616/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkönjakeluverkonhaltijan toiminnallisista eriyttämisvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkönjakeluverkonhaltijan toiminnallisista eriyttämisvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (922/2006) 1 §, 2 §:n 3 kohta, 4 § ja 5 §:n 1 momentti sekä

lisätään 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sähkömarkkinalain (588/2013) 60 §:ssä tarkoitettua oikeudellisesti eriytettyä sähköverkkotoimintaa harjoittavaan jakeluverkonhaltijaan, jolla on vähintään 50 000 verkon käyttäjää.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3) vertikaalisesti integroituneella yrityksellä yritystä taikka yritysten ryhmää, jossa samalla henkilöllä tai samoilla henkilöillä on oikeus käyttää, joko suoraan tai välillisesti, määräysvaltaa ja jossa yritys tai yritysten ryhmä harjoittaa ainakin joko sähkön siirtoa tai jakelua ja ainakin joko sähkön tuotantoa tai toimittamista.

4 §
Toimenpideohjelma

Verkonhaltijan tulee laatia ohjelma, jossa esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, että verkonhaltija toteuttaa sähkömarkkinalain 4, 6 ja 11 luvussa säädetyt velvoitteensa sähköverkon käyttäjien suhteen syrjimättömästi. Ohjelmassa tulee määritellä toimenpiteet ja työntekijöiden erityiset velvoitteet, joiden avulla verkonhaltija arvioi toimintansa syrjimättömyyttä sekä varmistaa henkilöstönsä ja käyttämiensä ulkopuolisten palveluntuottajien syrjimättömän toiminnan. Ohjelma on päivitettävä säännöllisin väliajoin.

5 §
Vastuuhenkilö

Verkonhaltijan tulee nimetä riippumaton vastuuhenkilö, joka vastaa toimenpideohjelman laatimisesta, täytäntöönpanosta, kehittämisestä ja noudattamisen seurannasta sekä toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen laadinnasta.


Verkonhaltijan ja sidosyritysten on annettava vastuuhenkilölle tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamista varten tarvittavat tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY (32009L0072); EYVL L 211, 14.8.2009 s. 55

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Ylitarkastaja
Johanna Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.