526/2013

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus  juomapakkausten palautusjärjestelmästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan jätelain (646/2011) 68 §:ssä tarkoitettuun juomapakkausten palautusjärjestelmään.

2 §
Juomapakkauksen pantin määrä

Juomapakkausten palautusjärjestelmään kuuluvan juomapakkauksen pantin on oltava vähintään:

1) 0,15 euroa metalliselta pakkaukselta;

2) 0,20 euroa yli 0,35 litran mutta alle 1,0 litran muoviselta pakkaukselta;

3) 0,40 euroa vähintään 1,0 litran muoviselta pakkaukselta;

4) 0,10 euroa muulta kuin 1—3 kohdassa tarkoitetulta pakkaukselta.

3 §
Uudelleenkäyttö- ja kierrätysvelvollisuus

Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän on järjestettävä palautusjärjestelmään kuuluvien juomapakkausten vastaanotto, uudelleenkäyttö ja kierrätys siten, että palautusjärjestelmän jäsenten markkinoille saattamien pakkausten määrää vastaavasta määrästä palautetaan vuosittain:

1) uudelleenkäytettäviä juomapakkauksia uudelleenkäytettäviksi vähintään 90 painoprosenttia;

2) kertaalleen täytettäviä juomapakkauksia kierrätettäviksi vähintään 90 painoprosenttia.

Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjäksi ryhtyvän on täytettävä 1 momentin mukainen uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen saavuttamista koskeva velvollisuutensa toiminnan aloittamisen jälkeisen kolmannen täyden kalenterivuoden päätyttyä.

4 §
Selvitys vakavaraisuudesta ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä

Jäseniä ottavan juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jätelain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys vakavaraisuudestaan ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä.

Selvitykseen vakavaraisuudesta on sisällytettävä viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös, alkaneen tilikauden talousarvio sekä tarvittaessa välitilinpäätös tai tilinpäätösennuste. Jos mainittuja asiakirjoja ei voida toimittaa, vakavaraisuus on osoitettava luotettavasti muilla tavoin.

5 §
Hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) ylläpitäjän nimi, yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) jäljennös kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta;

4) tiedot pantin määrästä;

5) tiedot juomapakkauksen nimellistilavuudesta ja materiaalista;

6) tiedot pakkauksissa myytävistä juomista;

7) tiedot palautuksen järjestämiseksi juomapakkauksissa käytettävistä merkinnöistä ja tunnisteista;

8) arvio markkinoille saatettavien juomapakkausten määrästä kappaleina pakkausmateriaaleittain;

9) tiedot markkina-alueesta ja jakelutavoista;

10) tiedot juomapakkausten vastaanotosta, uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä ja muusta jätehuollosta;

11) selvitys juomapakkausten palautusjärjestelmän toimintaan liittyvästä tiedottamisesta;

12) selvitys uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

13) suunnitelma ja aikataulu uudelleenkäyttö- tai kierrätysvelvollisuuden noudattamiseksi.

Jäseniä ottavan juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän hakemuksessa on lisäksi oltava:

1) palautusjärjestelmään kuuluvien jäsenten nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä palautusjärjestelmään liittymispäivämäärä;

2) palautusjärjestelmän säännöt ja tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu jäsenten kesken ja miten uusi jäsen voi sopia velvoitteiden hoitamisesta palautusjärjestelmän ylläpitäjän kanssa;

3) selvitys palautusjärjestelmän ylläpitäjän vakavaraisuudesta.

6 §
Ilmoitus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Jätelain 106 §:n mukainen ilmoitus toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista sekä palautusjärjestelmään liittyneestä uudesta tai siitä eronneesta jäsenestä on tehtävä kuukauden kuluessa muutoksesta.

Vakavaraisuuden osoittamista ja toiminnan turvaamista koskevan selvityksen ja suunnitelman antamisen ajankohdasta, jos juomapakkausten palautusjärjestelmän toiminta muuttuu olennaisesti, säädetään jätelain 64 §:ssä.

7 §
Seurantatietojen ilmoittaminen

Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä ilmoitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edellisen vuoden toimintaansa koskevat seuraavat tiedot:

1) Suomen markkinoille saatettujen juomapakkausten määrä materiaali- ja pakkaustyypeittäin kappaleina ja tonneina;

2) palautusjärjestelmään vastaanotettujen pakkausten määrä 1 kohdan mukaisesti yksilöitynä;

3) uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen toimitettujen pakkausten määrä kappaleina ja tonneina materiaalityypeittäin sekä pakkaukset vastaanottaneen laitoksen nimi ja sijaintipaikka;

4) 1—3 kohdan mukaisesti ilmoitettujen tietojen arviointi- tai laskentaperusteet;

5) selvitys juomapakkausten palautusjärjestelmän toimintaan liittyvästä tiedottamisesta;

6) selvitys uudelleenkäyttö- ja kierrätysvelvollisuuksien toteutumisesta ja tarvittaessa tarkistettu suunnitelma aikatauluarvioineen toimista, joiden avulla velvollisuudet voidaan toteuttaa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä annettu valtioneuvoston asetus (180/2005).

Asetuksen 3 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovelletaan muiden kuin metallisten kertaalleen täytettävien juomapakkausten vastaanottoon ja kierrätykseen vuodesta 2015. Siihen saakka mainittujen pakkausten kierrätysastetta koskeva vaatimus on 80 painoprosenttia.

Ennen asetuksen voimaantuloa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi hakemuksen jättäneen juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän on tarkastettava, että ilmoitetut tiedot vastaavat asetuksen vaatimuksia ja tarvittaessa toimitettava tarkistetut tiedot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (32008L0098); EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY (31994L0062); EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.
Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY.

  Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Ympäristöneuvos
Riitta Levinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.