikäli tuotteeseen ei ole lisätty mono- tai disakkarideja tai muita elintarvikkeita, mukaan lukien asetuksessa (EY) N:o 1333/2008 määritellyt makeutusaineet, joita käytetään niiden makeuttavan vaikutuksen vuoksi. Jos sokereita on hedelmänektarissa luontaisesti, merkinnöissä on oltava myös maininta ”sisältää luontaisesti sokereita”.

C. Sallitut käsittelyt ja aineet

Liitteessä 1 määriteltyjen tuotteiden valmistuksessa sallittuja käsittelyjä ja aineita ovat:

- mekaaniset uuttamismenetelmät (esimerkiksi puristaminen ja linkous);

- tavalliset fysikaaliset menetelmät, mukaan lukien muiden hedelmien kuin viinirypäleiden syötävien osien in-line uutto (diffuusio) hedelmätäysmehutiivisteiden valmistamiseksi edellyttäen, että näin saadut hedelmätäysmehut ovat liitteen 1 kohdan 1 ja 2 mukaisia;

- rypäletäysmehujen osalta, jos rypäleet on käsitelty rikkidioksidilla, sallitaan rikkidioksidin poisto fysikaalisilla menetelmillä, jos lopputuotteen rikkidioksidin kokonaispitoisuus on enintään 10 milligramma/litra;

- entsyymivalmisteiden osalta: pektinaasit (pektiinin hajottamiseksi), proteinaasit (proteiinien hajottamiseksi) ja amylaasit (tärkkelyksen hajottamiseksi), jotka täyttävät elintarvike-entsyymeistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1332/2008 vaatimukset;

- syötävä gelatiini;

- tanniinit;

- silikasooli;

- puuhiili;

- typpi;

- bentoniitti adsorbenttina savena;

- kemiallisesti inertit suodatuksen apuaineet ja saostusaineet (esimerkiksi perliitti, pesty diatomiitti, selluloosa, liukenematon polyamidi, polyvinyylipolypyrolidoni, polystyreeni), jotka ovat elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 mukaisia;

- kemiallisesti inertit adsorption apuaineet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 1935/2004 mukaisia ja joita käytetään sitrusmehun limonoidi- ja naringiinipitoisuuden vähentämiseksi muuttamatta merkittävästi limonoidiglukosiideja, happoja, sokereita (mukaan lukien oligosakkaridit) tai mineraalisisältöä.

Liite 4

HEDELMÄNEKTAREITA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

Hedelmänektarit, jotka on tehty seuraavista hedelmistä Mehu- ja/tai sosepitoisuus vähintään (prosenttia valmiin tuotteen tilavuudesta)
I Hedelmät, joiden täysmehu on sellaisenaan liian hapanta nautittavaksi
Passionhedelmät 25
Quito naranjillos 25
Mustaherukat 25
Valkoherukat 25
Punaherukat 25
Karviaiset 30
Tyrnimarjat 25
Oratuomenmarjat/villiluumut 30
Luumut 30
Luumut (QUETSCH) 30
Pihlajanmarjat 30
Ruusunmarjat 40
Hapankirsikat 35
Muut kirsikat 40
Mustikat 40
Seljanmarjat 50
Vadelmat 40
Aprikoosit 40
Mansikat 40
Karhunvatukat ja mulperinmarjat 40
Karpalot 30
Kvittenit 50
Sitruunat ja limetit 25
Muut tähän ryhmään kuuluvat hedelmät 25
II Vähähappoiset, mehevät tai voimakasaromiset hedelmät, joiden täysmehu ei sellaisenaan kelpaa nautittavaksi
Mangot 25
Banaanit 25
Guavat 25
Papaijat 25
Litchipähkinät 25
Acerolat (napolilaiset mispelit) 25
Annoonahedelmät (Annona muricata) 25
Annoonahedelmät (Annona reticulata) 25
Kirimoijat, kermaomenat (Annona Squamosa) 25
Granaattiomenat 25
Cashew-omenat 25
Espanjan luumut                        25
Umbu 25
Muut tähän ryhmään kuuluvat hedelmät 25
III Hedelmät, joiden täysmehu kelpaa sellaisenaan nautittavaksi
Omenat 50
Päärynät 50
Persikat 50
Sitrushedelmät, paitsi sitruunat ja limetit 50
Ananakset 50
Tomaatit 50
Muut tähän ryhmään kuuluvat hedelmät 50

Liite 5

TIETTYJEN LIITTEESSÄ 1 LUETELTUJEN TUOTTEIDEN ERITYISNIMET

a) ”Vruchtendrank” hedelmänektareille

b) ”Süßmost” -nimitystä voidaan käyttää ainoastaan ”Fruchtsaft”- ja ”Fruchtnektar” -nimitysten yhteydessä

- hedelmänektareille, jotka on valmistettu yksinomaan sellaisista hedelmätäysmehuista, hedelmätäysmehutiivisteistä tai näiden valmisteiden seoksesta, jotka eivät sovellu sellaisenaan nauttiviksi korkean luontaisen happoisuutensa takia,

- hedelmätäysmehuille, jotka on saatu päärynöistä ja joihin on tarvittaessa lisätty omenaa mutta ei sokeria;

c) ”succo e polpa” tai ”sumo e polpa” hedelmänektareille, jotka on saatu yksinomaan hedelmäsoseesta ja/tai hedelmäsosetiivisteestä

d) ”æblemost” omenatäysmehulle, jossa ei ole lisättyä sokeria

e) ”sur...saft” yhdessä käytetyn hedelmän (tanskankielisen) nimen kanssa täysmehuille, joissa ei ole lisättyjä sokereita ja jotka on saatu mustaherukoista, kirsikoista, punaherukoista, valkoherukoista, vadelmista, mansikoista tai seljanarjoista,

”sød...saft” tai ”sødetsaft” yhdessä käytetyn hedelmän (tanskankielisen) nimen kanssa mainitusta hedelmästä saataville täysmehuille, johon on lisätty sokeria yli 200 grammaa/litra

f) ”äpplemust” omenatäysmehulle, jossa ei ole lisättyä sokeria

g) ”mosto” rypäletäysmehulle synonyyminä.

h) ”smiltsērkšķu sula ar cukuru” tai ”astelpaju mahl suhkruga” tai ”słodzony sok z rokitnika” tyrnimarjoista saataville täysmehuille, joihin on lisätty sokeria enintään 140 grammaa litraa kohden.

Liite 6

TIIVISTEESTÄ VALMISTETUN HEDELMÄTÄYSMEHUN JA HEDELMÄSOSEEN BRIX-LUVUN VÄHIMMÄISARVOT

Hedelmän suomenkielinen nimi Kasvitieteellinen nimi Ennastetun hedelmätäysmehun ja hedelmäsoseen Brix-luvun vähimmäisarvo
Omena (*) Malus domestica Borkh. 11,2
Aprikoosi (**) Prunus armeniaca L. 11,2
Banaani (**) Musa x paradisiacal L. (ei jauhobanaanit) 21,0
Mustaherukka (*) Ribes nigrum L. 11,0
Viinirypäle (*) Vitis vinifera L. tai sen hybridit Vitis labrusca L. tai sen hybridit 15,9
Greippi (*) Citrus x paradise Macfad. 10,0
Guava (**) Psidium guajava L. 8,5
Sitruuna (*) Citrus limon (L.) Burm.f. 8,0
Mango (**) Mangifera indica L. 13,5
Appelsiini (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2
Passionhedelmä (*) Passiflora edulis Sims 12
Persikka (**) Prunus persica (L.) Batsch var. persica 10,0
Päärynä (**) Pyrus communis L. 11,9
Ananas (*) Ananas comosus (L.) Merr. 12,8
Vadelma (*) Rubus idaeus L. 7,0
Hapankirsikka (*) Prunus cerasus L. 13,5
Mansikka (*) Fragaria x ananassa Duch. 7,0
Tomaatti (*) Lycopersicon esculentum, Mill. 5,0
Mandariini (*) Citrus reticulata Blanco 11,2

 (*) Mehuksi valmistettujen tuotteiden suhteellisen tiheyden vähimmäisarvo määritetään suhteessa veteen 20/20 °C:ssa.

(**) Soseeksi valmistetuista tuotteista määritetään ainoastaan korjaamaton Brix-luvun vähimmäisarvo ilman happamuuden korjausta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.