636/2013

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut luvat, ilmoitukset, tarkastukset, pelastussuunnitelmat, tutkinnot ja pätevyyskokeet, pätevyys- ja muut todistukset, siirtotodistukset, turvallisuusselvitykset, vahvistamiset, hyväksymiset sekä muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia;

b) vaarallisiin kemikaaleihin liittyviä tuotteita;

c) vaarallisiin kemikaaleihin liittyvien laitteistojen asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeitä;

d) räjähteiden valmistusta, varastointia, maahantuontia ja siirtoa;

e) pyroteknisiä välineitä;

f) ilotulitteiden valmistusta ja maahantuontia ja ilotulitteisiin liittyvää toimintaa;

g) ilotulitusnäytöksen järjestämistä;

h) tarkastuslaitoksia;

2) kemikaalilaissa (599/2013) ja biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012, jäljempänä biosidiasetus, ja niiden nojalla annetuissa säännöksissä mainittujen arviointien, hyväksymisten, lupien ja ilmoitusten käsittely, pätevyyden todentaminen ja muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) biosiditehoaineita;

b) biosidivalmisteita;

c) kemikaalilain 22 §:n mukaisesti toimitettuja tietoja;

3) kasvinsuojeluaineista annetussa laissa (1563/2011) ja kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 mainittujen hakemusten ja ilmoitusten käsittely silloin, kun ne koskevat:

a) tehoaineen arviointia;

b) kasvinsuojeluaineen hyväksymistä tai luokituksen tarkistamista;

c) tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettavien kokeiden lupaa;

d) kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavan laitoksen hyväksymistä;

e) kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksymistä;

f) kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan tutkinnon järjestäjän hyväksymistä;

g) kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajan hyväksymistä;

4) pesuaineista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 648/2004 mainittujen poikkeushakemusten käsittely;

5) orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (837/2005) mainittujen poikkeushakemusten käsittely;

6) kaivoslaissa (621/2011) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset, luvat, ilmoitukset, pätevyyskokeet, todistukset, päätökset, louhintakorvauksen vahvistamiset ja tarkistamiset, tarkastukset sekä siirrot, vakuuden antamiset ja muutokset siltä osin kuin ne koskevat:

a) varausta;

b) malminetsintää;

c) kullanhuuhdontaa;

d) kaivostoimintaa;

e) kaivosturvallisuutta;

7) mittauslaitelaissa (707/2011) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset ja ilmoitukset siltä osin kuin ne koskevat:

a) tarkastuslaitoksia;

b) huoltoliikkeitä;

c) mitta-astioina käytettäviä pulloja;

8) jalometallituotteista annetussa laissa (1029/2000) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset ja ilmoitukset siltä osin kuin ne koskevat:

a) jalometallituotteessa käytettäviä leimoja;

b) tarkastuslaitoksia;

9) painelaitelaissa (869/1999) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset, luvat, ilmoitukset ja muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) tarkastuslaitoksia;

b) painelaitteita;

10) sähköturvallisuuslaissa (410/1996) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut arviointilaitokseksi, valtuutetuksi laitokseksi tai tarkastajaksi nimeämiset, kelpoisuuden osoittamiset, ilmoitukset, varmennusoikeuden myöntämiset, vaatimusten vahvistamiset sekä edellä mainittuja koskevat muutokset ja peruutukset silloin, kun ne koskevat:

a) sähköalan töitä;

b) sähkölaitteistojen käyttöönottoa ja käyttöä;

c) sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta;

d) hissejä ja niihin verrattavia henkilöiden nosto- ja siirtolaitteita;

11) vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset, luvat, muutokset, luokitukset ja luokitusten hyväksymiset silloin, kun ne koskevat:

a) tarkastuslaitoksia;

b) muita kuin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja pakkauksia ja säiliöitä;

c) vaarallisten aineiden luokitusta;

12) konttilaissa (762/1998) ja sen nojalla annetuissa asetuksissa mainitut hyväksymiset, muutokset ja peruutukset siltä osin kun ne koskevat tarkastuslaitoksia;

13) ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut ilmoitukset, muutosilmoitukset, hyväksymiset, todistukset ja todistusten uusimiset silloin, kun ne koskevat:

a) sammutuslaitteistoalan, suurjännitekytkinalan ja ajoneuvojen ilmastointilaitealan pätevyyskokeen järjestämistä;

b) jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden, sammutuslaitteistojen, ajoneuvojen ilmastointilaitteiden sekä suurjännitekytkinlaitteiden huoltoa ja jätehuoltoa sekä liuottimien talteenottoa;

14) pelastustoimen laitteista annetussa laissa (10/2007) mainitut hyväksymiset, ilmoitukset, tutkinnot ja kokeet, pätevyystodistukset, uusinnat ja muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) kiinteästi asennettavia palonilmaisulaitteistoja ja vastaavia järjestelmiä sekä automaattisia sammutuslaitteistoja sekä näiden laitteistojen ja järjestelmien asennus- ja huoltotöitä tekeviä liikkeitä;

b) käsisammuttimia ja niiden huolto- ja tarkastusliikkeitä;

c) pelastustoimen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja suorittavia arviointilaitoksia;

d) palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia suorittavia tarkastuslaitoksia.

3 §
Eräitä julkisoikeudellisista suoritteista perittäviä maksuja koskevia säännöksiä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto perii edellä 2 §:ssä mainituista suoritteista tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset omakustannusarvoon perustuvat maksut. Maksutaulukon mukainen lisämaksu peritään kultakin alkavalta tunnilta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu.

Suoritteista voidaan periä ennakkomaksua sen mukaan kuin tämän asetuksen liitteenä olevassa maksutaulukossa säädetään.

Peruutetun tai muuten rauenneen ilmoituksen tai hakemuksen käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus sen mukaan kuin tämän asetuksen liitteenä olevassa maksutaulukossa säädetään. Peruutetusta tai aineiston puutteellisuuden vuoksi hylätystä hakemuksesta maksettu ennakkomaksu palautetaan sen mukaan kuin tämän asetuksen liitteenä olevassa maksutaulukossa säädetään.

Maksu 2 §:n 2 kohdassa mainituista suoritteista voidaan jättää perimättä kokonaan tai osittain, jos kemikaalin tai biosidivalmisteen käyttö on vähäistä tai on jokin muu syy, jonka vuoksi maksua voidaan kemikaalilain 54 §:n 2 momentin nojalla pitää kohtuuttomana.

Edellä 2 §:n 3 kohdan b alakohdassa mainituista suoritteista perittävässä maksussa otetaan lisäksi huomioon kasvinsuojeluaineista annetun lain 46 §:n 2 momentissa tarkoitetut alennukset.

4 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat selvitykset, tutkimukset ja lausunnot;

2) henkilöstön käyttö viraston ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa tehtävien hoito tukee viraston maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisut;

5) ilmoitustilan myynti viraston julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet;

7) viraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset lukuun ottamatta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, jos nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan; sekä

10) muut erikseen tilatut tai sovitut palvelut.

5 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1302/2010).

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa tämän asetuksen tullessa voimaan, peritään asian vireille tullessa voimassa olleiden maksujen suuruinen maksu.

  Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2013

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Tapani Koivumäki

Liite: MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.