563/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen (572/2003) liite 1, sellaisena kuin se on asetuksessa 1374/2011, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (32000L0053); EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34
Komission direktiivi 2013/28/EU (32013L0028); EUVL L 135, 22.5.2013, s. 14

Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Asunto-ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Else Peuranen

Liite 1

Materiaalit ja osat, joihin ei sovelleta 5 §:n 1 momenttia, sekä eräiden materiaalien ja osien merkitseminen 5 §:n 2 momentin mukaisesti

A. Lyijy seosaineena

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettaviksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
1a) Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja erinä kuumasinkityt teräskomponentit, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä
1b) Yhtäjaksoisesti kuumasinkitty teräslevy, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
2a) Työstettäväksi tarkoitettu alumiini, jonka painosta korkeintaan 2 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
2b) Alumiini, jonka painosta korkeintaan 1,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
2c) Alumiini, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä (1)
3. Kupariseos, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä (1)
4a) Laakerikuoret ja helat Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
4b) Laakerikuoret ja helat moottoreissa, vaihteistoissa ja ilmastointilaitteiden kompressoreissa 1 päivä heinäkuuta 2011 ja vara, osat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2011

B. Lyijy ja lyijy-yhdisteet osissa

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettaviksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
5. Akut (1) X
6. Tärinänvaimentimet Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X
7a) Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
7b) Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2006
7c) Käyttövoimajärjestelmä-sovelluksissa käytettävien elastomeerien sidosaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2009 8a) Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään sähkö- ja elektroniikkakomponentteja elektroniikkakorteille sekä lyijy aineissa, joita käytetään muiden komponenttien kuin alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden liitäntöjen, komponenttien liitäntänastojen ja elektroniikkakorttien pintakäsittelyyn Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X (2)
8b) Lyijy sähkösovellusten juotteissa elektroniikkakorttien juotoksia ja lasilla olevia juotoksia lukuun ottamatta Ennen 1 päivää tammikuuta 2011 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X (2)
8c) Lyijy alumiinielektrolyytti-kondensaattoreiden liitäntöjen pintakäsittelyaineissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2013 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X (2)
8d) Lasilla olevissa juotteissa käytetty lyijy ilmamäärämittareissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2015 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X (2)
8e) Lyijy korkeita sulamislämpötiloja kestävissä juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia) (3) X (2)
8f) Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä (3) X (2)
8g) Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja substraatin välillä integroitujen piirien kääntöliitos- eli flip chip -tekniikassa (3) X (2)
8h) Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään lämmönjakajalevyjä lämpönieluun tehopuolijohdeasennelmissa, joiden sirukoko on projektioalaltaan vähintään 1 cm2 ja joiden nimellinen virrantiheys on vähintään 1 A piisirualan neliömillimetriä kohden (3) X (2)
8i) Lyijy lasilla olevissa sähkösovelluksissa lukuun ottamatta juotoksia laminoidussa lasissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X(2)
8j) Lyijy laminoidussa lasissa olevissa juotteissa (3) X (2)
9. Venttiilien istukat Ennen 1 päivää heinäkuuta 2003 kehitettyjen moottorityyppien varaosat
10 a) Sähkö- ja elektroniikkaosat, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa, lasisessa tai keraamisessa matriisiyhdisteessä, lasi-keraamisessa materiaalissa tai lasi-keraamisessa matriisiyhdisteessä. Tämä poikkeus ei koske lyijyn käyttöä: X (4) (muissa osissa kuin moottorin pietso-komponenteissa)
– hehkulamppujen lasissa ja sytytystulppien lasitteessa,
– kohdassa 10b, 10c ja 10d lueteltujen osien keraamisissa eristemateriaaleissa.
10 b) Lyijy PZT-pohjaisissa keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, jotka ovat osa integroituja piirejä tai erillisiä puolijohteita
10 c) Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, joiden nimellisjännite on alle 125 V AC tai 250VDC Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
10 d) Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, joilla kompensoidaan lämpötilaan liittyviä anturien poikkeamia ultraäänikaikuluotaimissa (3)
11. Pyrotekniset sytyttimet Ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
12. Lyijyä sisältävät termoelektriset materiaalit ajoneuvojen sähkösovelluksissa, joilla vähennetään CO2 -päästöjä ottamalla talteen pakokaasujen lämpö Ennen 1 päivää tammikuuta 2019 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X

C. Kuusiarvoinen kromi

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettaviksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
13a) Syöpymistä ehkäisevät pinnoitteet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2007
13b) Ajoneuvon alustan mutteripulttiliitosten syöpymistä ehkäisevät pinnoitteet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
14. Korroosionestoaineena asuntoautojen absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, joissa sen osuus on korkeintaan 0,75 prosenttia jäähdytysnesteen painosta lukuun ottamatta tapauksia, joissa muiden jäähdytysmenetelmien käyttö on mahdollista (toisin sanoen saatavilla markkinoilla käytettäväksi asuntoautoissa) eikä niiden käytöstä aiheudu haitallisia vaikutuksia ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle. X

D. Elohopea

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettaviksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
15a) Ajovalosovellusten purkauslamput Ennen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X
15b) Kojetaulujen näyttövalaisimissa käytettävät loistelamput Ennen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X

E. Kadmium

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettaviksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
16. Sähköajoneuvojen akut Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 31 päivää joulukuuta 2008

(1) Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2015.

(2) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 10a kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

(3) Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2014.

(4) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 8a—8j kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

Huomautukset:

– Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, kuudenarvoisen kromin ja elohopean esiintymispitoisuuden enimmäisraja saa olla korkeintaan 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin 0,01 painoprosenttia.

– Sellaisten ajoneuvojen osien uudelleenkäyttö, jotka jo olivat markkinoilla poikkeuksen päättymispäivänä, sallitaan rajoituksitta, koska tämä ei kuulu asetuksen 5 §:n 1 momentin soveltamisalaan.

– Sellaisiin varaosiin, jotka on luovutettu markkinoille 1 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen ja joita käytetään ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2003, ei sovelleta asetuksen 5 §:n 1 momenttia. Tätä lauseketta ei kuitenkaan sovelleta pyörien tasauspainoihin, sähkömoottoreiden hiiliharjoihin eikä jarruhihnoihin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.