537/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (369/2011) liitteen A kohdan 1.2.1 määritelmä Suurin sallittu kuorma, kohdan 2.2.3.3 luokituskoodin F1 nimike 3269, kohdan 2.2.61.3 luokituskoodin TFW nimikkeet 3492 ja 3493, kohdan 3.2.1 taulukon A YK-numeroita 1169 pakkausryhmä I, 1197 pakkausryhmä I, 1266 pakkausryhmä I, 1286 pakkausryhmä I, 1287 pakkausryhmä I, 3492 ja 3493, kohdan 3.2.2 taulukon B YK-numerot 3492 ja 3493, kohta 4.1.1.4.1 sekä liitteen C luku 20.2, jolloin liitteen C luvut 20.3 ja 20.4 siirtyvät luvuiksi 20.2 ja 20.3,

muutetaan liitteen A sisällysluettelosta luvut 1.1, 4.2, 5.5, 6.11 ja 20.1 - 20.3, kohta 1.1.2.5, kohdan 1.1.3.1 alakohta (c), kohdat 1.1.3.6.2 ja 1.1.3.6.3, kohdan 1.1.4.2.1 alakohta (c), kohta 1.1.4.3, kohdan 1.2.1 määritelmät ”GHS”, ”Hakija”, ”Irtotavarakontti”, ”Käsikirja ”Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit)”, ”Lastinkuljetusyksikkö”, ”Monisäiliöajoneuvo”, ”Paineastia”, ”Palava ainesosa”, ”Pelastuspakkaus”, ”Suurin sallittu bruttomassa”, ”Suurin käyttöpaine”, ”Säiliö (shell, Tankkörper)”, ”YK-mallisäännöt” ja ”Yleinen ryhmänimike”, luvun 1.3 kolmas kappale, kohta 1.6.1.1, kohta 1.6.1.7, kohdat 1.6.1.19 - 1.6.1.22, kohta 1.6.2.2, kohdat 1.6.2.7 - 1.6.2.11, kohta 1.6.3.8, kohta 1.6.3.15, kohdat 1.6.3.25, 1.6.3.35, 1.6.3.37, 1.6.3.39 ja 1.6.3.40, kohta 1.6.4.17, kohdat 1.6.4.34 - 1.6.4.37, kohdat 1.6.4.40 - 1.6.4.46, kohdat 1.6.5.4 ja 1.6.5.14, kohdat 1.7.2.1 ja 1.7.2.4, kohta 1.8.7.1.6, luvun 1.9 huomautuksen kohdan 1.9.5.2.2 Tunnelikategoria E, luvun 1.9 huomautuksen kohta 1.9.5.2.2, kohta 1.9.6.2, luku 1.10, kohta 2.1.3.3, kohta 2.1.3.5, kohta 2.1.3.5.3, kohta 2.1.3.5.5, kohta 2.1.3.8, kohta 2.2.1.1.3, kohdan 2.2.1.1.5 vaarallisuusluokkien määritelmät 1.6, kohdan 2.2.1.1.6 yhteensopivuusryhmien määritelmät ”N” määritelmä, kohdan 2.2.1.1.7.5 taulukon osio ”Valmiiksi ladattu laukaisuputki, ammus laukaisuputken sisällä”, uudelleennumeroidun kohdan 2.2.1.4 nimike ESINEET, RÄJÄHTÄVÄT, ERITTÄIN EPÄHERKÄT (ESINEET, EEI) UN 0486, kohdan 2.2.2.1.2 kahdeksas kohta, kohdan 2.2.2.1.3 ensimmäinen kappale ja huomautus 2, kohta 2.2.2.1.5 ensimmäinen kappale, Palavat kaasut kappale ja Hapettavat kaasut kappale, kohdan.2.2.2.1.6 toinen kappale ja huomautus, kohdan 2.2.3.1.1 huomautukset 1 ja 2, kohta 2.2.3.1.2, kohdan 2.2.52.4 luettelon DI-ISOPROPYYLIPEROKSIDIKARBONAATTI, 2,5-DIMETYYLI-2,5-DI-(tert-BUTYYLIPEROKSI)HEKSAANI, DI (3,5,5-TRIMETYYLIHEKSANOYYLI)-PEROKSIDI, 3,6,9-TRIETYYLI-3,6,9-TRIMETYYLI-1,4,7-TRIPEROKSONAANI, kohdan 2.2.61.3 luokituskoodin T1 nimikkeitä 3381 ja 3382, luokituskoodin T4 nimikkeitä 3381 ja 3382, luokituskoodin TF1 nimikkeitä 3383 ja 3384, luokituskoodin TW1 3385 ja 3386, luokituskoodin TO1 nimikkeitä 3387 ja 3388, luokituskoodin TC1 nimikkeitä 3389 ja 3390, luokituskoodin TC3 nimikkeitä 3389 ja 3390, luokituskoodin TFC nimikkeitä 3388 ja 3390, luokituskoodin TFW nimikkeitä 3390 ja 3391, kohdan 2.2.62.1.3 Biologiset tuotteet –kappale, kohdat 2.2.62.1.6 -2.2.62.1.8, kohta 2.2.62.1.12.1, kohdan 2.2.7.2.2.1 taulukossa Jodin (53) radionuklidit, kohta 2.2.7.2.3.4.3, kohta 2.2.8.1.2, kohdan 2.2.8.3 luokituskoodia C11, kohta 2.2.9.1.7, kohta 2.2.9.1.14, kohta 3.1.3.2, kohta 3.1.3.3, kohdan 3.2.1 taulukon A YK-numerot 0012, 0014, 0055, 0144, 0331, 1006, 1008, 1011, 1017, 1046, 1048, 1049, 1050, 1053, 1057, 1072, 1075, 1079, 1081, 1162, 1196, 1202, 1203, 1223, 1250, 1268, 1286, 1298, 1305, 1402, 1724, 1728, 1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1792, 1799, 1800, 1801, 1804, 1816, 1818, 1845, 1863, 1950, 1954, 1956, 1965, 1969, 1971, 1978, 2037 luokituskoodi 5TOC, 2208, 2381, 2434, 2435, 2437, 2590, 2809, 2985, 2986, 2987, 3064, 3090, 3091, 3129, 3148, 3150, 3156, 3171, 3175, 3243, 3256, 3269, 3361, 3362, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3473, 3475, 3480, 3481, 3486, 3488, 3489, 3490, 3491, kohdan 3.2.2 taulukon B YK-numerot 1845 Hiilidioksidi, kiinteä, ei VAK:n alaista, ks. kohta 5.5.3, 1845 Kuivajää, ei VAK:n alaista, ks. kohta 5.5.3, 1792, 3381- 3390 ja 3488-3491 koskevat rivit, kohdan 3.3.1 erityismääräykset 188, 207, 230, 239, 272, 280, 289, 296, 300, 327, 328, 348, 356, 358 - 499, jolloin luvun 3.3 alaviitteet 2 ja 3 muuttuvat alaviitteiksi 3 ja 4, 500, 529, 560, 584, 593, 599, 636, 645, 653, 656, kohdan 3.4.1 alakohta (g) ja (h), kohdat 3.4.2 ja 3.4.3, kohta 3.4.13, kohdan 3.5.2 alakohta (b), kohdan 4.1.1.2 huomautus, kohta 4.1.1.3, kohta 4.1.1.9, uudelleennumeroidut kohdat 4.1.1.19.1, 4.1.1.19.2, 4.1.1.21.1–4.1.1.21.6, kohdan 4.1.3.6.1 alakohta (b), 4.1.3.8.1 ja 4.1.3.8.2, kohta 4.1.4.1 pakkaustavan P001 Pakkausyhdistelmiä ja pakkausryhmiä koskevat osiot, pakkaustavan P003 erityispakkausmääräykset PP17 ja PP87 sekä RID/ADR-spesifinen erityispakkausmääräys RR6, pakkaustapa P004, pakkaustapa P010, pakkaustavan P110(b) kolmas osio, pakkaustapa P112 (a), pakkaustapa P112 (b), pakkaustapa P112 (c), pakkaustapa P113, pakkaustapa P114(b), pakkaustapa P115, pakkaustapa P116, pakkaustapa P131, pakkaustapa P132 (a), pakkaustapa P132 (b), pakkaustapa P133, pakkaustapa P134, pakkaustapa P135, pakkaustapa P136, pakkaustapa P137, pakkaustapa P138, pakkaustapa P139, pakkaustapa P140, pakkaustavan P200 toisen osion kohdat kohdat (3), (7) ja (9) sekä kohdan (10) tekstit ennen väliotsikkoa ”Myrkyllisiä aineita, joiden LC50-arvo on enintään 200ml/m3 (ppm), koskevat säännökset”, pakkaustavan P200 taulukko 2 ja taulukko 3, pakkaustapa P201, pakkaustapa P302,  pakkaustavan P400 kohdat (2) ja (3), pakkaustavan P400 kohdat (1) ja (2), pakkaustavan P402 kohdat (1) - (4), pakkaustavan P403 Ulkopakkaukset ja Enimmäisnettomassa osiot, pakkaustavan P404 kolmas osio, pakkaustapa P405, pakkaustavan P406 ensimmäinen osio, pakkaustapa P407, pakkaustapa P408, pakkaustavan P410 pakkausyhdistelmät ja yksittäiset pakkaukset, Enimmäisnettomassa osiot, pakkaustapa P411, pakkaustapa P500, pakkaustavan P501 Pakkausyhdistelmät osio, pakkaustapa P503, pakkaustavan P504 sarake ”Pakkausyhdistelmät”, pakkaustavan P520 toinen osio, pakkaustapa P600, pakkaustavan P601 kohdat (1), (2) ja (3), pakkaustavan P602 kohdat (1) ja (2) sekä kohdan (4) alakohta (d), pakkaustavan P620 toisen osion  alakohta (b), pakkaustapa P621, pakkaustavan P650 kohta (9), pakkaustavan P800 kohdan Ulkopakkaukset ja Enimmäisnettomassa osiot, pakkaustapa P801, pakkaustapa P802, pakkaustapa P803, pakkaustavan P804 kohdat (1), (2) ja (3), pakkaustapa P901, pakkaustapa P902, pakkaustapa P903, pakkaustavan P904 lisämääräys osio, kohdan 4.1.4.2 pakkaustavan IBC520 YK-numeroa 3119 koskevat osiot, kohdan 4.1.4.3 pakkaustavan LP02 ”Erityispakkausmääräykset” osio, kohdan 4.1.4.3 pakkaustavan LP101 ”Erityispakkausmääräys” osio, kohdan 4.1.4.3 pakkaustapa LP902, kohta 4.1.5.15, kohta 4.1.5.17, kohdan 4.1.6 otsikko, kohta 4.1.6.3, kohta 4.1.6.5, kohdat 4.1.6.10 ja 4.1.6.11, kohta 4.1.6.15, kohta 4.1.8.2, kohdat 4.2.2, 4.2.2.1 ja 4.2.2.2, kohta 4.2.2.7.1, kohdan 4.2.5.2.6 soveltamisehdon T50 ensimmäinen osio, taulukon otsikkorivi ja YK-numeroa 3220 koskeva rivi,  kohdan 4.2.5.3 erityismääräykset TP4, kohta 4.2.2, 4.2.2.1 ja 4.2.2.2, kohta 4.2.2.7.1, kohdan 4.2.5.2.6 T50 soveltamisehdon ensimmäinen osio, taulukon otsikkorivi ja YK-numeroa 3220 koskeva rivi, kohdan 4.2.5.3 erityismääräykset TP4, kohta 4.3.2.1.2,  kohta 4.3.2.1.5, kohta 4.3.2.3.3, kohdan 4.3.3.2.5 taulukon YK-numerot 1075 ja 1081, kohta 4.3.3.3.4, kohdan 4.3.4 otsikko,  kohdan 4.3.4.1.1 taulukko, kohdan 4.3.5 erityismääräys TU22, kohta 4.5.2.2, kohdan 5.1.2.1 alakohta (a), kohdan 5.1.5.5 taulukon viimeinen osio, kohta 5.2.1.1, kohta 5.2.1.3 kohta 5.2.1.8.3, kohta 5.2.1.9.2, kohta 5.2.2.2.1.2, kohta 5.3.1.5.1, kohta 5.3.1.7.2, kohta 5.3.1.7.3, kohta 5.3.2.1.1, kohdat 5.4.1.1.5 ja 5.4.1.1.18, kohta 5.4.1.2.3.5, kohdan 5.4.2 alaviitteen 5 kohdat 5.4.2.3 ja 5.4.2.4:, kohdan 5.4.3 kirjallisten turvallisuusohjeen luokkaa 5.1 koskeva vaaraominaisuussarake, kohta 5.5.2.4, kohdan 6.1.2.7 taulukon neljäs osio 4. Laatikot, kohdan 6.1.4.14 otsikko ja ensimmäinen kappale, kohta 6.1.5.2.6, kohta 6.1.5.2.7, kohta 6.2.1.1.5, kohdan 6.2.1.6.1 huomautus 4, kohta 6.2.2.3, kohta 6.2.2.4, kohdan 6.2.2.7.2 alakohta (a), jolloin luvun 6.2 nykyiset alaviitteet 1 – 4 siirtyvät alaviitteiksi 2 – 5, kohdan 6.2.2.7.3 alakohta (h), kohta 6.2.2.7.5, kohta 6.2.2.7.7, kohdan 6.2.2.9.2 alakohta (a), kohta 6.2.3.4.1, kohdan 6.2.3.6.1 toinen kappale, kohdan 6.2.4.1 taulukko, kohdan 6.2.4.2 taulukko, kohta 6.2.6.4, kohdan 6.3.5.1.6 alakohta (e), kohdan 6.3.5.2.1 huomautus, kohta 6.4.9.1, kohta 6.4.23.5, kohta 6.5.1.1.3, kohdat 6.5.2.2.1 ja 6.5.2.2.2, kohdan 6.5.6.3.5 ensimmäinen kappale, kohta 6.5.6.3.6, kohta 6.6.3.1, jolloin luvun 6.4 nykyinen alaviite 1 siirtyy alaviitteeksi 2, kohta 6.6.3.3, luvun 6.7 johdantohuomautus 2, kohdat 6.7.2.13.1 ja 6.7.2.13.2, kohdan 6.7.3.1 määritelmä ”Suurin sallittu käyttöpaine” ja ”Suunnittelun referenssilämpötila”, kohta 6.7.3.2.11, kohta 6.7.3.3.3.1, kohta 6.7.3.5.4, kohta 6.7.3.7.3, kohta 6.7.3.8.1.2, kohdat 6.7.3.9.1 ja 6.7.3.9.2, kohta 6.7.3.14.1, kohta 6.7.3.15.3, kohdat 6.7.3.15.5 ja 6.7.3.15.6, kohdat 6.7.3.15.9 ja 6.7.3.15.10, kohdan 6.7.3.16.1 luetelmakohdat (c) – (h), kohdat 6.7.4.2.8.1 ja 6.7.4.2.8.2, kohta 6.7.4.2.14, kohta 6.7.4.3.3.1, kohta 6.7.4.5.10, kohta 6.7.4.6.4, kohdat 6.7.4.8.1 ja 6.7.4.8.2, kohta 6.7.4.13.1, kohta 6.7.4.14.3, kohdan 6.7.4.14.6 alakohta (b), kohdat 6.7.4.14.10 ja 6.7.4.14.11, kohdan 6.7.4.15.1 alakohdat (c) - (j), kohta 6.7.5.4.1, kohta 6.7.5.4.3, kohdat 6.7.5.6.1 ja 6.7.5.6.2, kohta 6.7.5.11.1, kohta 6.7.5.12.3, kohta 6.7.5.12.7, kohdan 6.7.5.13.1 alakohdat (c) - (g), kohdat 6.8.2.1.19 ja 6.8.2.1.20, jolloin nykyiset alaviitteet 5- 14 siirtyvät alaviitteiksi 6 - 15, kohta 6.8.2.2.3, kohta 6.8.2.3.1, kohta 6.8.2.5.2, kohdan 6.8.2.6.1 taulukko, kohta 6.8.2.6.2, kohta 6.8.3.4.6, kohta 6.8.3.5.6, kohta 6.8.3.5.10, kohdan 6.8.4 alakohdan (d) erityismääräys TT8, luvun 6.9 johdantohuomautus 2, kohtien 6.11.3 ja 6.11.4 otsikot, kohta 6.12.3.1.2, kohta 6.12.3.2.2, kohta 7.3.2.4, kohdan 7.3.2.6.2 alakohta (e), kohdan 7.3.3 erityismääräys VV15, kohta 7.4.1, kohdat 7.5.1.2 ja 7.5.1.3, kohta 7.5.1.5, kohta 7.5.7.1, kohta 7.5.7.4, kohdan 7.5.11 erityismääräyksen CW33 alakohta (1.1), kohta 8.1.4.1, kohdat 8.2.1 ja 8.2.2, kohdat 8.2.2.6.4 ja 8.2.2.6.5, kohta 8.2.2.7.1.5, kohdat 8.2.2.8.1, 8.2.2.8.2 ja 8.2.2.8.5, luvun 8.5 lisämääräyksen S1 otsikko ja alakohta (1) sekä lisämääräykset (S3), (S11) ja (S12), luvun 8.6 huomauksen kohdat 8.6.3.3 ja 8.6.4, kohdan 9.1.1.2 määritelmä "AT-ajoneuvo", "VAK-hyväksyntä" ja "ADR-hyväksyntä", kohta 9.2.2.3.3, kohdan 9.2.2.5.1 alakohta (a) alaviite 2, kohta 9.2.2.6.3, jolloin nykyiset luvun 9.2 alaviitteet 3 – 9 siirtyvät alaviitteiksi 4 – 10, liitteen C osan 20 kohta ”Määritelmät” ja uudelleennumeroitu luku 20.2

sellaisina kuin niistä ovat kohta 1.8.7.1.6, kohdan 3.3.1 erityismääräys 356, kohta 4.1.1.16, kohdan 4.1.4 pakkaustapa P200, kohta 6.2.1.6.1, kohta 6.2.2.7.2, kohta 6.8.2.1.19, 6.8.2.3.1, 6.8.2.4.6 ja 6.8.3.5.10 asetuksessa 1018/2013, ja

lisätään liitteeseen A kohtaan uudet kohdat 1.1.3.8 ja 1.1.3.9, uusi kohta 1.1.5, 1.2.1 uudet määritelmät Nestekaasu, Pelastuspaineastia ja Räjähteen nettomassa, uudet kohdat 1.6.1.23, 1.6.1.24, 1.6.1.26 ja 1.6.1.27, uusi kohta 1.6.2.12, uudet kohdat 1.6.3.41 - 1.6.3.43, uusi kohta 1.6.6.0, uusi kohta 1.8.7.2.5, uudet kohdat 2.2.1.1.8, 2.2.1.1.8.1 ja 2.2.1.1.8.2, jolloin nykyinen 2.2.1.1.8 siirtyy kohdaksi 2.2.1.4, uudelleennumeroituun kohtaan 2.1.1.4 uusi nimike TYÖKALUPATRUUNAT, EI AMMUSTA UN 0014, uusi kohta 2.2.2.1.7, kohtaan 2.2.2.3 luokituskoodit 8A, 8F, 8T, 8C, 8TF ja 8FC, kohdan 2.2.3.3 otsikon alle uusi alaotsikko ja uusi luokituskoodi F3, kohdan 2.2.42.3 otsikon alle uusi alaotsikko, kohdan 2.2.43.3 alle uusi alaotsikko, kohdan 2.2.51.3 alle uusi alaotsikko, kohdan 2.2.52.3 alle uusi alaotsikko, kohdan 2.2.52.4 luetteloon uusi orgaaninen peroksidi ([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]-DEKAHYDRO-10-METOKSI-3,6,9-TRIMETYYLI-3,12-EPOKSI-12H-PYRANO[4,3-j]-1,2-BENTSODIOKSEPIINI), kohtaan 2.2.62.1.5.3 uusi huomautus, uusi kohta 2.2.62.1.5.7, kohdan 2.2.8.1.6 loppuun uusi taulukko ja taulukon otsikko, kohtaan 2.2.8.3 otsikon alle uudet alaotsikot ja uusi luokituskoodi CT3, kohdan 2.2.9.3 luokituskoodiin M11 uusi nimike 3499,  kohdan 3.2.1 taulukkoon A YK-numerot 3497 – 3506, kohdan 3.2.2 taulukon B YK-numerot 0014 ja 3497 –3505, kohtaan 3.3.1 uudet erityismääräykset 123, 240, 657 – 661, uusi kohta 4.1.1.16, jolloin nykyiset kohdat 4.1.1.16 – 4.1.1.18 siirtyvät kohdiksi 4.1.1.17 –  4.1.1.19, uusi kohta 4.1.1.20, jolloin nykyiset kohdat 4.1.1.19, 4.1.1.19.1 - 4.1.1.19.6 siirtyy kohdiksi 4.1.1.21, 4.1.1.20.1 - 4.1.1.20.6, kohdan 4.1.4.1 pakkaustapaan P003 uusi erityispakkausmääräys, pakkaustapaan P203 uusi kohta (8) suljetuille kryoastioille, kohtaan 4.1.4.1 uudet pakkaustavat P206 - P207, jolloin nykyinen pakkaustapa P206 siirtyy pakkaustavaksi P208, kohdan 4.2.5.2.6 T50 soveltamisehtoon uudet YK-numeroa 3500 – 3505 koskevat rivit, kohtaan 4.2.5.3 uudet erityismääräykset TP38 - TP40, kohtaan 4.3.3.1.1 uusi huomautus 2, jolloin huomautus 2 siirtyy huomautus 3:ksi, kohtaan 4.3.5 uusi eritysmääräys TU40 ja TU41, kohtaan 5.3.2.3.2 uudet tunnusnumerot 238 ja 28, uusi kohta 5.5.3, kohtaan 6.1.3.1 alakohdan (a) (i) uusi alaviite 2, jolloin nykyiset luvun 6.1 alaviitteet 2 – 3 siirtyvät alaviitteiksi 3 – 4, uusi kohta 6.2.1.6.3, uudet kohdat 6.2.3.9.7 ja 6.2.3.9.7.1 - 6.2.3.9.7.3, uudet kohdat 6.2.3.11 ja 6.2.3.11.1- 6.2.3.11.4, kohdan 6.3.4.2 alakohtaan (a) uusi alaviite 1, jolloin nykyinen luvun 6.3 alaviite 1 muuttuu alaviitteeksi 2, kohdan 6.5.2.1.1 alakohtaan (a) uusi alaviite 1, jolloin nykyinen luvun 6.5 alaviite 1 siirtyy alaviitteeksi 2, kohdan 6.7.2.20.1 alakohtaan (c) uusi alaviite 2, jolloin luvun 6.7 nykyiset alaviitteet 2 ja 7 muuttuvat alaviitteiksi 3 – 8, kohdan 6.7.3 otsikkoon uusi huomautus, uusi kohta 6.8.2.3.4, kohdan 6.8.4 alakohtaan (a) uusi erityismääräys TC8, alakohtaan (c) uusi erityismääräys TA5 ja alakohtaan (d) uusi erityismääräys TT10, lukuun 6.9 uusi johdantohuomautus 3, liitteeseen B uusi kohta 7.5.2.4, uudet kohdat 9.7.9, 9.7.9.1 ja 9.7.9.2 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2013.

  Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Liite: Vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta (HUOM! Suuri koko)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.