611/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen (1073/2012) 17 ja 32 §, sekä

lisätään voimaantulo- ja siirtymäsäännös seuraavasti:

17 §
Valtion virastolle tai laitokselle osoitetun määrärahan käytön seuranta

Valtion viraston ja laitoksen tulee tehdä kalenterikuukausittain ilmoitus työllisyysmäärärahojen käytöstä niillä palkattujen henkilöiden palkkauskustannuksiin ja muihin työn järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Kuukausi-ilmoitus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuukauden kuluessa sen jakson päättymisestä, johon käytetyt työllisyysmäärärahat ovat kohdistuneet.

32 §
Kunnalle myönnettävä lisätuki

Kunnan on toimitettava elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi selvitys julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 4 §:n mukaisen lisätuen maksamista varten kultakin vuosineljännekseltä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Tätä asetusta sovelletaan myös asetuksen voimaan tullessa työ- ja elinkeinotoimistossa vireillä oleviin kuukausi-ilmoituksiin ja kunnan selvityksiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 4 §:n mukaisen lisätuen maksamista varten.

Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.