535/2013

Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa (348/1994) sekä 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Työ- ja elinkeinoministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien, valtakunnan sovittelijan toimiston, yhteistoiminta-asiamiehen toimiston, sekä työneuvoston ja koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty. Tämän asetuksen mukaiset 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein ovat:

1) toimeksiantoon perustuvat neuvonta-, koulutus-, kuntoutus-, konsultointi- ja muut kehittämispalvelut;

2) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

3) julkaisut, tutkimukset, selvitykset, tilastopalvelut ja kustannuspalvelut lukuun ottamatta tapauksia, jolloin palvelut välittömästi tukevat ministeriön maksutonta toimintaa;

4) henkilöstön käyttö virkatehtäviin hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee työ- ja elinkeinoministeriön maksutonta toimintaa;

5) kirjasto- ja tietopalvelut;

6) ulkopuolisten ilmoitukset ministeriön julkaisuissa;

7) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset;

8) työsuhdekeksintölautakunnan lausunnot;

9) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen;

10) muu toimeksiantoon perustuva tai siihen verrattava työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluva suorite;

11) muut kuin julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002) annetun lain 4 luvun 3 §:ssä mainitut henkilöstön rekrytointiin, vähentämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät erityispalvelut;

12) tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen lukuun ottamatta maksuttomaan toimintaan liittyviä tietoja;

13) koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian tarjoamat majoituspalvelut ja muut koulutustilaisuuksiin liittyvät palvelut, jotka eivät liity työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan vuotuisen henkilöstökoulutusohjelman toteutukseen;

14) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää ministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2013 ja on voimassa vuoden 2013 joulukuun loppuun. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2013

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Talouspäällikkö
Taina Vähimaa

Liite

MAKSUTAULUKKO

työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

Suorite
1) kirjanpitolautakunnan tilinpäätöksen valmistumisaikaa ja tilikautta koskevat poikkeuslupapäätökset   170 €
2) muut kirjanpitolautakunnan poikkeuslupapäätökset   500 €
3) valtion tilintarkastuslautakunnan valituspäätökset   200 €
4) ulkomaisten yritysostojen vahvistushakemusten käsittely 2 000 €
5) päätös maan rajan ylittävän, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 2 440 €
6) päätös maan rajan ylittävän maakaasun siirtoputken rakentamislupahakemukseen 2 440 €
7) turvavarastojen käyttölupapäätökset    170 €
8) kauppakamarin perustamislupa     85 €

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista yhteistoiminta-asiamiehen toimisto ja työhallinto perivät omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

9) henkilöstörahaston rekisteröinti 300 €
10) henkilöstörahaston sääntömuutoksen rekisteröinti 200 €
11) muu kuin 9) ja10) kohdassa mainittu muutos henkilöstörahastorekisteriin   50 €
12) ote henkilöstörahastoluettelosta tai säännöistä   15 €
13) ote henkilöstörahastoluettelosta ja säännöistä   30 €
14) todistus palkkaturvarekisteristä   30 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.