565/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain (497/2013) 53 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata ja edistää korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen toteutumista; 

2) tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen edistämiseksi;

3) antaa lausuntoja merkittävistä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten käyttöä ja hyvinvointia koskevista toimista ja esityksistä;

4) antaa suosituksia tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hankinnasta, kasvatuksesta, pidosta, hoidosta ja hankkeissa käytöstä;

5) tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi;

6) tehdä ehdotuksia tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettäviin eläimiin liittyvästä koulutuksesta ja kehittää tiedottamista;

7) edistää tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvointia ja arvostusta yhteiskunnassa sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun näiden eläinten käytöstä;

8) vaihtaa tietoja muissa Euroopan unionin jäsenmaissa toimivien vastaavien elinten kanssa; sekä

9) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön sille määräämät tehtävät.

2 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 13 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi neuvottelukunnassa on eläinsuojeluasiamies.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla tunnetusti kokeneita eläinten tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käyttävää toimintaa tai eläinten käytölle vaihtoehtoisia menetelmiä tuntevia henkilöitä.

Neuvottelukunnan muiden jäsenten tulee edustaa tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettäviin eläimiin ja niiden hyvinvointiin sekä näiden eläinten käyttöön ja korvaamiseen liittyviä keskeisiä tahoja. Neuvottelukunnan jäsenistä ja varajäsenistä kahden tulee edustaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta, yhden teollisuutta, yhden tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hoitoa ja eläimille tehtäviä toimenpiteitä koskevaa asiantuntemusta, yhden eläinlääketieteellistä asiantuntemusta, yhden vapaaehtoista eläinsuojelutyötä, kahden eläinten käyttöä korvaavia menetelmiä koskevaa asiantuntemusta, yhden eläinten tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvointia koskevaa tutkimusta, yhden eläinten pitoa koskevaa etiikkaa tai yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, yhden Etelä-Suomen tai Itä-Suomen aluehallintovirastoa, yhden opetus- ja kulttuuriministeriötä ja yhden maa- ja metsätalousministeriötä.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja taikka muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, maa- ja metsätalousministeriö kutsuu hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §
Toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi kuulla työssään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää neuvottelukunnalle sihteerin.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille, varajäsenille, eläinsuojeluasiamiehelle. sihteerille ja asiantuntijoille suoritetaan matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaan.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2013.

  Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Tiina Pullola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.