580/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan patenttiasetuksen (669/1980) 4 § sekä 37 § ja sen edellä oleva väliotsikko, sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 37 § asetuksessa 1118/2007,

muutetaan 25 d §:n 2 momentti, 26, 30, 41 ja 52 §, sellaisina kuin niistä ovat 25 d §:n 2 momentti ja 30 § asetuksessa 246/1997, 41 § osaksi asetuksessa 1118/2007 sekä 52 § asetuksessa 505/1985, seuraavasti:

25 d §

Jos patenttivirasto toteaa, ettei se voi antaa 1 momentin mukaista todistusta, patenttivirasto ilmoittaa tästä päätöksestä. Se, joka on näytettä pyytänyt, voi hakea päätökseen muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin Patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa (578/2013) säädetään. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätöksestä tai markkinaoikeuden edellä mainitusta päätöksestä ei voi valittaa.

26 §

Patenttilain 2 §:ssä tarkoitettuja patentin myöntämisen edellytyksiä tutkiessaan patenttiviraston on otettava huomioon kaikki tietoonsa saamat seikat.

Patenttiviraston tutkimus suoritetaan Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Amerikan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Ranskan, Saksan ja Euroopan patenttiviraston patenttijulkaisujen, kuulutusjulkaisujen, julkaistujen patenttihakemusten tai niistä laadittujen tiivistelmien, julkisiksi tulleiden kansainvälisten patenttihakemusten tai niiden tiivistelmien sekä Suomessa julkisiksi tulleiden patenttihakemusten perusteella. Lisäksi voidaan tutkia muutakin saatavissa olevaa kirjallisuutta, jos se katsotaan aiheelliseksi.

30 §

Patentin myöntämistä voidaan lykätä ainoastaan, jos patentin myöntäminen tapahtuisi ennen kuin hakemus on tullut julkiseksi patenttilain 22 §:n perusteella. Patentin myöntämistä voidaan tällöin hakijan pyynnöstä lykätä siihen asti, kunnes hakemus tulee patenttilain 22 §:n perusteella julkiseksi.

41 §

Kun patenttivirastolle on ilmoitettu patentin mitättömäksi julistamista, patentin siirtämistä tai pakkoluvan myöntämistä koskevan kanteen nostamisesta, siitä tehdään merkintä patenttirekisteriin.

Kun patenttivirastolle on toimitettu jäljennös asian ratkaisusta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 4 luvun 23 §:n tai patenttilain 66 d §:n mukaisesti, siitä tehdään merkintä patenttirekisteriin. Ratkaisun saatua lainvoiman, sen pääasiallisesta sisällöstä on lisäksi tehtävä merkintä rekisteriin.

Jos patenttia on rajoitettu patenttivirastossa tai tuomioistuimessa taikka se on lakkautettu patenttivirastossa, siitä on tehtävä merkintä patenttirekisteriin. Jos patenttia on rajoitettu, rekisteriin merkitään päivä, jolloin se on tehty sekä luokat. Jos patentti on lakkautettu, rekisteriin merkitään lakkauttamispäivä.

52 §

Jos kansainvälinen patenttihakemus on tehty muulla kuin patenttilain 8 §:n 5 momentin mukaisella kielellä, vaaditaan hakemuksesta käännös jatkettaessa hakemusta patenttilain 31 §:n mukaan ja esitettäessä patenttilain 38 §:n 1 momentin mukainen tutkimuspyyntö. Tällöin on noudatettava tämän asetuksen 3 §:n käännöstä koskevia säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

  Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Vanhempi hallitussihteeri
Heli Honkapää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.